Промо офертите или два примера в български вариант

5650
Spread the love

Как търговските вериги и мобилните оператори превръщат или не успяват да превърнат потребителите си в лоялни клиенти.
Персонализиранитеписмамогатдабъдатуспешниилинеуспешни- зависиотподхода,правилнотоизползваненабазатаданни иличнотоотношение.

ПокрайвсекидневнияхартиенСПАМ впощитени сепромъкватипо-таргетиранипромоциинанякои отголемитемарки.На пръвпогледнякоибългарскикомпаниизапочнахадаизползватпо-рационалноклиентскатаси базаданни ина базаоборотидаофериратрелевантнипродуктииуслуги.Поне натеория. Факте, чеповечетоголемимаркинепознаватистинскитевъзможностинаперсонализацията/освенпечатанетонаразличниимена/, транспромопечатътпочтине сеизползва,аперсоналнитепосланиясеизползватнай-вечезамалкикампаниинаопределенимарки икомпании.

inline_640_https://printguide.info/images/talon.jpg

Проблемите най-общоказаноса:
-малъкпазар
-липсанакапацитетзаанализнабазатаданни врамкитенакомпанията
– липсатанасредствазааутсорсванетой къмвъншниагенции.

Възможноеконкуренциятамеждутърговскитеверигида не етвърдеожесточенаилипазарътда не систруваинвестициите.Но, всепак давидим идвереалнипромоции.

ПримеритеотБългария:двеперсоналниофертиоттърговскатаверигаМетро имобилнияоператорВивакомдофирматани,пристигналив единден.

Клиентисме и надветефирми.Малкиклиенти,но дапредположим,че смечаст отсбора фирми,коитогенериратсъщественпроцентотоборотанадветекомпании.

Открийтеразликите.
ПисмотоотМетро ецветно,сконкретнаофертазаКоледаиталонизаотстъпка,коитополучавашвмагазина,акопазарувашсклиентскатасикарта.

ПисмотоотВивакомечерно-бялософертаза новитарифнипланове,закоитодаочаквамеобажданеотконсултантнакомпанията.

Каквисаприликитеиразликитев дветеофертиотгледнаточканаклиента?

inline_523_https://printguide.info/images/2v1.jpg

ОфертатанаМетро: получавамеперсонализиранописмона базаданнитеотклиентскатаникарта. Вписмотостоииметонафирматани, именауправителиклиентскияниномер.Нямамепредставадаливаучеритесотстъпкиса замалкиилиголемиклиенти/нашатафирмапазаруварядко вМетро/,нофактът,чемагазинътенаправилпесоналнаоферта,ни карадаобърнемвниманиенапромоцията.Единваучерможе дасеизползваза еднафактураиотстъпкатасеполучавадиректнонакасата.Казаноиначе,завсякапокупкаот 100 до 300лв.,клиентътполучава10%отстъпка.ОтстъпкитесъвпадатспериоданавалидностнаКоледнитекаталозинаМетро.

inline_445_https://printguide.info/images/metro.jpg

Плюсоветена тазиоферта:
писмотоецветно,персонализиранои освенличнитеблагодарности,чеизбирамедапазарувамев Метро,получавамеиталонизаотстъпка.

Минуситена тазиоферта
: талонитене саперфорирани,коетоне ефатално,ноправивпечатление.Същотакаписмотощеше дае многопо-ефективно,акобешеизпратенозаедноскаталогасКоледнипродукти.Сегаимаопасностписмотодапотъненякъдепобюратаи да несесетимза него,когатополучимкаталогасъсстоките.Малкидетайли,новажни. 

ОфертатанаВиваком:получавамеписмо, вкоетоперсонализациятае самоадресазаполучаване.Нямаконкретнолице,къмкоетода енаправенаофертата.

Ние смепростогосподине/госпожо,но пъксме цененклиент.

Тукопитътзатоплавръзкасклиентаи личноотношениетоталносепроваля.Какнякой,накоготонезнаешимето,може дабъдеспециаленза теб?Вероятнооборотите,коитореализиразакомпаниятати саценни.Иликактосеказва воназишега наотегчениябизнесмен:“Дай мипарите,клиентитене митрябват.“ОфертатанаВиваком,не самоче не еперсонална,а нисъобщава,чеконсултантще сесвържес нас, зада нипомогнедавземемрешение.

inline_247_https://printguide.info/images/cenen.jpg

Плюсоветена тазиоферта:
отделътзадиректнипродажбиактивнокомуникирасклиентитеси и гиизвестявазановитеситарифнипланове.Отповедениетоим иразговоритес техниконсултантиобачеоставамесвпечатлението,че заВивакомсапо-важниновитеклиенти/завсекиновклиент,договорипродаденакарта,търговецътвземапроцент/вместозадържанетонанастояшитеклиентиипредлаганетонарелевантниуслуги.

Минуситена тазиоферта: безадреснописмо снеподходящаоферта,черно-бялпечатбезникаквиконкретниползизаклиента,липсанапредварителенанализнаклиентскатабазаданни,което еощепо-страннозакомпания,кояторазполагасбогатабаза замесечнитеоборотинаклиента,броякарти,продуктите,коитокупуваоткомпаниятаи т.н. Внашияслучайзаклиент,койтоползвауслугитенаоператораоще отстартиранетому.

Следтоваписмо“Очаквайтеобажданепотелефонас еднонаистинанеустоимопредложение!“звучикатопореднатаоферта,в коятоклиентътзнае, ченякойсеопитвада мупродадененужнипродукти,коитотой нежелае ищенаправивсичковъзможнодаотхвърли.

Изводитеилинякоиразмисли…
Кактовиждате,тук неставадумасамо запечат.Печатъте самочаст отизпълнениетонаподобникампании.Тъйкатоставадума замаркетинговирешения, печатниците,предлагащипечатниуслугииперсонализация,трябвадазнаяткак даобясняват/предлагат/продаваттазиуслуганаклиентитеси.Вярно е,ченещатасабавни,тромавии честоскъпи,но за даимаповечебизнесзапечатнатаиндустрия,трябваисамитение даучимповечеклиентитеси какдаползватвъзможноститей. Дановсепо-честовиждамеопитизаперсонализиранипослания,коитощеставатпо-добрииатрактивни.

Акоиматеподобнипримери,споделетеги въвфорума:
Промоофертитеили двапримеравбългарскивариант

Старататемавъвфорума.

Вижтеповечепотемата:
Призивкъмпечатниците:Използвайтесоциалнитемрежизарекламанабизнесаси.

Xeikon Cafeпредлагасъветизаритейлмаркетинг 

Съветизапродажбанадигиталенпечатнамаркетингирекламниагенции

Леснистратегическиначинидаподкаратебизнесаси презноватагодина

Материаланаписа:ДесиславаТодорова
www.printguide.info

Име: Деси Тодорова

Професионален опит: Познава печатния бранш по-добре от страната на клиента. Над 10 години се занимава с организацията на рекламни кампании, медия планиране, събития и продажба на реклама. Образованието по "Масови комуникации" в НБУ със специалност "Продуцентство" й дава възможност да се занимава с рекламните кампании на големи концерти и събития. Има стаж в БТА като репортер - мястото, на което е научила как се пишат новините, както и кратък студентски стаж в БНТ и БНР.

Настоящи занимания: В последните пет години се е посветила на портала Printguide.info и свързаните с него сайтове. През повечето време се занимава с продажби на рекламните площи, но не малка част от времето си отделя в мислене, планиране и реализация на нови формати и проекти, които обогатяват и допълват настоящите сайтове.

В свободното си време: Активен блогър