“Зреене”

2971

(Gestalt) Процес на отделяне на фигура и грунд, за да се създаде визуално възприятие на едно изображение.

повече

“Спуснат” номер

2950

(Drop Folio) Номер на страница, отпечатан в долния й край, докато номерата на останалите страници са в горния им край. Използва се за номериране на началната страница на нова глава от текста.

повече

“Шмекеруване”

2954

(Greeking) Използване на сиви линии или “фалшиви” букви за представяне на текст, който е твърде малък, за да бъде четлив на екрана. В графичния дизайн това е използване на фалшив текст в макет на документ,…

повече

„Медна риза”

2962

Тънък слой мед, нанесен електролитически върху основния меден слой на формните цилиндри /в дълбокия печат/, който се използва за за създаване на печатна форма. Нанасянето на „медната риза” става след нанасяне на разделителен слой от…

повече

Accent

2980

(Ексент) Знак близо или през буква, показващ вариация при произнасянето й. Напр. ç, à, ò, é, Å. и др.п.

повече

additive primaries

2934

Адитивни основни цветове. Те са червен, зелен и син. От тях чрез наслагване могат да бъдат получени всички останали цветове. Взети заедно дават бяло.

повече

Addressing Resolution

2936

(Адресна резолюция) Степента на точност при позициониране, която компютърът може да зададе на едно външно устройство.

повече

Aliasing

2944

(Алайзинг) Погрешно представяне на високи честоти от оригиналния сигнал като ниски честоти в извадка, дължащо се на непредставителност. Алайзингът нарушава формата на буквите и разстоянието между тях.

повече

Alphabet

2940

(Азбука) Комплект от абстрактни символи, използвани в дадена писмена система.

повече

Analog Letterform

2934

(Аналогова буквена форма) Начертан или отпечатан глиф (gliph), понякога като модел за създаване на подобни цифровизирани (дигитализирани) форми. Аналоговите буквени форми се конструират с гладки криви, които в последствие се цифровизират (дигитализират).

повече