Коммкуест България – покана

1538
Коммкуест България – покана

Пресконференция на 12 Август 2014 от 09.30 часа в зала Европа на Бест Уестърн Хотел Европа.

 

 

Коммкуест България обявява, че на 12 Август 2014 от 09.30 часа в зала Европа на Бест Уестърн Хотел Европа, ще бъде проведена заключителна пресконференция във връзка с приключване на проект BG051PO001-7.0.07-0005-C0001:Ефективни, квалифицирани и конкурентноспособни ЧР чрез трансграничен обмен за популяризиране възможностите на документалния outputmanagement,съфинансиран от Европейския Социален Фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. За допълнителна информация – www.commquest.eu или на тел. 0888 26 82 24.

 

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0005-C0001

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще! 

 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Коммкуест България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.”

Име: Деси Тодорова

Професионален опит: Познава печатния бранш по-добре от страната на клиента. Над 10 години се занимава с организацията на рекламни кампании, медия планиране, събития и продажба на реклама. Образованието по "Масови комуникации" в НБУ със специалност "Продуцентство" й дава възможност да се занимава с рекламните кампании на големи концерти и събития. Има стаж в БТА като репортер - мястото, на което е научила как се пишат новините, както и кратък студентски стаж в БНТ и БНР.

Настоящи занимания: В последните пет години се е посветила на портала Printguide.info и свързаните с него сайтове. През повечето време се занимава с продажби на рекламните площи, но не малка част от времето си отделя в мислене, планиране и реализация на нови формати и проекти, които обогатяват и допълват настоящите сайтове.

В свободното си време: Активен блогър