Състояние на печатарската индустрия през 2011г.

2329
Spread the love

И тази година ръководството на СПИБ спази традицията да информира членовете си за състоянието и динамиката на отрасъла за предходната година.

Този път първичната информация е била изискана, заплатена и получена от Агенция Митници, Национален статистически институт и Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Това е дало възможност да бъдат получени по-голям обем и по-разнообразни данни, които намериха място в настоящата информация. Освен това, вече СПИБ оперира с данни както за вноса, така и за износа на всички полиграфически материали и оборудване за изминалата 2011г. Ето защо количествата на останалите в страната хартии, мастила, машини и съоражения вече в много по-голяма степен отговарят на реално употребените за изработка на печатна продукция.

1. Общо състояние

Данните от НСИ сочат лек спад на броя предприятията от печатарската индустрия от 1165бр. през 2010г. на 1142бр. през 2011г. Трудово заетите в тях са 8630 човека, с 202-ма по-малко от 2010г. Въпреки високата инфлация, размерът на средно-месечната работна заплата се е запазил на 570лв.

Обемът на произведената продукция през 2011г. в бранша е 531млн.лв., колкото е бил и в предходната година, в т.ч. нетните приходи от продажби са 536млн.лв., счетоводната печалба е 49,5млн.лв., а счетоводната загуба е 20,6млн.лв. Така бизнес статистиката дава представа за усилията, които всички работещи в бранша полагат за запазване и подобряване на статуса.

Ето едно специално изследване за печатарската индустрия, направено по задание на ИАНМСП. То е за експортната ориентираност и положението на полиграфията в стопанската икономия на страната. За съжаление и тук нещата са обезпокоителни.

Обобщените данни сочат, че през 2010-11г. секторът е осигурил заетост на 2,4% от общо заетите в малките и средни предприятия (МСП) в преработващата промишленост и на 0,62% от заетите в МСП в промишлеността като цяло. По отношение на броя на МСП, секторът има дял от 3,81% от преработващата промишленост и 0,37% от МСП в промишлеността на България.

Преобладаващата част от фирмите в сектора са микро и малки и много малко средни. Най-голяма част от фирмите в бранша са концентрирани в Югозападен и Южен централен район, а най-малко е тяхното присъствие в Северозападния район на страната.

До 2009г. е осъществено значително преоборудване и модернизация на предприятията в сектора, свързани с високите изисквания на Европейския и световен пазар.

Получената през 2011г. добавена стойност от МСП в сектора възлиза на 150,5 млн.лв., което е 3,6% от общата добавена стойност в преработващата промишленост на страната.

Производителността на труда е малко над средната за промишлеността, но е близо 2 пъти по-малка от водещите сектори, като фармацията и IT.

По отношение на експортната ориентираност печатарският сектор е на 17-то място, от всичко 18.

По показателя ”обем на износа на 1 зает” секторът е на последно място. Най-съществен дял в износа имат произведените у нас опаковки, етикети, книги, книжни торби и други.

2.Количества и стойности на печатарските консумативи и оборудване

2.1. Хартии и картони

  2010г. 2011г. % 
хил.лв. 489 000 345 000 – 30
хил.кг. 323 000 249 000 – 23

виж Приложение №1
Видно е 30% намаление на употребените в българската полиграфия хартии и картони за печат или това са по-малко 74 000 тона за 144 млн.лв. спрямо 2010г.

Анализът по видове хартии показва устойчив превес на вноса на хартии от групата на LWC и хромираните от група №4810, където са внесени 103 700 тона за 84млн.лв. и са 1/3 от целия внос на хартии през 2011г.

Показателен е спадът на вноса на офсетовите хартии от група №4802, като от страните от ЕС през 2011г. сме внесли с 4 000 тона по-малко, за близо 6млн.лв. За сметка на високите цени на европейските производители, вносът от т.нар.”трети страни” се е завишил с 3 300 тона за 5 млн.лв. Наложените от Европейската комисия антидъмпингови и антисубсидиини санкции на някои китайски хартии ограничиха временно тяхната инвазия на Европейския пазар.

В другата голяма група хартии – крафтовите, от групи №4804 и № 4805 количествата на вноса от ЕС се е запазил, но съществено се е увеличил износа от българските заводи за Турция и региона.

Състоянието на вноса на вестникарска хартия от група №4801 се запазва, като традиционно вноса от Русия е над 75% от цялото количество.

Запазени са нивата на внесената цигарена хартия, самозалепващите хартии, книжните торби, пликове и др.

Прегледът на вноса по държави показва постоянство на първите – Германия, Австрия, Италия и Гърция. При износа отново той е най-голям за Турция-общо 29 000 тона за 41 млн.лв., следван от Балканския регион и Близкия изток.

Анализът на данните от 2011г. и началото на т.г. показва относителна стабилност на количествата внесена и реализирана хартия, но трябва да се очаква известен спад в потреблението иза печатната продукция през настоящата година.

2.2. Печатарски мастила и химикали

  2010г. 2011г. % 
хил.лв. 25 500 26 600 + 5
хил.кг. 2 970 3 550 +18

виж Приложение №2

В тази група стоки за печатарската индустрия се отчита ръст от средно 10% и е единственият с положителен знак за 2011г.

Вносът на цветните мастила от група № 32, 15, 19 е по-голям до 3 пъти от черните, а спрямо 2010 г. е в повече с 240 т. за 2 млн.лв. Това е добра тенденция, при запазване на почти същите ценови нива на тези консумативи.

Износът е главно за Македония и Грузия. От първичните данни е видно, че вносът от страните на ЕС е 3 пъти по-голям от вноса от т.нар.”трети страни”, докато при износа е обратно – за “третите страни” България изнася 3 пъти повече отколкото за ЕС.

Счита се, че пазарът в тази група ще се запази, въпреки настъпилите и очакващи се още структурни и целеви промени във водещи производители и износители.

2.3. Печатарски машини и оборудване

  2010г. 2011г. % 
хил.лв. 169 000 123 000 – 27
хил.кг. 3 300 2 800 – 15

виж Приложение №3

Очаквано вносът от тази група стоки за печатарската индустрия продължава да спада.

Като количество това са 500 тона по-малко спрямо 2010 г. за 46 млн.лв.

Вносът на печатарски машини от група №8443 от страните от ЕС е запазил нивата си от предходната година, докато вносът от т.нар.”трети страни” се е завишил с над 40%. Видно е и това, че в тази група машини износът за “третите страни” превишава вноса от тях с 80 тона за близо 9 млн.лв., като е главно за Индия, Русия, Македония, Южна Африка и Близкия изток.

Продължава тенденцията за внос предимно на ново, високотехнологично оборудване, за сметка на тези от втора употреба. Трябва да потвърдим, че в бранша има свръх капацитет на печатарска техника, която все по-трудно се натоварва с поръчки.

От есента на 2011г. след много настояване от страна на СПИБ, печатарския бранш отново бе допуснат до кандидатстване по Оперативна програма “Конкурентоспособност”. Въпреки това и в потвърждение за насищането с техника, от името на СПИБ, досега са издадени само 3 /три/ становища за иновативност, необходими за грантовите схеми.

Отново вносът от Германия е преобладаващ – над 1/3 от цялото количество, следван от Австрия, Холандия и Словакия. Показателен е сривът на вноса от Чехия, който за 2011г. е 14 пъти по-малък от 2010г., което говори само за конюктурни и други схеми.

Интересна е географията на износа на тази група стоки. Като цяло износът за “третите страни” превишава вноса от там със 7 млн.лв. и е преобладаващ за Балканите и Близкия изток.

Очаква се спад на вноса на оборудване и машини за родната печатарска индустрия, продиктуван от много, всеизвестни причини. Вече са факт и сериозните затруднения във водещи и структуроопределящи световни фирми производителки на печатарско оборудване и техника. Това също дава своето отражение в динамиката на родния пазар.

Предстоящото световно изложение drupa 2012, през м.май, ще покаже по-ясно близките тенденции и стратегически перспективи за развитието на печатарската индустрия.

Обобщените статистически данни за 2011 г. показват задържане на срива на българската печатарска индустрия и стремеж на запазване на трудно извоюваните позиции у нас и в чужбина. Това е благодарение на добри ръководни решения, на повишената конкурентоспособност, квалифициран и добре мотивиран персонал и осъзната колегиалност.

Материалът е любезно предоставен от Съюза на Печатарската Индустрия в България.(СПИБ)
Специални благодарности на г-н Румен Трифонов

Вижте миналогодишния доклад тук:  Състояние на полиграфическия отрасъл през 2010г.

Име: Пламен Давидов

Професионален опит: Машинен инженер, практик, с богати познания в областта на печатните технологии и основният двигател на Полиграфия инфо. Над 12 години се занимава с предпечат, дигитален печат, експонация, специализирал в чужбина поддръжка на ctp на Dainipon Screen .

Настоящи занимания: Пламен е човекът, който следи тенденциите почти денонощно и определя редакционната политика на Printguide.info. Търсач на новости и информация, той е справочникът ни за всички фирми на българския пазар, оборудването, което имат и пазарния им дял. За нещата, които не знае, знае кого да попита и къде да потърси информация. Освен за редакционната политика, се грижи за техническата изправност на всичките ни сайтове.

В свободното си време: Посветен е на футболния отбор на Полиграфия инфо.