Оперативни програми, по които могат да кандидатстват фирмите от печатарската индустрия

1743
Spread the love
Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013г.
Както писахме след последната сбирка наСПИБ, на която гост беше министър Трайчо Трайков, станаясно, че полиграфията е изключена от оперативната програма на ЕК запредоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Технологичнамодернизация в малки и средни предприятия“.Заради ограничения в бюджета и по препоръка на Европейската комисия щебъдат финансирани само отрасли, за които се смята, че имат потенциал зарастеж и съответно да бъдат двигател на икономиката ни. Ръководствотона съюза изпрати писмо за изясняване на ситуацията и получи списък спрограмите, по които предприятията от печатната индустрия могат дакандидатстват. Нашето мнение по въпроса го казахме още тогава, но серадваме, че СПИБ взе нещата в свои ръце и полага усилия да защитиинтересите на бранша. Ще следим с интерес какво се случва по темата.

Вижте списъка:

Оперативна програма„Конкурентоспособност“.  Отворени към моментапроцедури запредоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

Процедура: ВС161РО003-1.1.03„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепаза внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги“. Процедурата е обявена на 29 март 2010 г. с общ бюджет от 19558300 лв. По тази процедура стартиращи предприятия могат да получат до 1млн. лева безвъзмездна помощ за внедряване на иновативни продукти,процеси и услуги – собствена разработка.

Процедура: ВС161РО003-2.4.01 „Подкрепаза развитието на клъстерите в България“. Процедуратае обявена на 16 юли 2010 г. с общ бюджет от 29 337 450 лв. По тазипроцедура предприятията могат да получат до 2 млн. лева безвъзмезднапомощ за изграждане на административно тяло на клъстера, изпълнение напроекти с бърз резултат и инвестиционни дейности, в съответствие съсстратегията за развитие на клъстера.

Процедура: ВС161РО003-1.2.01 „Подкрепаза създаване на технологични паркове“.Процедурата е с общ бюджет от 2 933 745 лв. Предприятията отпечатарската промишленост могат да участват в обединение сизследователски организации за подготовка на документация(инвестиционен проект) за изграждане на технологичен парк в област,която би била от полза за развитието на бранша.

Към момента Управляващият орган и Междинното звено на ОП„Конкурентоспособност“ са в процес на подготовказа обявяване на следните процедури за предоставяне на безвъзмезднафинансова помощ:

В рамките на Приоритетнаос 1„Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационнидейности“предприятия от печатарската индустрия ще могат да кандидатстват последните процедури:

Процедура „Създаванена нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер“,с общ бюджет от 9 779 150 лв. По процедурата предприятията отпечатарската индустрия могат да участват самостоятелно или вобединение, вкл. с изследователски организации за изграждане илиразширяване на офиси за технологичен трансфер в област, която би билаот полза за развитието на конкретните предприятия или на бранша.Максималният размер на безвъзмездната помощ е 400 000 лева.

Процедура: „Създаванена нови и укрепване на съществуващи технологични центрове“,с общ бюджет от 39 116 600 лв. По процедурата предприятията отпечатарската индустрия могат да участват в обединение (вкл. сизследователски организации) за изграждане или разширяване натехнологични центрове в област, която би била от полза за развитието набранша. Максималният размер на безвъзмездната помощ е 4 млн. лева.

Процедура: „Подкрепаза внедряване в производството на иновативни продукти, процеси ипредоставяне на иновативни услуги“,с общ бюджет от 48 895 750 лв. По процедурата предприятията отпечатарската индустрия могат да получат до 3 млн. лева за внедряване наиновативни продукти процеси и услуги – собствена разработка.

Процедура: „Разработванена иновации от стартиращи предприятия“,с общ бюджет от 39 116 600 лв. По процедурата стартиращи предприятиямогат да получат до 391 000 лева безвъзмездна помощ за разработване наиновативни продукти, процеси и услуги, защита правата върхуиндустриална собственост, създаване на опитен образец и др.

В рамките на Приоритетнаос 2„Повишаване ефективността на предприятията и развитие наблагоприятнабизнес среда“ предприятия от печатарската индустрия ще могат дакандидатстват по следните процедури:

Процедура: „Подкрепаза предприятия и кооперации на хора с увреждания“,с общ бюджет от 19 558 300 лева. В случай, че предприятия отпечатарската индустрия фигурират в регистъра на предприятия на хора сувреждания към Агенцията за хора с увреждания, те могат да получат до600 000 лв. безвъзмездна помощ за придобиване на дълготрайни материалнии нематериални активи с цел повишаване на конкурентоспособността си.

През 2011 г.предприятията от печатарската индустрия ще могат да кандидатстват последните процедури:

В рамките на Приоритетна ос 1„Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационнидейности“:

Процедура:„Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност набългарските предприятия“ с общ бюджет от 58 674 900 лева.По процедурата предприятията от печатарската индустрия могат да получатдо 800 000 лева безвъзмездна помощ за разработване на иновативнипродукти, процеси и услуги, защита правата върху индустриалнасобственост, създаване на опитен образец и др.

Процедура: „Изграждане натехнологични паркове“ с общ бюджет от 88 012 350 лева. Попроцедурата предприятията от печатарската индустрия могат да участват вобединение с изследователски организации за реално изграждане натехнологичен парк в област, която би била от полза за развитието набранша. Максималният размер на безвъзмездната помощ е 50 000 000 лв.

В рамките на Приоритетна ос 2 „Повишаванеефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“:

Процедура: „Покриване намеждународно признати стандарти и въвеждане на системи за управление впредприятията“ с общ бюджет от 29 337 450 лева. Попроцедурата предприятията от печатарската индустрия могат да получат до391 000 лева безвъзмездна помощ за внедряване на системи за управлениена качеството, добри производствени практики, системи за управление наресурсите и постигане на продуктово съответствие.

Процедура: „Въвеждане наенергоспестяващи технологии в предприятията“ с общ бюджетот 210 953 218.63 лева. По процедурата предприятията от печатарскатаиндустрия могат да получат до 2 млн. лева безвъзмездна помощ заизпълнение на енергоспестяващи мерки.

Процедура: „Въвеждане навъзобновяеми енергийни източници в предприятията“ с общбюджет от 191 630 486.62 лева. По процедурата предприятията отпечатарската индустрия могат да получат до 1 млн. лева безвъзмезднапомощ за внедряване на системи, използващи възобновяеми енергийниизточници.

В рамките на Приоритетнаос 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятията“са публикувани четири Покани за заявяване на интерес по процедури засъздаване на финансови инструменти:

  • Фонд (ове) за рисков капитал- с общ бюджет от 21 млн. евро(41 072 430 лв.) Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми – собщ бюджет от 74 млн. евро (144 731 420 лв.);
  • Фонд за инвестиции в компании в етап на растеж (Сгол/ШСарИа! Рипс!) – с общ бюджет от 30 млн. евро (58 674 900 лв.);
  • Мецанин фонд с общ бюджет – 30 млн.евро (58 674 900 лв.).

Предприятията от печатарската индустрия могат да използват услугите напосочените по-горе фондове, в зависимост от своите нужди и етапа наразвитие на бизнеса.

По Приоритетна ос 4:„Укрепване намеждународните пазарни позиции на българската икономика“ предприятиятаот печатарската индустрия могат да използват възможностите предоставенипо:

проект В6161РОООЗ-4.2 – „Подкрепаза успешното представяне на българските предприятия на международнитепазари“, по която, чрез ИАНМСП, могат да участват вмеждународни изложения, панаири и други събития.

Писмото от СПИБ  до министър Трайков можете да изтеглите тук.
Отговорът от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма можетеда изтеглиге тук.

Биографична информация