Оперативни програми, по които могат да кандидатстват фирмите от печатарската индустрия

1771

Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013г.

Както писахме след последната сбирка на СПИБ, на която гост беше министър Трайчо Трайков, стана ясно, че полиграфията е изключена от оперативната програма на ЕК за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. Заради ограничения в бюджета и по препоръка на Европейската комисия ще бъдат финансирани само отрасли, за които се смята, че имат потенциал за растеж и съответно да бъдат двигател на икономиката ни. Ръководството на съюза изпрати писмо за изясняване на ситуацията и получи списък с програмите, по които предприятията от печатната индустрия могат да кандидатстват. Нашето мнение по въпроса го казахме още тогава, но се радваме, че СПИБ взе нещата в свои ръце и полага усилия да защити интересите на бранша. Ще следим с интерес какво се случва по темата.

Вижте списъка:

Оперативна програма „Конкурентоспособност“.  Отворени към момента процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

Процедура: ВС161РО003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги“.  Процедурата е обявена на 29 март 2010 г. с общ бюджет от 19 558 300 лв. По тази процедура стартиращи предприятия могат да получат до 1 млн. лева безвъзмездна помощ за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги – собствена разработка.

Процедура: ВС161РО003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“. Процедурата е обявена на 16 юли 2010 г. с общ бюджет от 29 337 450 лв. По тази процедура предприятията могат да получат до 2 млн. лева безвъзмездна помощ за изграждане на административно тяло на клъстера, изпълнение на проекти с бърз резултат и инвестиционни дейности, в съответствие със стратегията за развитие на клъстера.

Процедура: ВС161РО003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове“. Процедурата е с общ бюджет от 2 933 745 лв. Предприятията от печатарската промишленост могат да участват в обединение с изследователски организации за подготовка на документация (инвестиционен проект) за изграждане на технологичен парк в област, която би била от полза за развитието на бранша.

Към момента Управляващият орган и Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност“ са в процес на подготовка за обявяване на следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

В рамките на Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности“ предприятия от печатарската индустрия ще могат да кандидатстват по следните процедури:

Процедура „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер“, с общ бюджет от 9 779 150 лв. По процедурата предприятията от печатарската индустрия могат да участват самостоятелно или в обединение, вкл. с изследователски организации за изграждане или разширяване на офиси за технологичен трансфер в област, която би била от полза за развитието на конкретните предприятия или на бранша. Максималният размер на безвъзмездната помощ е 400 000 лева.

Процедура: „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове“, с общ бюджет от 39 116 600 лв. По процедурата предприятията от печатарската индустрия могат да участват в обединение (вкл. с изследователски организации) за изграждане или разширяване на технологични центрове в област, която би била от полза за развитието на бранша. Максималният размер на безвъзмездната помощ е 4 млн. лева.

Процедура: „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“, с общ бюджет от 48 895 750 лв. По процедурата предприятията от печатарската индустрия могат да получат до 3 млн. лева за внедряване на иновативни продукти процеси и услуги – собствена разработка.

Процедура: „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“, с общ бюджет от 39 116 600 лв. По процедурата стартиращи предприятия могат да получат до 391 000 лева безвъзмездна помощ за разработване на иновативни продукти, процеси и услуги, защита правата върху индустриална собственост, създаване на опитен образец и др.

В рамките на Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ предприятия от печатарската индустрия ще могат да кандидатстват по следните процедури:

Процедура: „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания“, с общ бюджет от 19 558 300 лева. В случай, че предприятия от печатарската индустрия фигурират в регистъра на предприятия на хора с увреждания към Агенцията за хора с увреждания, те могат да получат до 600 000 лв. безвъзмездна помощ за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи с цел повишаване на конкурентоспособността си.

През 2011 г. предприятията от печатарската индустрия ще могат да кандидатстват по следните процедури:

В рамките на Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности“:

Процедура: „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия“ с общ бюджет от 58 674 900 лева. По процедурата предприятията от печатарската индустрия могат да получат до 800 000 лева безвъзмездна помощ за разработване на иновативни продукти, процеси и услуги, защита правата върху индустриална собственост, създаване на опитен образец и др.

Процедура: „Изграждане на технологични паркове“ с общ бюджет от 88 012 350 лева. По процедурата предприятията от печатарската индустрия могат да участват в обединение с изследователски организации за реално изграждане на технологичен парк в област, която би била от полза за развитието на бранша. Максималният размер на безвъзмездната помощ е 50 000 000 лв.

В рамките на Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“:

Процедура: „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“ с общ бюджет от 29 337 450 лева. По процедурата предприятията от печатарската индустрия могат да получат до 391 000 лева безвъзмездна помощ за внедряване на системи за управление на качеството, добри производствени практики, системи за управление на ресурсите и постигане на продуктово съответствие.

Процедура: „Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията“ с общ бюджет от 210 953 218.63 лева. По процедурата предприятията от печатарската индустрия могат да получат до 2 млн. лева безвъзмездна помощ за изпълнение на енергоспестяващи мерки.

Процедура: „Въвеждане на възобновяеми енергийни източници в предприятията“ с общ бюджет от 191 630 486.62 лева. По процедурата предприятията от печатарската индустрия могат да получат до 1 млн. лева безвъзмездна помощ за внедряване на системи, използващи възобновяеми енергийни източници.

В рамките на Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятията“ са публикувани четири Покани за заявяване на интерес по процедури за създаване на финансови инструменти:

  • Фонд (ове) за рисков капитал- с общ бюджет от 21 млн. евро (41 072 430 лв.) Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми – с общ бюджет от 74 млн. евро (144 731 420 лв.);
  • Фонд за инвестиции в компании в етап на растеж (Сгол/Ш СарИа! Рипс!) – с общ бюджет от 30 млн. евро (58 674 900 лв.);
  • Мецанин фонд с общ бюджет – 30 млн.евро (58 674 900 лв.).

Предприятията от печатарската индустрия могат да използват услугите на посочените по-горе фондове, в зависимост от своите нужди и етапа на развитие на бизнеса.

По Приоритетна ос 4: „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика“ предприятията от печатарската индустрия могат да използват възможностите предоставени по:

проект В6161РОООЗ-4.2 – „Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на международните пазари“, по която, чрез ИАНМСП, могат да участват в международни изложения, панаири и други събития.

Писмото от СПИБ  до министър Трайков можете да изтеглите тук.
Отговорът от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма можете да изтеглиге тук.

Интернет портал за печатни технологии.