Описание на контурен шрифт

(Outline font description) Спецификация на очертанията на буквите, определяща техните граници (за да бъдат запълнени с цветни мастила).