Състояние и бъдещо развитие на европейската печатарска промишленост

5001

Профил на полиграфическата промишленост в Европа и тенденции за икономическо развитие.

Конкурентоспособност на европейската печатарска промишленост – сегашно състояние и бъдещо развитие на ниво Европейски Съюз

Беатрис Клозе, генерален секретар на Intergraf

Трети Балкански Печатарски Форум под патронажа на manroland AG 23.10.2008 г., Истанбул, Турция

Intergraf, Конфедерацията на печатарската и сродните на нея индустрии, със седалище в Брюксел, Белгия, има 25 редовни членове – печатарски съюзи от 22 държави и 2 асоциирани членове. Intergraf е европейският член и секретариат на World Print & Communication Forum (WPCF), който включва печатарски асоциации от Япония, Китай, Хонг Конг, Южна Корея, Южна Африка, Северна Америка (САЩ и Канада), Индия и Eвропа. Производителите на оборудване са асоциирани членове на конфедерацията (Heidelberg, Xerox, Sappi, manroland, Kodak, HP, Müller Martini, Antalis, NPES).

Сравнявайки европейската и световната икономика в началото на презентацията си, г–жа Клозе отбеляза, че в Европа се наблюдава запазване нивото на инфлацията и спад на безработицата. През 2009 г. в повечето държави се очаква снижаване на брутния вътрешен продукт.

Профил на полиграфическата промишленост в Европа
По данни за 2005 г. в 27-те държави-членки на Европейския съюз са регистрирани 130 хил. печатни предприятия с общо 870 хил. работещи, които са осигурили оборот от 100 млрд. евро. Печатарската промишленост в Европа е отрасъл, в който преобладават основно малки и микро предприятия, отрасъл, фокусиран предимно върху вътрешния пазар, зависим от рекламата и отличаващ се със сериозен структурен свръх капацитет. Инвестира се главно в оборудване и недостатъчно в областта на изследователската и развойната дейност, в резерви от работна ръка и други видове нематериални инвестиции. Печатарската промишленост в Европа е повлияна днес от нови актьори – брокерите. Осезателно се чувства влиянието на новите географски области – Азия и предимно Китай.

Вносът на печатни продукти от Китай е нараснал значително през последните десет години. Китайската полиграфическа промишленост включва 98 хил. печатници с общо 3,4 млн. работещи и 30 млрд. евро оборот за 2005 г. Годишният ръст на продукцията достига 15 %. Пазарните сегменти са разпределени както следва: 41 % илюстрационен печат, 40 % печат на опаковки и 19 % предпечатни процеси.

Развитието на вноса на печатни продукти от Китай (в млн. евро) в европейските държави (без Великобритания и Германия) за последните десет години е представен на фиг.1. В държави като Франция, Холандия и Испания за последните 10 години се наблюдава 10 до 15-кратно увеличение на вноса. През миналата година първо място с внесена от Китай продукция за около 67 млн. евро заема Франция, следвана от Холандия и Испания. Италия и Белгия са достигнали обеми за около 40 млн. евро. Значително по–малко са внесли Швеция, Дания и Полша (продукция за около 10 млн. Евро), а на последно място са Финландия и Португалия.


Фиг. 1.

От Китай се внасят предимно книги, каталози, указания за ползване на различни видове продукти, а също и списания.

Според изследване на Intergraf броят на заетите в печатарската промишленост в Европа постепенно намалява и то предимно поради намаляване на рентабилността. Намалява броят на специалистите и на мениджърите. През следващите години се очаква по–нататъшно влошаване на това състояние. В Япония и САЩ броят на заетите е постоянен с тенденция към намаляване. Единствено в Китай е регистриран ръст на заетите. Фалитите на печатници в Европа през 2007 г. не представляват сериозен проблем. Броят на предприятията продължава да се влияе от сливания на фирми.


Фиг. 2. Оборот на печатната продукция в европейските държави (в хил. евро) за периода 2001 – 2005 г.


Фиг. 3. Оборот на печатната продукция в европейските държави (в хил. евро) за периода 2003 – 2005 г.

Тенденции за икономическо развитие
През 2007 г. е регистрирана тенденция за ръст на оборота в Австрия, Белгия, България, Германия, Испания, Финландия, Норвегия, Холандия и Швейцария. Тенденция на съхраняване нивото на оборота се наблюдава в Дания, Португалия и Швеция, а спад отбелязва печатарската промишленост в Италия, Франция и Великобритания. Изключително трудно е да се говори за днешното състояние и перспективи на развитие, тъй като през 2008 г. ситуацията се промени сериозно. Някои страни регистрират за първо тримесечие на 2008 г. оборот, който показва среден спад от 6 до 10%. Значителен ръст се наблюдава в областта на цифровия печат. Подобрение има при предпечатното и довършителното производство – с около 4 до 5 %. При анализа на търговския баланс може да се отбележи, че 14 държави показват положителен резултати.

Анализирайки печатарската индустрия на Европейския Съюз г–жа Клозе подчерта, че силата на промишлеността са модерните и ефективни производствени средства, високото качество и гъвкавите екологични продукти. Могат обаче да се споменат следните недостатъци: твърде малък среден размер на фирмите, свръх капацитет, недостатъчен международен опит и слаба позиция за преговори. Въпреки това, налице е добра възможност за диференциация, растяща ориентация към сервизна дейност и възможност за мултимедийни решения. Съществуват и опасности за промишлеността, свързани с нарастващото присъствие на трети страни, с новото позициониране на дейности, с интензивната ценова война и лошите контакти с изследователски и развойни организации.

Представено бе също проведеното неотдавна изследване на швейцарската организация Viscom, регистриращо производителността в полиграфическата промишленост на различни държави и региони (фиг. 4). Страните с комбиниран печатарски и издателски сектор са оградени с червена елипса.


Фиг. 4. Сравнение на производителността в полиграфическата промишленост. (производителност за час в швейцарски франкове)

Разглеждайки предизвикателствата към печатарската промишленост в Европа, г–жа Клозе отбеляза следните дейности, необходими за развитието на фирмите на национално и европейско ниво. На първо място е нужно да се овладеят производствените разходи и да се открият нови възможности за растеж. За бъдещето са нужни инвестиции в човешки ресурси. Печатарската индустрия трябва да повиши дейността си в посока здравеопазване на работещите, надеждност на производствения процес и опазване на природната среда. Подкрепяйки се един друг при развитието на производството, европейските печатари трябва повишават имиджа на отрасъла и да предоставят информация за нови и ефективни практически решения.

Днес печатарската промишленост се нуждае от промени. Необходимо е да се предлага печат с добавена стойност, допълнителни услуги, цялостни решения за потребителя, а също и нови решения за комуникация с читателите.

Услуги с добавена стойност се регистрират там, където печатарите въздействат върху процеса за повишаване стойността на печатната продукция. Към всяко евро, което се дава за печат, се изразходват още 6 евро за съдържание и за изпълнение. До 15 % от общата печалба на фирмите се дава за съдържанието.

Съгласно изследвания, направени от Seybold Report, за периода 1990 – 2010 г.г. относителният дял на офсетовия печат намалява от 91 % на 57 %. Значително се увеличава делът на цифровия печат – от 0 на 19 % (през 2000 г. е регистриран 4 %-ен дял, а през 2005 г. – 14 %-ен). Наблюдава се и ръст на другите видове печатни услуги – от 9 % на 24 %, като най–голям скок (9 %) е регистриран от 2000 до 2005 г.г.

През 2006 г. институцията InfoTrends отправя към различни групи потребители следното запитване: Как предпочитате фирмите да контактуват с вас по маркетингови и промоционални въпроси? 60,6 % предпочитат използване на директната поща (печатни продукти); 20,5 % – електронната поща; 5,5 % – телемаркетинга; 3,4 % – мобилния телефон и 10 % – други методи.

Беатрис Клозе отбеляза инициативите на Intergraf от последните години, които сe осъществяват в подкрепа на европейската печатарска промшиленост. През март 2006 г. е публикуван материал за Китай, през 2006 и 2007 г.г. в различни държави са провеждани работни срещи и конференции, през есента на 2007 г. е публикувана студия на Европейската комисия, разработена и издадена е брошурата „Защо да работим с Европейската печатарска промишленост?“, създадена е проектна база данни за членовете на Intergraf, разработен е проект на общоевропейски план за действие по шест основни направления, публикувана е брошура по проблемите на рециклирането.

През настоящата година в 13 държави Intergraf проведе рекламната директна печатна кампания PrintSells, отправена към 430 хиляди маркетингови мениджъри и мениджъри в рекламни агенции. Според Intergraf отзвукът е много добър и резултатите са положителни. В бъдеще конфедерацията планира изследвания по темите: анализ на печатните продукти, внасяни от Китай, пазарни тенденции за развитие, разработка на европейски проект за услуги с добавена стойност, изследване на възможности за стимулиране на кооперирането между печатарските компании, обмяна на положителен опит на ниво асоциации, включване на повече групи на интереси, предоставяне на информация за състоятието по балансиране емисиите от въглероден двуокис. Последната тема изисква предоставяне на необходимите познания на печатари и потребители и информиране на обществеността.

В отделните държави се използват различни методи за балансиране емисиите от въглероден двуокис. Във Франция с темата се занимава компанията Bilan Carbone и предприятията използват специален метод за изчисляване на емисиите, във Великобритания Carbon Trust работи с фирмите по метод за сертифициране на продуктите, а в Германия Федералният съюз печат и медии (BVDM), предлага на печатниците метод за сертифициране на продукта с компенсация на въглероден двуокис. Ето един пример от Великобритания. Емисиите от въглероден двуокис за производството на един екземпляр на вестник Daily Mirror достигат 174 г. Разпределението по отделни процеси и материали е показано на фиг.5.

В областта на стандартизацията Intergraf акцентира върху необходимостта от използването на стандарти за печатарската промишленост и осъществява срещи за обмяна на опит между печатари и експерти. Конфедерацията поддържа контакти между специалисти и членуващи организации с цел информиране по съответни релевантни стандарти. Разработва се интернет портал, който ще предлага стандарти и информация за стандартизационни и сертификационни процеси в Европа.

С цел поддържане процеса на коопериране между печатарите Intergraf провежда през настоящата година конференция за млади специалисти печатари (7 и 8 ноември в Барцелона). Целта е младите в отрасъла да контактуват на европейско ниво, да обменят познания и опит и да кооперират за решаване на актуални проблеми. В заключение Беатрис Клозе отбеляза и някои други изключително важни дейности на Intergraf, целящи да подпомогнат членуващите организации в стремежа им към подобряване на дейността в областта на управленската, организационната, изследователската и иновационната дейности в полиграфическата промишленост на европейските държави.

Източник: СПИБ

Интернет портал за печатни технологии.