Качествените кадри бягат от България и българските фирми, защото последните не са научени да се отнасят правилно към хората си.

1678
Spread the love

inline_451_http://prepressbg.com/images/vassileff_2007.jpgИнтервюс Валентин Василев
Управителна КлипартДизайн

Име:Валентин Василев
Длъжност:Управител
Интереси:Векторнаграфика, графичен, интериорен и екстериорендизайн
Вработата си харесвам:Неизчерпаемите възможности за креативност.
Всвободното си време:Изучавам интериорен и екстериорендизайн.

Г-нВасилев, представете фирма Clipart deSIGN нанашата аудитория.
Дейносттапо разработка на векторен клипарт идизайни започнахме със съпругата ми вкрая на 2002-а година. Началото беше многотрудно, защото не познавахме добре, нитоматерията, нито пазара. Просто бяхмеентусиасти. Цяла година се трудихме назагуба. Трябваше да работим допълнителнона частично работно време, за да сеиздържаме. Първата година беше агония,но ако не беше тя, никога нямаше да сеслучи това, което последва. Наложи седа работим freelance за чужди фирми, за даможем да съберем някакви пари. Презпървата година и сайта ни www.clipart-design.comнабираше популярност. Постепеннопродажбите започнаха да се покачват итова ни позволи да наемем freelancer-и отБългария,Русия, Молдова. Така набрахмесила. Създадохме партньорски офис вСАЩ, който започна да набира дистрибуторив САЩ. Имахме неуспешни опити за издателиот Австралия и Гърция, но в САЩ успяхмеда пробием. После бяхме забелязани отCorel Corporation и започнахме да партнираме стях. През 2005-а година лицензираха над2000 клипарта за CorelDRAW X3, а тази година над4000 клипарта за CorelDRAW X4.

ДоскороВашите продукти се продаваха само вчужбина. Защо решихте да стъпите набългарския пазар?
Ние,така или иначе прозивеждаме пакетитеси в България и имаме материалите насклад. Имах контакти с подходящипартньори, които имат достъп до пазарав България и всичко, което трябваше данаправим, е да им дадем малко стока и тезапочнаха да продават. Погрижихме седа дадем специална цена за България,която е в пъти по-ниска от цената зачужбина, като жест към българските николеги.

Несмятате ли, че по-голямата част отбългарските потребители предпочитатда си откраднат софтуер, вместо да сикупят? Налага ли се да борите с тозипроблем?
Вярное, че българите масово използват пиратскисофтуер и цифрови продукти. Но основнатапричина за това е, че се чувстват прецаканиот разликата между стандарта в Българияи цената на продуктите. Ние пуснахмепродуктите си в България, съобразени сместния стандарт и потребителите оценихатози факт. Мога да кажа, че в Българиястрадаме най-малко от пиратстване напродуктите ни. Много по-страшно еположението в САЩ, Русия и въобще посвета. В България виждам един обратенефект, клиентите уважават труда ни ибих казал, са съпричастни с каузата наедна малка българска фирма-разработчик.Същото мога да кажа и за другия ни продуктс видео уроци за CorelDRAW. В прословутиясайт www.data.bg, човек, пуснал запитване затози продукт, беше смъмрен от останалитес думите: „Засрами се, това е българскипродукт и се продава само за 20 лв, толковали не можеш да си го купиш? Трябва даподкрепяме българското.“ Да видиштакава реплика в сайт като www.data.bg енаистина впечатляващо и показателноза това как мислят българите. Ето защо,мисля, че при една честна ценова политика,българите не биха толерирали пиратството.

Всичкив бранша се оплакват от липса на качественикадри. Защо предпочитате да наематебългарски специалисти пред значителнопо-евтината работна ръка от Русия иСингапур, например?
Качественитекадри бягат от България и българскитефирми, защото последните не са наученида се отнасят правилно към хората си.Не всичко е въпрос на пари. Важно еотношението. В нашата фирма целта не емаксимална печалба. Ние не сме се впусналив състезанието за повече и повече пари.Често пъти взимам решения, които са вущърб на печалбата, но в полза на хоратами. Може би в дългосрочен план това щесе изплати, но дори да не се изплати замен е по-важно да има стабилна и спокойнаобстановка в офиса ни, където работятразработчиците ни. В момента в офиса,заедно с мен самия, сме 7 човека. Нашатаработа е творческа, затова спокойнатаобстановка е много важна. В никакъвслучай работникът не трябва да се чувстваизмамен или прецакан от шефа си. Честнотои справедливо отношение от страна нашефа дава на един работик много повечежелание да работи в тази фирма, отвисоката заплата, която е свързана спостоянни търкания и терзания наработното място. Подобна обстановкаможе да се създаде само на местна почва.В началото работихме само с фриленсъри,но откакто започнахме да работим в офис,себестойността на едно изображение,което създаваме, скочи над пет пъти.Това е драстична промяна в себестойносттана продукта и доста критично решение,което трябваше да взема. Обаче качествотона продукта се повиши значително. Вначалото се налагаше лично да преправямработите на фриленсърите, за да им вдигнакачеството, което беше къртовски труд.Сега нивото ни се повиши много и продължавада се повишава. Смятам, че качествотона векторите ни е на ниво, които малцинав бранша могат да постигнат. Визуалнотокачество също превъзхожда конкуренцията,а ние едва сега набираме скорост.Най-доброто тепърва предстои. Такованиво няма как да постигнем с фриленсъриот Русия и Индия.
Доевтина работна ръка ще прибегна само,ако сме пред финансов крах и нямам другизбор. Имам достатъчно връзки в Китай,за да мога да отворя офис там още сегаи да наема 30 човека да работят за $100 намесец, но както казах, не максималнитепечалби са движещата мотивация в нашатафирма.

Виесте един от малкото специалисти, поканенида съветват Corel за нововъведенията вновите версии на CorelDraw. Как установихтеконтакт с тях?
Пишехредовно в нюзгрупите на Corel, а там пишатмного големи светила, включително ТониСеверенюк, който е главата на екипа отразработчици и с право го наричат бащатана CorelDRAW. Той беше посетил сайта ми и себеше удивил на качеството и изяществотона вектора. Свърза се с мен и ме попита,как го постигам и какво може да се добавив програмата така, че толкова качественвектор да се прави по-лесно. Таказавързахме контакт и от там започнавсичко.

Когасе очаква новата версия на CorelDraw и каквище са новостите в нея?
НоватаX4 версия се очаква някъде януари/февруари2008г. По традиция, Corel пускат по това времена годината новите си версии. Програматаще има изцяло обновени иконки, коитодори ни беше предложено да разработим.За съжаление, нямахме време и не можахмеда отговорим на изискването, да саоригинално направени на растер, а не навектор. Ние специализираме само въввектори и затова отказахме. Повече немога да кажа, защото съм подписалNon-Disclosure Agreement и нямам право да разкривамповече подробности.

Каквинови продукти можем да очакваме в скоровреме от ClipartdeSIGN?
Вмомента работим усилено по два новипакета с орнаменти. Това ще бъдеисторическа колекция, в която ще предложиморнаменти, базирани на дизайн мотивиот повечето  исторически епохи и култури. Двата пакетаса разделени на западни и източникултури. Първо ще пуснем западния пакет,после източния. В източния ще има, разбирасе и български народни мотиви и орнаменти, но ще се постараем даобхванем максимален брой източникултури. Смятам, че това ще бъдат абсолютноуникални и изключително полезни колекции,без аналог на пазара.

Продуктитена Клипарт Дизайн на преференциални цени за българския пазар можете данамерите тук.

Биографична информация