Дедракс повишава квалификацията на персонала във фирмата

3325

От месец Октомври 2010г. Дедракс ООД стартира реализацията на проект „Повишаване квалификацията и адаптивността на заетите лицав печатна база ДЕДРАКС“ чрез предоставяне на професионално обучение и обучение по ключови компетентности.

Проектът е на стойност 177 597, 86 лева и се осъществява с финансовата подкрепа  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Основна цел на проекта е да допринесе за повишаване адаптивността и квалификацията и създаване на трайни умения на заетите лица в Дедракс ООД чрез предоставяне на професинално обучение и обучение по ключови компетенции.

Реализацията на проектните дейности ще доведе до повишаване професионалната квалификация на служителите в Дедракс ООД чрез предоставяне на професионално обучение по част от професиите „Полиграфист”, „Графичен дизайнер” и „Компютърен график”; усъвършенстване на производствените процеси чрез подобряване адаптивността на заетите лица в дружеството и създаване на възможности за изграждане и разширяване на ключовите компетентности; повишаване конкурентноспособността на работната сила чрез инвестиция в човешкия капитал на дружеството; създаване на условия за устойчива заетост чрез запазване на заетостта за минимум една година след приключване на обученията.

Проектът се реализира в партньорскво с Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография и „Коучинг и бизнесмоделиране” ООД

         

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.
Инвестира във вашето бъдеще

                                                                                     
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                                                                                    ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Договор № ESF-2102-01-07067 

Интернет портал за печатни технологии.