Ексент

(Accent) Знак близо или през буква, показващ вариация при произнасянето й. Напр. ç, à, ò, é, Å. и др.п.