Алманах на българския полиграфист

2355

На последната открита работна среща на Клъстер”Българска медия и печат” във Велинград са били обсъждани твърде любопитни задачи свързани със създаването на Учебно-производствен репроцентър (CtP), „Алманах на българския полиграфист“, създаване и поддържане на база данни „Човешки ресурси”.

КЛЪСТЕР „БЪЛГАРСКА МЕДИЯ И ПЕЧАТ набира скорост. Обсъждани са конкретни задачи с поставени срокове за изпълнения.

Клъстерът набира и нови членове. Вижте тук: Нови членове.

Предлагам ви да разгледате протокола от работната среща.

КЛЪСТЕР „БЪЛГАРСКА МЕДИЯ И ПЕЧАТ”

Протокол
от работна среща

Днес, 20.03.2008 г. във Велинград се проведе открита Работна среща на Клъстер”Българска медия и печат”. От общо 15 члена присъстваха 7, а също така и представители на 9 члена на СПИБ.
За председателстващ на срещата бе избран г-н Ясен Висулчев, зам.-председател на Клъстера и за протоколчик г-н Р.Трифонов, секретар на Клъстера.
За деловото протичане на срещата със задачи, залегнали в Оперативния план (ОПлКБМП) на Клъстера, бе гласуван обявения предварително Дневен ред, :

1. Учебно-производствен репроцентър (CtP).
Стартиране инициатива по ОПлКБМП 6.4. Създаване на клъстерно предприятие „Учебно-производствен репроцентър (CtP)”.
2. Проект Изнесено обучение и отдих.
Обсъждане на първите стъпки на инициатива по ОПлКБМП 4.7. Постоянно действащ проект Изнесено обучение и отдих.
3. Информация и обсъждане на започващи инициативи по ОПл:
3.1. Инициатива 4.1. Създаване и поддържане на база данни „Човешки ресурси”.
3.2. Инициатива 4.8. Проект Издаване на Алманах „Кадрите на полиграфията”.
4. Обсъждане текущия Оперативен план, предложения за нови инициативи.

По т.1 Г-н Висулчев обоснова належащата нужда от създаването на такова предпритие, което ще бъде икономическо изгодно, както за неговите акционери, така и за колегите от бранша.Възможността да се ползват европейските грантове значително ще облекчи неговото финансиране, още повече, че за СМР средствата ще се са минимални.
Очаква се да се приспособят помещения от порядъка на 100 кв.м. и да работят 10 човека. Той предложи за ръководител на проекта да бъде привлечен инж. Кр. Илиев, член на СПИБ.
Последният, след като представи данни за използването на СтР пластините, даде своето съгласие. По темата се изказаха още В. Алексиев, Б. Димитров, Хр.Стайков, Л. Янчев и др. След направените коментари и предложения се прие Решение:
Възлага се на работна група, ръководена от г-н Висулчев, да подготви заданието за проекта на ”Учебно-производствен репроцентър (СtP)” с варианти на възлагане, подготовка на проект за подходяща оперативна програма и съфинансиране. Като ръководител на проекта беше определен инж. Красимир Илиев.
Да бъде представен първоначален вариант на проекта с предварителен бизнесплан пред УС на Клъстера – срок 7 април 2008 г.

По т.2 Г-н Висулчев призова всички колеги от Клъстера и разбира се от СПИБ да обявят наличието на свои почивни бази и възможностите им за целогодишно ползване. Счита се, че в неактивния туристически период те може да се използват за учебни и други квалификационни или промоционални мероприятия. След коментара на колегите се прие Решение:
Възлага се на г-н Висулчев да подготви и разпространи в сайта на Клъстера и на СПИБ една Анкетна Форма за установяване наличието на собствени или придобити почивни бази, които могат да бъдат използвани за изнесено обучение и отдих от нас.
Срок – 17 април 2008 г.

По т.3.1. Г-н Висулчев предложи да се сложи началото на създаването на База данни на работещите в полиграфията изпълнителски и ръководни кадри – тяхната квалификация, умения, позиция и перспективи за развитие. Всички колеги се съгласиха,че такава информация ще е от полза за всички управители и собственици,но ще изисква много време и ресурси, просто засега е нереално да се стартира такава задача пред Клъстера. Ето защо се Реши:
Отлага възлагането и изпълнението на тази програма за следващи периоди.

По т.3.2. Г-н Висулчев информира събранието, че е създадена работна група под ръководството на г-н В.Василев, член на Клъстера, за издаването на Алманах на българския полиграфист. Първото заседание на тази група ще се проведе на 27.03. т.г. в ПК ”Д.Благоев”. Призивът на г-н Висулчев бе адресиран към всички присъстващи да подпомогнат издаването на тази ”памет българска”. След внесените уточнения се прие Решение:
След първата среща на Работната група по Алманаха и изработване концепция на изданието с план-сметка, г-н Румен Трифонов да направи предложение на УС на Клъстера и на УС на СПИБ да насърчат и подпомогнат финансово и организационно издаването на Алманаха. Срок – 14 април 2008 г.

По т.4 Възникнаха няколко предложения
4.1. Г-н В.Алексиев постави въпроса за последващата обработка и утилизиране на промишлените отпадъци от производствените процеси в печатарската индустрия – химикали, пластмаса, макулатури от самозалепващи се хартии и фолия, лепила и други. Това е много актуален и важен въпрос при опазването на околната среда. С примери и по същество той беше подкрепен от Б.Димитров, Хр. Стайков, Л.Янчев и други колеги. Това е постоянен проблем и тепърва ще се задълбочава. Ето защо се Реши:
Да се предложи на ръководството на СПИБ на следващата сбирка да бъде поканен зам.-министър на МОСВ, с когото да се разискват конкретни казуси, оперативни програми и съвместни действия по опазването на околната среда.
Темата да се подложи на обсъждане във форума на Клъстера, като се пусне и общо писмо до членовете на Клъстера и СПИБ.
В работен порядък да бъдат обобщени научни, технически и статистически данни с цел подготовка за решение на задачата – със създаване на клъстерно еко-предприятие или по друг начин.
Отговорници Я. Висулчев и Р. Трифонов, срок следващата среща на СПИБ.

4.2. Г-н Я. Висулчев информира присъстващите за предложение, направено от Марин Несторов да бъде проучена възможността и интереса на бранша от създаване на клъстерно предприятия за довършителни процеси.
Темата беше оживено обсъдена от участниците, членове на клъстера:
Борис Димитров разказа за нейната история и за спънките преди 5-6 години.
Я. Висулчев подчерта, че има сериозна промяна в обстановката и бизнессредата, като наблегна, че големите предприятия, които тогава не са успели да се консолидират за общо предприятие и са създали мощности през изминалия период, имат перфектната възможност за апортни вноски в едно бъдещо клъстерно предприятия, например АД.
Венета Димитрова разказа за една реализирана идея на такова предприятие по Мисисипи. Би могло да бъде построено на кораб по Дунава, като приема поръчки от български, румънски, украински и други печатници, дислоцирани край реката.
Чавдар Дишков описа как изглеждат такива действащи предприятия в ЕС. Изказа съмнение, че създаването на плаващо предприятие е възможно технически, но пое ангажимента идеята да бъде обсъдена от негови колеги-специалисти, за редултата от което да ни информира.
Решение: Темата да се подложи на обсъждане във форума на Клъстера, като се пусне и общо писмо до членовете на Клъстера и СПИБ. Отговорници – Я. Висулчев и Румен Трифонов, срок – 7 април 2008 г.

Членовете на клъстера приветстваха обявеното желание на някои от гостите на срещата, членове на СПИБ, да станат редовни членове и на КБМП.

Присъстващите приеха решенията на Работната среща да бъдат обобщени и представени от Ясен Висулчев и Румен Трифонов на УС или Общо събрание на Клъстера, както и на УС на СПИБ за разглеждане и приемане на формулираните решения.

Поради изчерпването на дневния ред срещата беше закрита.

20.03.2008 г.
гр. Велинград Председател:
(Ясен Висулчев)
Водил протокола:
(Румен Трифонов)

Източник: kbmp.org

Интернет портал за печатни технологии.