Рециклираната хартия

9708

Какво представлява рециклираната хартия, еко продукт ли е? Какво представляват сертификатите, които съпътстват всяка рециклирана хартия? Кой в България продава рециклирана хартия? Митове и факти, свързани с рециклираната хартия.

Какво е рециклирането? Това е процес на преработване на отпадъчни материали с цел повторното им използване. Това важи и за рециклирането на хартията.

В световен мащаб до 40% от отпадъците, които изхвърляме, са хартиени, а за повторно ползване са пригодни около 80% от тях. Всъщност хартиените продукти, подходящи за преработка, могат да се рециклират до 5-7 пъти, след което влакната им се разпадат. Според EPA (Environmental Protection Agency) рециклирана хартия е тази, която съдържа поне 30% преработен материал. Затова, като търсите да закупите рециклирана хартия, не забравяйте да проверите колко процента от нея всъщност са преработвани. Най-подходящият избор, разбира се, е 100% рециклираната. Такава се продава и в България, но за това по-долу.

Често между термините рециклирана хартия и еко хартия бива поставян знак за равенство, това обаче далеч не е така. Екологичните хартии се отличават с по-специализиран процес на изработка или рециклиране. Те могат да бъдат различни видове – еко например са хартиите, които се избелват без хлор или пък се произвеждат с помощта на алтернативни източници на енергия. Това обаче не значи, че в еко хартията не могат да участват и рециклирани влакна. Границата между двата термина е тънка и трябва да се знае, че такава има.

Процесът на рециклиране от своя страна пък е свързан с изхвърлянето на голямо количество отпадъчни материали (мастила, луги, напълнители и пр.) и многократно промиване.

Нека го проследим малко по-подробно:
След като хартиите се съберат те се сортират и се поставят в машина, която ги разбърква заедно с определено количество вода, докато не се получи макулатурна каша. Към кашата се добавят различни химикали с цел отделяне на мастилото. Преди да стане годна за употреба хартията трябва да мине през още няколко басейна, където се отделят остатъци от напълнители и мастило, а влакната се избелват и се облагородяват. В края на цикъла водата се изстисква от кашата посредством валяци, а новополучената хартия се навива на роли.

Никой не отрича, че процесът на рециклиране има своите недостатъци. Това са: използваното гориво за събирането на стара хартия, отделянето на газове като метан (CH4), серен диоксид (SO2), въглероден оксид (CO), въглероден диоксид (CO2) при обезмастиляването на влакната и оставащите ненужни продукти, но в края на уравнението резултатът остава положителен – изсичането на гори се забавя. (Изчисли какво спестяваш на природата: Еко калкулатор)

Трябва да знаете, че не всяка хартия може да се рециклира, проблемни например са пликовете за писма с прозорци, хартии с ламинати и др. Също така преди да започне преработката, трябва механично да бъдат отстранени всички метални части като кламери, телбодове и др. Отстраняването на всичко това изисква енергия.

Хартиите и картоните, пригодни за рециклирани, могат да се разделят на три основни вида:

Първи вид: Хартиени остатъци от фабриките за хартия. Те най-често биват рециклирани от самите фабрики. Изрезките могат да бъдат използвани за производството на пара и електрическа енергия например.

Втори вид: Към него се причислява хартията, напуснала фабриката, но не влезнала в употреба. Това са всички печатни продукти, които не са достигнали до потребителя като вестници, списания, флаери, покани и др. Характерно за тях е, че събирането им за преработка, е много по-лесно и чисто. McDonald’s е една от компаниите със строги правила в рециклиранито – техните картонени кутии за храна съдържат по минимум 72% неизползвана рециклирана хартия, която играе ролята на пълнеж между два слоя от нерециклирана хартия.

Трети вид: Хартия, напуснала фабриката, употребявана и излязла от употреба. Това са всички продукти, които са преминали през хора, след което са били изхвърлени. Тяхното събиране е трудоемък и бавен процес. За този вид хартии е създаден сертификатът FSC (Forest Stewardship Council) Той доказва че хартията, която използвате, е вторичнa суровина, включваща дървесина и/или дървесни влакна от продукти, които са били използвани от крайни потребители (лица или фирми). (FSC са група от сертификати, най-известният, от които е свързан с устойчивото управление на гори. Подробна информация за него можете да намерите тук)

Сертифицирането на хартии, също както и терминът еко, може да е много объркващ. Производителите често изтъкват, че продуктите им притежават знак като FSC, PEFC, ISO 14001 и прочее. Малко са обаче потребителите, които наистина знаят значението на сертификатите. По тази причина ще разгледаме, някои от най-популярните:

Започваме с логото за рециклиран продукт (трите стрелки): символизира трите фази на рециклирането – събиране, преработка и изготвяне на нов продукт.

reciklirana hartiq

Символът обаче има две разновидности – с черен фон и без него.
Черният фон значи, че продуктът е направен от преработени материали, а липсата на черен фон значи, че продуктът подлежи на обработка. Тъй като символите са препоръчителни, производителите трябва да включат и писмено обяснение какъв точно е продуктът.

FSC® (Forest Stewardship Council)
Този сертификат има три разновидности: „FSC“, „FSC Смесени източници” , „FSC Дървесина“.
„FSC“ е сертификат, който вече споменахме. Гарантира че хартията, която използвате, е преработена като преди това също е била употребявана.
„FSC Дървесина“: тези материали не съдържат влакна, произлизащи от:

  • Дървесина от гори, където традиционните или граждански права се потъпкват.
  • Дървесина от гори, в които се унищожават площи с високи консервационни стойности.
  • Дървесина от генно-модифицирани дървета.

„FSC Смесени източници” : При него минимум 70% от използваният материал е сертифициран по FSC и/или рециклиран.

Напоследък се наблюдава търсене за печатни материали с FSC сертификат. Добре е да знаем, че за да поставим логото FSC с конкретния номер върху дадено печатно изделие е необходимо да спазваме принципите на Chain of Custody т.нар при верига на производства. Според тях, за да има дадено изделие FSC сертификат, е необходими всички участници по веригата – гора, производител на хартия, вносител на хартия, печатница да са сертифицирани. Това прави FSC eдин от най-популярните и разпространени сертификати в Европа.

recikliranePEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)
PEFC е една от най-известните и използвани системи за сертифициране на гори. Две трети от всички сертифицирани гори по света имат сертификат PEFC. За момента в България не е възможно сертифициране от този тип. Това ще може да се извършва след разработването и одобрението на PEFC стандарт за България. (По информация от официалния сайт на PEFC-България www.pefc.bg)

recikliraneISO 14001 е международен стандарт, който определя изискванията към система за управление на околната среда, която да бъде внедрена в една организация и сертифицирана впоследствие от трета, независима страна. Документираната система за управление на околната среда е инструмент, който позволява на организации, било то малки или големи, да контролират въздействието на тяхната дейност върху околната среда. В ISO 14001 са заложени шест ключови елемента на системата за управление на околната среда:

  • Политика по отношение на околната среда – определя намеренията и задълженията на организацията към опазването на околната среда.
  • Планиране – анализ на въздействието върху околната среда.
  • Изпълнение – разработване и изпълнение на процеси за постигане на целите по отношение опазване на околната среда.
  • Проверка и коригиращи действия – наблюдение и измерване на показателите относно околната среда и осигуряване на това, че целите са постигнати.
  • Преглед на ръководството – преглед на системата от ръководството на организацията, за да се провери дали тя е подходяща и работи ефективно.
  • Непрекъснато подобряване – системата трябва да залага цели и задачи, изпълнението на които да осигури непрекъснато подобряване на дейността по отношение опазване на околната среда.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)
EMAS, както и ISO 14001 са стандарти за системи за управление по околна среда и имат общата цел. Въпреки че често те се възприемат като конкурентни, всъщност изискванията на EN ISO 14001:2004 към системите за управление по околна среда са неразделна част от EMAS III.

TCF (Totally Chlorine Free)
Хартии, създадени изцяло без употребата на хлор и хлорни вещества. Някой от най-често срещаните вещества, използвани за алтернативни избелители са: кислород, озон и водороден пероксид (кислородна вода).

ECF (Elemental Chlorine Free)
Това са хартии, избелвани не с чист хлор, а с по-малко вредните производни на хлора. Този вид е значително по-добър в сравнение с избелването с чист хлор, но все пак оптималният вариант са изцяло безхлорно създадените материали. Има фирми, които използват съединения на хлора, отделящи също толкова голямо количество вредни емисии, колкото и използващите чист хлор и въпреки това обявяват продуктите си за ECF. Затова трябва да внимавате при избирането на продукти, купувайте само доказано сертифицирани такива.

Nordic Swan
Стандартът има строги изисквания към мениджмънта на предприятия. Той е валиден за: Норвегия, Дания, Финландия и Исландия. Организацията Nordic Swan контролира продукцията по време на цялостното производство, те следят влиянието на различните процеси върху околната среда като контролират практически всеки от тях от добива на суровини до готовият продукт.

EU Flower
В страните от Европейския съюз често може да се срещне маркировката EU Flower. Тя помага на потребителите лесно да определят качеството и свойствата на продукта. Маркираните продукти също така носят информация за влиянието си върху околната среда в протежение на целият си жизнен цикъл.

След като разяснихме основните идеи на сертификатите, нека обърнем внимание и на някои от най-често срещаните митове, свързани с рециклирането:

Мит: Всички хартии се рециклират, няма нужда да търся специална.

Факт: Дори в най-силните си години, рециклираната хартия достига едва 10% от общото количество продавана хартия. Изследвания показват, че сега това количество е още по-малко, тъй като клиентите вече не считат за необходимо да търсят специална хартия.

Мит: Рециклираната хартия задръства принтерите.
Факт: Качеството на рециклираната хартия в момента е доста високо и вероятността проблемът да е в нея е нищожна. Проблемите със задръстването на принтера могат да бъдат причинени от ред други причини, например че хартията е седяла извън пакета си прекалено дълго, което е довела до абсорбирането на голямо количество влага или пък неправилно подбрана хартия спрямо принтера. Като цяло, ако машината ви създава проблеми, по-добре пробвайте с друг вид рециклирана хартия преди да минете на обикновена.

Мит: Малките влакна в рециклираната хартия вкарват много прах в принтера.
Факт: Прахът не идва от рециклираните влакна, а от неправилното производство и/или рязане. Изберете висококачествена хартия и няма да имате такъв проблем.

Мит: Коя хартия е по-добра – без съдържание на дървесна маса или без хлор?
Факт: Двете хартии са съвсем различни и двете може да не са рециклирани. Първият вид съдържа влакна от алтернативни източници (като например лен, памук, водорасли и др.), а хартиите без съдържание на хлор са изработени по по-екологично съобразен начин, който коментирахме по-нагоре в статията.

Мит: По-добре е да изгаряме използваните хартии, за да получаваме от тях енергия, вместо да ги рециклираме.
Факт: Някои фини влакна могат да се рециклират до 10 пъти преди да се амортизират така, че да не стават за преработване. Икономията, която може да се постигне при едно многократно рециклиране, е много по-ценна от минималното количество енергия, която тя може да произведе.

Мит: Рециклирането на хартия вреди на околната среда.
Факт: Производството на рециклирана хартия спасява дървета. За нейното преработване се използват по-безвредни химикали, а самата тя се нуждае от по-малко избелване. Да, в процеса на преработка се отделят голямо количество вредни и ненужни вещества, но ако хартията не се преработва, съдбата на тези вещества е да седят в депа или да бъдат изгорени, като и в двата случая вредните емисии няма да са по-малко, отколкото ако хартията се рециклира.

Често потребителите или печатниците търсят рециклирана хартия за продуктите на своите клиенти. Хартиите, които са на 100% рециклирани и се продават в България не са чак толкова много като грамажи и приложение. Основно се различават по белотата и възможността качествен печат върху тях. Ето кратък обзор.

Какви 100% рециклирани хартии се предлагат в България?

Cyclus Print – промазана хартия, FSC, Еcolabel, Blue Angel, NAMP, DIN6738, PCF, HP Indigo
Cyclus Offset – непромазана хартия, FSC, Еcolabel, Blue Angel, NAMP, DIN6738, PCF

100% рециклирана хартия с естествена белота, предлага се в грамажи от 80-350 гр./м2
Леко сивеещият и цвят носи посланието на зелената идея и придава допълнителна мекота на печатните материали. Особено непромазаният вариант Cyclus Offset
Хартията се предлага от две фирми в България: Анталис (Cyclus Print, Cyclus Offset) и Папирус ООД (CyclusOffice A4 , CyclusOffset, CyclusPrint)

Cocoon Offset – непромазана хартия- белота (CIE 150) FSC, Еcolabel, Blue Angel, NAMP, DIN6738, PCF, HP Indigo
Cocoon Silk/Gloss – промазана хартия-белота (CIE 124) – FSC, Еcolabel, Blue Angel, NAMP, DIN6738, PCF, HP Indigo

Cocoon e уникална гама от 100% рециклирани, висококачествени хартии с изключителна белота. Тя е резултат от иновацията в процеса на рециклиране и избелване. Рециклираната целулоза преминава през 3 отделни системи, специално проектирани за обезмастиляване, без използване на хлор. Предлага изключителни резултати при печат и е сертифицирана от HP Indigo. Произвежда се от 115 – 350 гр в промазания си вариант, като от тази година се въвежда и Cocoon Ecolight /80-100гр/м2 . Cocoon Offset се предлага от 80 до 350 гр/м2

Хартията се предлага от фирма Анталис

Офис хартии FABRIANO COPY R – 100% рециклирана копирна хартия. Формати: А4 и А3. Произвежда се без съдържание на киселина с гарантиран дълъг живот. Подходяща за всички видове офис устройства. Отговаря на UNI EN 71.
Хартията се предлага от фирма Директа

NAUTILUS® SuperWhite –100% рециклирана премиум хартия
Висока белота за ярки, контрастни изображения, перфектна проходимост и ниско ниво на запрашване.
Технология на печат: мастилено-струен печат, лазерен, офсет печат, както и копирни и факс машини
грамажи: 70, 80, 90, 100, 120, 160, 200, 250
формати: A5, A4, A3, фолио, роли

NAUTILUS® Classic –100% рециклирана хартия със сертификат Blue Angel
Средна белота, подходяща за корпоративна комуникация с екологично послание.
Технология на печат: мастиленоструен печат, лазерен, офсет печат, както и копирни и факс машини
грамажи: 70, 80, 90, 120, 160
формати: A5, A4, A3

NAUTILUS® Universal –100% рециклирана офис хартия със сертификат Blue Angel
Печатни технологии: мастилено-струен, лазарен печат, както и копирни и факс машини.
грамаж: 80
формати: A4

Хартиите NAUTILUS® се предлагат от фирма Монди и техните дистрибутури.

Respecta 100 e 100% рециклирана хартия с FSC сертификат. Създадена с пълен респект към околната среда, тя се отличава с висока белота и изключителни качества за печат.
Предлага се във варианти гланц, мат сатен и мат обемен – грамажи от 90 до 350. Произвежда се при стандартни формати (или при специален формат по заявка на клиент). Може да бъде доставена и на роли.

Тази хартия се предлага от фирма Кариер.

Написа: Радина Дойнова
Източници: dukat.ua; ijdesign.com; conservatree.org и др.

Интернет портал за печатни технологии.