Не може един човек, който няма теоретични познания по “дизайн”, по “теория на композицията”, да се именува “дизайнер”

1905

Име: д-р Росица Сарджева

Длъжност: хоноруван преподавател във ФЖМК към СУ”Кл.Охридски”
Интереси: по професия съм инженер по “технология на полиграфическото производство”, със защитена научна степен “доктор”. Към момента, основното ми занимание е сп. Print-Pack magazine, където съм главен редактор.
В работата си харесвам…В работата си на редактор, а и в тази със студентите, харесвам най-вече възможността за творческо търсене и общуване с аудиторията, било пряко или косвено.
В свободното си време… се занимавам предимно с литература – професионална, художествена. Чета и доста публицистика.

Представете университета и катедрата, в която преподавате…
Във Факултета по журналистика и масови комуникации (ФЖМК) преподавам от 6-7 г. (преди това бях преподавател в ХТМУ в София). Водя втори курс студенти, специалност “книгоиздаване” и преподавам дисциплината по печатни технологии. Това е напълно логично, че тази дисциплина е включена тук, т.к. бъдещите студенти се подготвят като специалисти издатели и е необходимо да са запознати със съвременното състояние на печатните технологии. Висчко това се организира от катедра “печат” към този факултет.

Разкажете ни повече за образованието, което получават вашите студенти. Какви умения и знания получават? В каква област могат да се реализират специалистите, които подготвяте? 

Преди всичко, студентите се подготвят като бъдещи издатели, професионалисти и могат да работят в издателския бранш. Те получават основни познания по социални науки, филологии, медии, масова комуникация и основно познания в книгоиздаването – редакционен и комуникативен процес. Разбира се, специалността книгоиздаване” е интердисциплинарна и дава възможност за професионална реализация в медийната индустрия, в издателски, полиграфически и on-line бизнес, в литературни, рекламни агенции, в търговията с издателски продукти. Подготовката като цяло е комплексна и бъдещите специалисти с бакалавърска степен могат да се реализират и в държавни и културни институции, да се утвърждават на различни позиции. Освен това, те могат да продължат обучението си и в магистърска и докторска степен (при желание и възможности).По печатните технологии подготовката е предимно теоретична с акцент най-вече върху съвременното развитие на печатните технологии като част от информационните технологии. Включват се и посещения във водещи полиграфически фирми за практическо запознаване с възможностите на печата.Тук искам да подчертая, нещо важно – кризата, обхванала българското образование е валидна и за висшето и в частност и за нашата област. В ситуация на образователен дефицит, учащите се вече не са възпитаници, а потребители на образование. Вместо образованието да формира идентичността им, то само е принудено да преформулира собствената си. Това е една парадоксална ситуация и аз се натъквам непрекъснато на такива примери в моята практика…

С напредъка на технологиите, ниските цени на домашните компютри, все повече млади хора се самообучават и търсят работа. Това важи с пълна сила за дейности като дизайн и предпечат. Какво мислите за тази тенденция? Тук ще кажа, че не съм съгласна с това. Ако се върви по този път, то се научава занаят, който е необходим в чисто екзистенциалния смисъл. Не може един човек, който няма теоретични познания по “дизайн”, по “теория на композицията”, да се именува “дизайнер”, само защото владее оформителските компютърни програми. Това е напълно погрешна тенденция и жалкото е, че тя взима все по-широки размери сега в България. Затова може би, и цялата ни обкръжаваща среда е залята с повсеместен кич.

Какво мислите за пазара на труда за полиграфисти в момента и как смятате, че ще се промени при влизането ни в Европейския съюз? Мисля, че браншът на печатарската индустрия е относително добре по отношение на заетостта, в сравнение с другите отрасли. В годините на демокрацията се създадоха много нови частни фирми, издателства, печатници, рекламни агенции, където биха могли да работят младите. Почти 90% от бившите държавни печатници са приватизирани. Освен това, не е без значение, че новите технологии бързо навлизат – дигиталният предпечатен процес вече е навсякъде, производството на печатни форми също се дигитализира много бързо, процесите в мрежа също започват да се налагат, особено в по-големите предприятия, отчасти имаме примери и за дигитален печатен процес. Разбира се, необходимо е още много, за да отговорим на изискванията на ЕС, и най-вече да създадем една печатарска индустрия, адекватна на съвременните постижения в тази област.

Четете ли www.prepressbg.com и какво мислите за него? Чета го с удоволствие и мисля, че това е едно голямо постижение на вашия малък колектив, който успя да събере цялата тази информация и да я направи достъпна за всеки, който ползва интернет. А в същото време, то е постижение и за всички, които го ползват, т.к. те имат възможност да се информират много бързо и лесно. Считам, че този сайт трябва да се разширява и актуализира непрекъснато, с нови опции за по-подробна информация, с още препратки и т.н. Но вие сте специалисти и предполагам, че знаете ….

10.02.2006

София

д-р инж. Росица Сарджева

Интернет портал за печатни технологии.