trapping

Улавяне. Техника, която позволява вариации в записването (регистрацията) по време на процеса на обработка. Върху работната маса това се прави предимно чрез припокриване на гранични цветове.