Кохезия


Привличането между молекули може да бъде основано на кохезия или адхезия. Адхезия се нарича привличането на разнородни молекули (на молекули от разнородни твърди тела или течности.).

Кохезия се нарича събирането на подобни молекули под въздействието на силите на привличане. Силата на кохезия зависи от големината на силата на междумолекулните връзки, които могат да бъдат водородни или йонни химични връзки например. Кохезията е една от причините поради които обектите остават цели. От кохезията зависят физическите и физикохимическите свойства на веществата: агрегатно състояние, разтворимост, механически свойства и пр.