Какво ни очаква през кризисната 2009 година? Вижте мненията на управителите на водещи фирми от бранша.

3485
Spread the love
Започна ликризата в бранша? Каква беше 2008 година за някои от големите фирми напазара на печатната индустрия в България? Какви са очакванията им закризисната 2009 година? В следващите седмици ще ви представим мнениятана управители на български и чужди компании, които споделиха с екипа наwww.prepressbg.com какво се случва при тях. Вижте каква е равносметкатаза колегите-търговци на хартии и машини, както и на издатели иуправители на печатници.

ЕленаДречева
Управител,Коника Минолта
2008 г. за Коника Минолта бе динамична година, година на големитекрачки! Компанията успя да развие и предложи дългосрочни, иновативнипрограми за потребителите на офис и производствена техника, които севъзприеха много положително от пазара. Запазихме първенството прицветния офис печат и очакваме с нетърпение финалните данни относномонохромните устройства. Увeличихме броя на сертифицираните специалистипо програмата за обучение на Коника Минолта за технически специалисти итърговци и така подобрихме значително услугите, които предлагаме накрайния потребител. През 2008 г. стартирахме партньорство с още еднакомпания със 130 годишна история – OCE. Така добавихме къмгамата си и широкоформатни решения.
2009 г. подсказва да бъде трудна от гледна точка на заобикалящата ниикономическа ситуация и липсата на финансов ресурс на пазара. Имаместратегия и план за справяне със ситуацията, разполагаме с финансовресурс и ще заложим на партньорските взаимоотношения с нашите клиенти,като се стремим да не затрудняваме, а напротив, подпомагаме ежедневнатаим работа.
КонстантинМойсеев
Управител, Папирус ООД
За нас 2008 година беше успешна. Разширихме гамата на предлаганите отнас хартии и картони като успешно въведохме на пазара все ощемалко познатите у нас еко-хартии, произведени от 100%рециклирана суровина от датския завод Dalum. Разширихме иразнообразихме асортимента на предлаганите специални опаковъчниматериали, като съсредоточихме усилията ни към предлагане нановосъздадени модерни еко опаковъчни материали.
За нас и всички отбранша очакваме 2009 година да бъде трудна и в значителна степеннепредвидима. Набиращата сила криза ще предизвикасериозно преструктуриране или фалити на водещи производители на хартиии картони от ЕС, които не могат да не се отразят и на българския пазар,който е почти изцяло зависим от вноса. Голямата между фирменназадлъжнялост ще принуди не малък брой производители от печатарскиябранш да свият производството и да спрат или даже даразпродадат закупени на кредит машини. Постоянно намаляващите тиражи иизчезването от пазара на редица издания ще намалят консумацията нахартии. Намаляващото производство в редица промишлени отрасли ще доведедо съкращаване и на обема на произвежданите опаковки откартон.  
Очаква ни трудна,изпълнена с много предизвикателства година.

ЯсенВисулчев
Управител,издателство Форком
Зам.-председателна Клъстер Българска медия и печат
Издателство ФорКомработи в няколко сегмента. Що се касаеза икономическата литература през2008-ма реализираните тиражи продължихада падат. При формулярите също.
По отношение набизнесклимата– не усетихме особеноподобрение. Нелоялните конкурентнипрактики продължават. Поради свиванетона пазара конкуренцията се изостря ипродължават се наблюдават дъмпинговидействия.
Въвеждането на технологииза производство на книги „по поръчка”(on demand) расте,като традиционните технологии също серазвиват. Конкуренцията при тях сеизразява в „побутване” на критичнататиражна точка по кривата на рентабилността.Когато се взима технологично решениеза производството на нова книгаиздателствата вече задължителноанализират рентабилността на ликвидниятираж и при дигитален и при офсетовпечат.
Издаването на електронникниги през 2008-ма не получи очакванияръст. Онлайн-формулярите обаче ставатмасова практика.През 2008-ма година повечеот 60% от подадените декларации по ДДСса онлайн, което е конкретна илюстрацияна тази тенденция.
Какво да очакваме от2009-та? След като нашите потребителиизпитват затруднения, това се отразяваи на нас. Без съмнение ще бъде трудна,обемите на продажбите вероятно ще сенамалят. Новите идеи и продукти бихадовели до запазване на позиции, но първотрябва да възникнат. Нивото на бизнескламатаоказва своето отрицателно въздействиевърху творческата активност.
Имам очаквания отбраншово взаимодействие във всичкипосоки – обучение, внедряване на новитехнологии и продукти, износ на продукция,подобряване на бизнесклимата. Това едълъг и сложен процес, който е започнал.Този вид взаимодействие е един отначините за повишаване конкурентоспособносттана членовете на КБМП.

Очаквайте още мненията на Юлиян Григоров, КсероксБългария; Румен Трифонов, СПИБ; Йоан Георгиев, Булгед.Ако желаете да споделите вашите очаквания и прогнози за настоящатагодина, пишете ни на: dessy.todorova@polygraphy.info

Биографична информация