Ново съвместно дружество ще произвежда банкноти

1151

„Печатница на Българската народна банка” АД (ПБНБ) успешно приключи преговорите и постигна договореност за създаване на съвместно дружество за производство на банкноти в България с един от най-големите производители на банкноти в света „Франсоа Шарл Обертюр Груп”, Франция (ФШОГ).

ФШОГ е основана през 1842 г. и произвежда банкноти за 70 държави.

Със започване на дейността на новото дружество се предвижда да бъде натоварен максимално наличният в ПБНБ капацитет за производство на банкноти и тази дейност да бъде допълнително разширявана и развивана в следващите години. ПБНБ ще участва в съвместното дружество чрез непарична вноска в капитала под формата на съществуващото старо оборудване за производство на банкноти, срещу което ще придобие 30% от капитала. ФШОГ, чрез дъщерното си дружество „Франсоа-Шарл Обертюр Интернасионал” С.А., Белгия, ще инвестира в новото българско дружество като парична вноска над 22 милиона евро за обезпечаване на бъдещата дейност и разрастване, срещу което ще придобие 70% от капитала.

Със създаването на съвместното дружество ПБНБ ще може да запази опит и позиции в едно от най-високотехнологичните световни индустриални производства, а България ще може да се интегрира в изключително конкурентния световен пазар за производство на банкноти. От своя страна ФШОГ за първи път в своята над 170-годишна история ще започне да извършва дейност по производство на банкноти извън територията на Франция.

Съвместното дружество ще бъде регистрирано в гр. София и се очаква да започне дейност до края на август 2013 г. след осъществяване на всички законови процедури и разрешения в съответствие със законите на РБългария. ПБНБ ще прехвърли в него част от своите работници и служители при запазване условията по досегашните им трудови правоотношения. До 2016 г. се очаква броят на работните места в дружеството в България да се увеличи три пъти и да достигне 190 човека.

Новото дружество ще бъде изключително насочено към производство на банкноти.

Всички други производства (високозащитени ценни книжа и други документи) нямат отношение към описаното по-горе и остават както и досега в „Печатница на Българската народна банка” АД.

Източник на информацията: bnb.bg

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.