Гарнитура на шрифта

/от френски език/, означава сбирка, комплекс от еднородни букви или с еднакво предназначение букви /шрифт/. Съвкупност от шрифтове с една и съща рисунка във всички начертания и кегли.