НАРЕДБА за опаковките и отпадъците от опаковки

3060

https://urlzs.com/tes92
НАРЕДБА за опаковките и отпадъците от опаковки

В сила от 06.11.2012 г.
Приета с ПМС № 271 от 30.10.2012 г. Обн. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 30 Август 2013г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г.

С наредбата се определят изискванията за пусканите на пазара опаковки и опаковъчни материали, както и за разделното събиране, многократна употреба, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от опаковки, включително постигането на цели за рециклиране и/или оползотворяване.

Интернет портал за печатни технологии.