Състояние на отрасъла през 2009г.

2531

Ръководството на СПИБ (Съюз на печатарската индустрия в България) спази и тази година традицията в началото на всяка календарна година да информира членове си за състоянието и динамиката на отрасъла през предходната година.

Първичната информация е изискана и предоставена в СПИБ по официален път от НАП- дирекция ”Интрастат” за вноса на всички печатарски хартии,картони,мастила,химикали, машини и съоражения от страните в Европейския съюз и от Централно управление на Агенция Митници за вноса от страните,извън ЕС. „Важно“ беше да се види състоянието на вноса и оттам на цялата ни печатарска индустрия в годината на сериозна финансова и икономическа
криза. Факт са сериозните затруднения, които изпитаха в дейността си всички колеги – силно намалените поръчки, къси тиражи, забавени плащания,трудно кредитирене от банките,спрени финансирания на проекти и т.н.

Настоящата информация е предназначена за всички специалисти в печатарската индустрия и предоставя както статистиката за 2009г.,така и очакванията ни за настоящата година.

І.Хартии и картони

2008г. 2009г.   %  
хил.лв. 530 000 457 000 – 14
хил.кг. 372 000 294 000   – 21


виж приложение №1

Безспорно кризата даде отражение и в потреблението на печатарските хартии и картони. Намалените обеми са за 73млн.лв. и 78хил.т.

Продължава доминирането на вноса от групата на LWC и хромовите хартии и картони – №4810 с количества от 61 000т. за 87млн.лв.,което съставлява близо 20% от целия внос на хартиите и картоните.Все пак спадът спрямо 2008г. е значим – над 35%. Следват групата на крафтовите хартии от №4804(5) с количества от 60 000т. за 36млн.лв. и спад от25%,офсетовата хартия от група №4802 от 46 000т. за 70млн.лв. и спад от 15%, самозалепващите хартии от група №4811 от 18 000т. за 65млн.лв. и спад от 20% и др. Интересно е да се отбележи,че вестникарската хартия от група №4801 обаче бележи ръст от 2% , с количества от 45 000т. за 42млн.лв.,като вноса от
Русия е над 2 пъти по-голям от всички останали страни-вносителки.
Ръст бележи и вноса на цигарена хартия от група №4813 с над 15%, хартиите от група №4809 с 15% и др.

Важно е да се знае, че делът на вноса от т.нар.“трети страни”,извън ЕС, се е увеличил през изминалата година и е съставлявал близо 50% от количествата и 35% от стойността на целият внос на хартии и картони.

Прегледът на вноса по държави показва известно постоянство при водещите вносителки на хартии и картони. Отново най-голям е бил вноса от Германия-на 30 000т. за 63млн.лв.,което е близо 20% от целия внос,но с
намаление спрямо 2008г. от 16%.Следва вноса от Италия, Австрия, Гърция, Русия, Полша, Унгария и др.-общо 30 държави. Повечето имат спад спрямо предходната година от 20-30%. Само Румъния и Гърция бележат ръст в продажбите си от около 30%.

Като цяло вносът на хартиите и картоните за печатарската индустрия запазва първенството си в абсолютните стойности на обемите и стойността спрямо другите две групи- мастила и машини. Намалената консумация на
хартиите и картоните е симптоматична и определяща за състоянието на целия бранш и то наистина беше незадоволително.

В началото на тази година има индикации за спиране на спада на потреблението на хартии и картони и въпреки направените задели от м.г. вносът се оживява, което ни дава надежди за една по-успешна година.

ІІ.Печатарски мастила и химикали

2008г. 2009г. %
хил.лв. 27 000 23 300 -14
хил.кг. 3 000 2 700 -10

виж приложение №2

Очаквано и в тази група стоки се регистрира спад на вноса спрямо 2008г.,но в рамките на очакваното.

Отново вноса от групата на цветните мастила №32-151-900 е най-голям и е за 15млн.лв. и 1500т.,но със спад спрямо 2008г. от 25%. Значимо намаление бележи вносът на мастилата за дигиталния печат от група
№32-159-080 с над 50% и количества само от 70т. за близо 3млн.лв. Ръст от 20% има само в групата на мастилата за флексопечат №32-151-100, който е от 470т.и за2,5млн.лв.

Вносът от Германия е отново най-голям,близо 1/4 от цялото количество, но със спад спрямо 2008г. от  40%. Следва вноса от Гърция, Белгия, Австрия, Холандия и др.

Делът на вноса от т.нар.”трети страни” е само 20% .
Засилва се тенденцията за употреба на екологични и щадящи здравето печатарски мастила и химикали, както и на такива отговарящи на международно признатите норми и правила REACH. Нашите очаквания са за стабилизация и оживление в употребата на повечето мастила и някои химикали и препарати през тази година.

ІІІ.Печатарски машини и съоражения

2008г. 2009г. %
хил.лв. 295 000 283 500 -4
хил.кг. 26 600 3 835 -85

виж приложение №3

И тази група стоки е белязана от икономическата криза,но в по-малка степен от останалите. Веднага се откроява големият спад на тонажа на внесените машини,но това си има своето обяснение. Справката по фирмите потвърди предположението, че са внесени олекотени,но модерни, високотехнологични и компютъризирани печатарски машини,довършителни и спомагателни съоражения. Делът на скъпи,но съвременни машини показва,че българската полиграфия се стреми да бъде конкурентноспособна на европейските си колеги. Освен това считаме, че намалението на тонажа е и намаление на вноса на машини и съоражения от втора употреба.

Вносът на печатарските машини от група №8443 е отново водещ и е за 252млн.лв. и 2,7хил.т.,което прави близо 90% от целия обем. Следва този от група №8442 за 16млн.лв. и 250т. И в двете група се отчита ръст на стойностите от 10% и намаление в тонажа от 85%.

Интересно е да се отбележи, че вносът от Германия е изместен от този през Чехия, от където, между другото е осъществен близо 50% от целия ни внос. След тях се нарежда вноса от Австрия, Холандия, Гърция и Словакия,като всички регистрират спад от 30-40% спрямо 2008г. Значително е намален  вноса от “трети страни”- едва 7%. Очакваме, че ще продължи добрата практика да внасяме високотехнологична, съвременна и мултифункционална печатарска  техника. СПИБ ще насърчава с всички възможни начини и средства тази тенденция.

Обобщените данни за 2009г. показват спад в печатарската индустрия от близо 25%. Той е породен както от пораженията на глобалната икономическа криза,така и от нашите специфични трудности и проблеми. Трябва да отбележим силно намалените поръчки и тиражи, отлива на клиенти, засилващата се конкуренция на електронните медии и неблагоприятния бизнес-климат в България през изминалата трудна година. Все пак не се стигна до крайни бизнес-решения,но са факт съкращения на работници и персонал,свиване на капиталовите разходи,намалени програми и други непопулярни, но необходими мерки. Вътрешнофирмената задлъжнялост в
бранша достигна невиждани досега размери и изостри колегиалните  ни взаимоотношения. В рамките  на СПИБ се правеше възможното за преодоляване на последствията и излизане от кризата.

С този преглед на вноса през 2009г.искаме да посочим състоянието и тенденциите в бранша,да помогнем на колегите да видят цялата картина и да си направят съответните изводи за работата си през тази година и така да осъществим една балансирана и прогресираща печатарска индустрия през тази решаваща година.

Ръководството на СПИБ може да предостави цялата база данни на всички,които проявят интерес и може да им послужи за справки и анализи.

За контакти: Съюз на печатарската индустрия в България

Интернет портал за печатни технологии.