Формула на успеха: Таня Иванова, дигитално студио Ангра

1791
Spread the love

Формуланауспеха

ТаняИванова,дигиталностудиоАнгра

inline_439_http://prepressbg.com/images/tanja1.jpg

Танямепосрещнав малъкофис вцентъранаСофия.Разговорътнипрекъсваняколкопъти,защотопостояннонякойя търси,влизатклиенти,отговарянаспешниимейли.Разхождасе изофиса сдвастационарнителефонавзаднитеджобовенадънкитеи двамобилнителефонанамасата.Неспирана едномястозаповечеотминута.Работиабсолютносама –безколеги,безсекретарка,отседемсутринта,докатоимаработа.Говорейкиси с нея,всекиработещнанормираноработновремеби сепочувствалсякашизползваедва 30% откапацитетасизаработа.

Запървипът сесрещамс човек,койтоработиабсолютносам.Откогаработиштака?
Таня:
Отдеветгодини.Вначалотоработехтуккатослужител,но след 6месецасобственицитенафирматарешиха,черекламнатадейност,с коятосезанимаваме,не ерентабилнаи сеотказаха.Азостанахсама.Трябвашеили данапусна,или дазапочнас тозималъкофисподнаем,заем закомпютъринамерениетодазадържаклиентите,коитосмеобслужвали.Въпрекиче съминженернеразбирахоткомпютри,учех сетепърванапредпечати сечудехкак даплащамсамацелиянаем.Тогава,вразгаранаКоледнакампанияменаехавъвфирмаДМТПРОДУКТнапочасовадопълнителнаработа–предпечат.Учех сесреалнипоръчки,а презденятичахпомоитесизадачкипопечатниците.Всичкипомнимвременатанаофсетовитепечатници,пауса ипринтеритес лоштонер/смее се/.Отдадохеднатастая вофисаподнаем нафирмазапроизводствонапечати,коитонабирахасвоиклиентивцентъранаСофия,но впоследствиезатворихаофиса.Поех итяхнатадейностизапочнахпроизводствонапечатиидистрибуциянамеханизмииконсумативизапроизводство.Малкопо-къснобесъздаденафирмаКОЛОПБЪЛГАРИЯи свреметостанахнай-добриятимдистрибуторза цялаБългария.Следизвестновремесеоказахс малкоспестенипари изапочнахспокупкитенамашините.

Товали епървататистъпкакъмдигиталнияпечат?
Таня:
Да,еднасутринкактосипътувахзаработа,реших,че евремеда сикупямашинаиизобщода сеориентирамкъмдигиталнияпечат.Най-напредсикупих KonicaMinolta bizhub C350,но сеоказа,че тянеотговарянамоите инаклиентитемиизисквания.Интереснотообаче е,ченапускайкиофсетоватапечатница,скоятоработех,при мендойдохамногонейнинедоволниклиенти.Такамалкопомалко,отновос многотруднабрахиклиентитеси задигиталнияпечат.Следтоваимахкъсметдапопаднана Адкоми от тяхда купяпърватасимашина XeroxDС250.Товабеше иповратниятмоментвработатами.Макарвсичкистъпкидотукда сабилинеобходими,закупуванетонапърватамимашинаXerox бешенай-важната.Тогаваимахпроблеми свземанетонакредит– никойнекредитирасамчовек,доризвучиневероятносамчовекдауспееданаправинеобходимитеобороти,ноуспях.

inline_205_http://www.prepressbg.com/images/tanja2.jpg

Какуспявашсама дасесправишсвсичкитеклиентиитехнитеизисквания,понякогаипретенции?
Таня:
Неработясвсеки инавсякацена.Винагисестремядаизпълнявамдобреработатаси.Никогане съмподвелаклиентсъссрок.Понякогами сеслучваданощувамв офиса.Работяосновносрекламниагенции.Тяхнямамправодаподведа– теразчитатна мен,за даостанетехниятклиентдоволени…да севърнеотново.Рядкоработяскрайниклиенти.Вярно е,че тампечалбитесапо-големи,нонямамвреме инервида ги„обучавам”.Междудругото,борбатасфайловетев Word всеощепродължава.Макарда ми сеискатазипрограмада язабранят/смее се/.

Асега сновата Xerox700 Digital Color Pressкак щеработиш?
Таня:
Щеработясаманамашината.Наникогоняма дадам да япипне/смее се/.Сега щесеналожидавзема ивторичовекзаработасклиентите,защотоще е„престъпление”,ако несеизползватпълнитепроизводственивъзможности,а аз щетрябвада имамвремеза това.
Признавамси, вначалотоимахстрахотмашината– аздори неябяхвиждала,това епървата,продаденавБългарияи еднаотмалкотовЕвропа.Но пъкимамстрахотнодовериенаколегитеот Адком– теточнопреценихаоткакъвкласмашинаимамнужда икогатоса явиделинаизложениетоdrupa 2008,саразбраличе товае моятамашина.Затоваипрекарахвсичкитедни отизложениетоExpo Print and Imaging нащандана Адком,за да сеобучавамкакработимашината.Тогавапакбешеединлудцикълотработасутринрано,тичаненаизложениетоидовършваненаработатав офисадокъсновечер.Докатоне серазболяхтежкоточнов деня,когатопредставяхмемашинатасАдкоми КсероксБългарияна официалносъбитие.Надявамсе, не сиепроличало– но бяхтам,макарзапървипът дапотърсихпомощтанаколежка,коятосутринтав денянасъбитиетодовършиработатами, за дамога аздаполежав офисаи да сипиялекарствата.

Успявашлиизобщодаправишнещодруго,освендаработиш?
Таня:
Намирамвремезафитнес,театъри купженскиглезотийки.Обичамв петъкисъботавечердаизлизамсприятелииколегина побира.Понякогаходимнапианобар.Питатмеоткъденамирамсили, ноаз имамнуждаот тезивечери– те самоятапочивка.

ДесиТодорова
www.prepressbg.com

Всичкиинтервютав www.prepressbg.com

Биографична информация