Italic

Шрифт, който е едновременно наклонен и ръкописен подобно на курсива, създаден първоначално за да имитира писане с ръка.