Обучителни семинари по време на Balkan Packaging, Balkan Food & Drinks

3104
Обучителни семинари по време на Balkan Packaging, Balkan Food & Drinks
Spread the love

По време на международното изложение Balkan Packaging, Balkan Food & Drinks (1-4 ноември), ще се проведе обучителен семинар на тема “Как да разработим печеливш проект за финансиране от Европa”(3 ноември). На 2 ноември предстои Експортен форум или „Готови ли сме за успешен експорт?“. Вижте пълния текст.
“Какда разработим печеливш проект зафинансиране от Европa”
3ноември2006, София, обучителенсеминар

Повреме на международните специализираниизложения заопаковки,машини, материали, храни,напитки, оборудване – Balkan Packaging,Balkan Food & Drinks (1-4ноември).

Приеманетов семейството на страните от Европейскиясъюз неминуемо довежда до необходимосттада се въвеждат редица системи за контролна качеството, нови технологии запроизводство, които да повишат качествотона продуктите и да ги направятконкурентноспособни на пазарите надругите страни-членки. Нафирмите,които не се справят, се налагат високиглоби и други санкции.Предизвикателство е да сеизготвятбизнес планове и проекти, за да се участвав търгове на ЕС, които да осигурятфинансирането им от различните фондове.Изключително важно за българскитепредприятия и организации е да разберати да се подготвят за това, че сроковетеза изготвянето на проекти винаги самного кратки, а изискванията крайностриктни и високи. Те са свързани сподготовката на стотици страницидокументация. Ето защоне е достатъчноработата по даден проект да започне,когато търга е обявен.

Сцел българските организации да бъдатпрактически подготвени за изготвянетона проекти по програми зафинансиранеот Европа, Виа Експо отновоорганизираобучителен семинар на 3 ноември, вград София, хотел Триада, по време намеждународните специализирани изложениязаопаковки,машини, материали, храни,напитки, оборудване – Balkan Packaging, Balkan Food& Drinks (1-4ноември, зала Фестивална).

Повреме на обучението се предоставяинформация за спецификите на финансиращитепрограми и възможностите за привличанена средства за различните сектори наикономиката, начините за намиране напартньори.
Практическиятмодул разглежда усвояването надетайлите при подготвянетона проект, в резултат накоето, участниците ще могат да:

  • познават същността и спецификата на отделните елементи напроекта и да разработват всеки един от тях;
  • разбират и прилагат подхода на логическата рамка;
  • познават и прилагат на практика основните принципи приразработване на бюджета на проект;
  • планират дейностите си за разработване и управление напроект.
Лектор:Милена Драгова

Ето ичаст от мнението на участницитеслед проведената анкета в края насеминара от 8-9август 2006, повреме на който се акцентирана практическата информация и умениятаза кандидатстване на МСП по грантоватасхема “Конкурентоспособност”:
“Атмосфератабеше ползотворна и делова, порадиоперативността на работата.” “Навремененсеминар, с потенциал за бъдещето нафирмата”
“Получихточен отговор на всички проблеми ивъпроси (относно темата), които мевълнуват”
“Предвидпрекрасната практическа част и съветитена лектора, смятам че всеки от участницитее готов за практическо прилагане нанаученото”
По-честода се организират подобни семинари”.

Повечеинформация: http://www.viaexpo.com/seminar-EC-info.html;За контакти: Виа Експо, тел/факс:032/945459, 960011,960012, office@viaexpo.com,www.viaexpo.com

Mеждународнитеспециализирани изложби замашини,опаковки, материали, логистика,храни, напитки, оборудване – Balkan Food &Drinks, Balkan PACkaging, организираниот Виа Експо ще се проведат за пореденпът в София,зала Фестивална, 1-4 ноември 2006. Изложбитепредставляват своего рода бизнес,обучителни и брейн щорминг събития,в рамките на които посетители, изложители,лектори и ВИП гости представляват еднаобща сплав, която дава тласък за развитиетона хранително вкусовата и опаковъчнаиндустрия за година напред. щебъдат съпътствани и сдруги интересни прояви.На 2ноември, в зала Фестивална ще се състои:

Експортенфорум
или
Готовили сме зауспешен експорт?
Програматавключва:

– КакИзпълнителната агенция за насърчаванена малките и средни предприятия (ИАНМСП)подпомага външнотърговската им дейност. На кои изложения в чужбинамогат даучастват българските износители сфинансовата помощ на Агенцията иусловията, на които трябва да отговарятте. Ангелина Бъчварова,ИАНМСП
– Коиса предимствата намеждународните IFE изложбиза храни и напитки вУнгария, Полша, Англия, Москва, Индия иСАЩ? Кристофър Нютън–Президент на Montgomery,Англия
– Какда намалим експортния риск – СветланаМилкова – директор вАгенция заекспортно застраховане
– ЕвропейскатапрограмаБАС за финансиране набизнес консултантски услуги илиКак да станем по-конкурентноспособнипри влизането си в ЕС? ЖулиетаХубенова– Директор на Програмата
– Презентацияна HVB Хеброс Лизинг
– Представянена новото списание за изложби, конференциии корпоративни събития ЕxhibitБългария – МариетаКолева, Гл. редактор
– Какда намалим разходите си и да смеконкурентноспособни чрез увеличаванетона енергийната ефективност спарогенераторите на Clayton?– Ал.Воденичаров, БГ Терм
– Новитетенденции в опаковъчните технологииза хранителната промишленост – Европейскипрактики, НПО ОПТИ Пак
– Изискванияза управление безопасността на храните,съгласно БДС EN ISO22000. проф. дтн инж.Стефан Дичев.УХТ-Пловдив

http://www.viaexpo.com/expo-pack-bg/paralel-events.html
http://www.viaexpo.com/expo-pack-bg/expo-pack.htm

inline_613_http://prepressbg.com/images/seminar14.06-3.jpg

inline_641_http://prepressbg.com/images/seminar14.06-7.jpg

Източник: ВиаЕкспо

Биографична информация