Analphabetic

1

(Аналфабетик) Типографски знак, използван в азбуката, но липсващ в азбучния ред. Например ударения, умлаути, диакритични знаци и звездички.

повече

anamorfing sizing

0

Анаморфично оразмеряване. Неравномерни вертикална и хоризонтална скали на скенера за нагласяване на пропорциите на изображението.

повече

Anisotropic Scaling

0

(Анизотропно мащабиране) Нелинейно уголемяване или намаляване на букви, така, че те стават диспропорционални. Такива трансформации могат да създадат някои от традиционните вариации на формата на букви с различни размери.

повече

Anisotrоpy

0

(Анизотропия) Качество на някои изходни устройства да дават различни резултати по осите х и у. Например в системата CRT черни линии, сканирани наклонено, са по-тесни от сканираните успоредно.

повече

Anti-aliasing

2

(Антиалайзинг) Отстраняване на псевдочестотите от изследван сигнал. При буквените форми нащърбеността може да бъде минимизирана по време на реконструкцията, чрез използване на различни нива на сивото в края на щтриха.

повече

Arc

0

(Дъга) Сегмент от окръжност или елипса, използван за очертаване на букви.

повече

array

0

Масив. Подредена колекция от еднотипни елементи. Линеен масив е една линия от сензори в CCD чипа. Цифрово изображение се съхранява в двумерен масив от данни, представляващи адреси на пиксели, представени чрез Х, У (или ред,…

повече

artifact

0

Видим дефект в изображение, причинен от ограничения в процеса на възпроизвеждане.

повече

Ascender

0

(Асцендер)    Тази част от малките букви, която се издига над х-височината. Например при букви като  b, d, f, h, k, t и ‘l’.

повече

ASCII

0

Абревиатура от American Standard Code for Information Interchange (Американски Код за Обмяна на Информация), стандартен набор от букви и символи, дефиниран от ANSI (American National Standards Institure).

повече

Assimilation

1

(Наподобяване) Различни степени на симетрия използвани при дизайн на буквени форми, като огледални изображения и други подобни.

повече