Медиаторът не е кадията на гилдията.

1202
Spread the love

inline_944_http://prepressbg.com/images/alexiev.jpgВенциславАлексиев, Медиатор и Председател насъвет Етика в Клъстер Българска медия и печат(КБМП)

Занимавате се с еднамного деликатна тема – етиката в бранша. Как оценяватебизнесклимата в момента?
Има каквода се желае. Налице са притеснения отнеетични действия на пазара от нашиколеги и конкуренти. Навлизането навъншен капитал в бранша се случва даноси рискове за останалите действащифирми. Конкурентоспособността не ереална, ако действията водят додекапитализация в дву-три годишен план.А това, както е известно, е един отосновните признаци за дъмпинговаполитика, която е неприемлива за бранша,независимо от кого се провежда.
От другастрана, участието в конкурси за общественипоръчки не винаги се оценява квалифицирано.Твърде често класирането зависиизключително от цената, а не отсъотношението цена/качество . Напрежениеима и в конкурсите, организирани отголемите корпорации. Ние като странатрябва да приложим правила – фирмитеда имат платени данъци, да няма дъмпинговаполитика или „превъртанена пари”. Разбира се,когато има съревнование, има и първи ивтори. Важно е обаче с кого работят„големите“ и да се спазват правилата.Виждате колко много задачи има предклъстера.


Защо трябваше да бъде подписан Етичния кодекс на КБМП?

Това, следУстава, е основният документ на клъстера.В него има вложени много изпълними идеис основно предназначение – подобряванена бизнесклимата. Основната задача еопазване и поддържане атмосферата напрозрачност и сътрудничество, постигнатав СПИБ и в Клъстера. За да работи и дареализираме бързо и ефективно идеитеи проектите си ние трябва да спазвамеосновният етичен договор. Съвет Етикаима активна роля – да наблюдава спазванетона кодекса от членовете.
Без Етичниякодекс процедурата за приемане на новичленове не можеше да бъде активирана.


Какъв е според Вас моделът за коректно бизнес поведение на еднапечатница или на една рекламна агенция, например?

Няма даизброявам изискванията – нещо важноможе да бъде пропуснато.
В Етичния кодекс нещата са внимателно обмислени исинхронизирани. Това е основата.А завсяка фирма има ясна оценка – спазваправилата или не спазва правилата.

Вие сте Медиатор на клъстера. Моля, пояснете как по-точно щеизпълнявате тези функции, Вие ли ще предлагате помощта си илище очаквате да се потърси помощта Ви? Какво конкретно сеочаква от Вас?

Иматепредстава за големия интерес към тозиначин за решаване на спорове. На нассъщо много ни допадна и го приехме за основен. Естествено е даизползваме идруги законови форми за защита наинтересите на нашите членове.
Първо давидим как ще протече процедурата повлизането на членовете на СПИБ в клъстераи дали ще възникнат предварителнимедиативни процедури. Това ще бъденачалото на нашата работа. Ако се справим– ще натрупаме опит. Не си представямработата на Медиатора другояче, освенв сътрудничество с управителния съвети с всички колеги, които почувстватползата и се автономинират за активноучастие в съвет Етика.
От мен сеочаква ефективно използване на моя опитпри решаване на спорове, но е важно дасе знае, че Медиаторът не е кадията нагилдията. Разчитам, че имам и богатжитейски опит. Също така ще посетя курсза медиатори, а и опитът ще се трупа спрактиката.
Същносттана медиацията не е в решаването наспорове, а в подсказването и намиранетона взаимно приемливи решения заучастниците в процедурата. Създаванетона конструктивна атмосфера е основнатацел на всяка медиация. Намирането наобщите интереси и мотивиране научастниците към приемливо тяхнорешение ще води и до добри и качественирезултати.
Следетефорума.

Смятате ли, че вече имаме конкретни случаи, които изискват Вашатаинициатива като Медиатор?

В браншаима. Според мен не между учредителитена клъстера.
Имахме вечеи случай между две страни в Съюза. Опитахда създам мост – реакцията не бешеадекватна.
Когато сеактивира работата на останалитеинициативни съвети е възможно да възникнетакава потребност и сред членовете ни.Животът ще покаже!

Биографична информация