Dithering

(Трептене) Метод за създаване на цифрови полутонове.(Вж.Spatial dithering)