Състояние на полиграфическия отрасъл през 2010г.

3001
Spread the love
Ръководството на СПИБ спази и тази година традицията в началото на всяка календарна година да информира членове си за състоянието и динамиката на отрасъла през предходната година.
Първичнатаинформация е изискана и предоставенана СПИБ по официален път от: НАП-дирекция”Интрастат”-за вноса на всички печатарскихартии,картони,мастила,химикали, машинии съоражения от страните в Европейскиясъюз и от Централно управление на АгенцияМитници за вноса отстраните,извън ЕС.

Важно е да сепроследи състоянието на вноса и оттамна цялата нипечатарскаиндустрия в година на продължаващасериозна икономическа
криза. Факт сасериозните затруднения, които изпитахав дейността си всички колеги – силнонамалените поръчки, къси тиражи, забавениплащания,труднокредитирене от банките,спрени финансиранияна проекти и т.н.

Настоящатаинформация е предназначена за всичкиспециалисти впечатарскатаиндустрия и предоставя както статистикатаза 2010г., така иочакванията низа настоящата година.

Хартиии картони

<td> <td>хил.лв. <td>хил.кг.
2009г. 2010г. %
457 000 489 000 +7
294 000 323 000  + 10

подробности виж в Приложение№1

Първоначалнорезултатите от справките недвусмисленосочат, макар и минимален, ръст във вносаи потреблението на хартии и картонипрез м.г.Той се изразявавъв внесените в повече 29 000 тона за32млн.лв. през 2010г
спрямо 2009г. Засъжаление, това не означава, че икономическатакриза си е тръгнала от бранша – напротив,всички ние знаем, че това не е така. Всепак тези данни може да се приемат катоокуражителни симптоми за нейнотопреодоляване и навлизане в нов,възстановителен период.

Анализът повидове хартии показва устойчивотопървенство на хартиите от групата наLWCи хромовите с код № 4810, където вноса е заблизо95млн.лв. и е87 125 тона и съставлява вече 1/4 от целиявнос на хартии.Поради непрестаннитеповишения на цените от европейскитедоставчици,то количестватана внесената хартия от тази група отстрани извън ЕС са достигнали тонаж,равен на количествата, внесени отЕС. Ръстът на вноса от “трети страни”през 2010г. е над 2 пъти спрямо 2009г. Това идруги доказателства принудихаЕвропейската Комисия да въведат високимита при вноса на тази хартия отКитай, засега само до м.юни т.г.

Офсетоватахартия от група №4802 също бележи ръст с6 000тона за 9млн.лв. Крафтовата хартияот група № 4805 макар и със спад в количествата от 4 000тона има ръст от 14 млн.лв., което недвусмисленопоказва повишаването на цените в тазитолкова масова група хартии.Състоянието навноса на вестникарската хартия с код №4801 през2010г. се запазвасъщото, както и в предходната година,но трябва да отбележим, че вносътот Русия е вече 3 пъти по-голям от другитедоставчици. Трябва даотбележим ръста на самозалепващатахартия от група № 4811 с близо 6 000 тона,както и на цигарената хартия от група№ 4813 с над 140 т.за повече от 2 млн.лв.

Продължаваръстът на вноса от страните извън ЕС,който спрямо 2009г. се е повишил с 20% и едостигнал вече 1/3 от целия внос у нас.

Прегледътна вноса по държави показва известнопостоянство приводещитевносителки на хартии и картони. Отновонай-голям е бил вносътот Германия – на30 000т. за 62млн.лв., колкото е бил и през2009г., но вече е само 10% от целия внос. Следватстрани като Италия, Австрия, Гърция идруги общо 30 държави. От таблицата евиден големият ръст на вноса от Полша иСловения.

Като цяло вносътна хартиите и картоните за печатарскатаиндустриязапазвапървенството си в абсолютните стойностина обемите и стойносттаспрямо другитедве групи – мастила и машини. Макар и самов цифрово изражение, ръст в този сегментна бранша има и считаме, че през 2011г. тойще се запази и утвърди като положителнатенденция.

Печатарскимастила и химикали

<td> <td>хил.лв. <td>хил.кг.
2009г. 2010г. %
23 300 25 500 +9
2 700 2 970 +10

повече подробности виж вПриложение №2

Втази група стоки за печатарскатаиндустрия се отчита ръст от 10%.

Както при хартиитеи картоните той е повече статистически, новсе пак е ръст, а не спад. Силнатаконкуренция на пазара, динамиката всубектите и предлаганите артикулипоказват устойчивото развитие на тазигрупа стоки.
Отново вносътот групата на цветните мастила № 32-151-900е най-голям – за 19млн.лв. и 2400т., като бележиръст от 50% спрямо 2009г. Ръстът от800хил.лв. в стойностите на мастилата задигитален печатидва от повишениетона техните цени, защото количествата сакато 2009г.

Вносът отГермания е отново най-голям, близо 1/4 отцялото количество и с ръст спрямо 2009г. от 24%.Следва вносът от Гърция, Белгия и др.

Делът на вносаот т.нар.”трети страни” продължава дае незначителен и е само 17%от цялото внесеноколичество, като той е най-голям придигиталнитемастила.

Продължаватърсенето и влагането в печатнитепроцеси на екологични, водоразтворимии други щадящи природата и хоратапечатарски мастила и химикали.Считаме, че тенденцията на оживяване натози сегмент от вноса за печатарскатаиндустрия ще се запази и през тазигодина.

Печатарскимашини и съоражения

<td> <td>хил.лв. <td>хил.кг.
2009г. 2010г. %
283 500 169 000 -40
3 835 3 300 -14

подробности виж в Приложение№3

Очаквано вносътна тази група стоки за печатарскатаиндустрия бележи значителен спад спрямо2009г., която от своя страна беше катастрофалнослаба.Разбира се, тозифакт има своето обяснение и то е в почтиспряното инвестиране на фирмитев технологичната модернизация, липсатана оборотни средства, спряното европейскосъфинансиране по Оперативни програмиине на последномясто – свръхкапацитетът на машиннияпарк, спрямо силно намалените поръчкии темп на работа. От най-динамичноразвиващата се група стоки, която имашеръст 2-3 пъти до 2008г., то в годините накризатанейния спад е спо 40-50% ежегодно. Все пак трябва даотбележим факта, чеделът на вносана високотехнологични и модерни машинизначително превишава на тези“втора ръка” и с остарели конструкциии функции.
 
Следва даспоменем, че СПИБ издаде през 2010г. над20 становища за иновативност прикандидатстването на наши фирми поевропейски грантови схеми за технологичнообновяване. Класираха се 4 от тях.

Туке мястото да отбележим и стремежа наръководството на СПИБда възстановиучастието на печатарската индустрия вОперативната програма ”Конкурентоспособност”.Срещите с министъра на икономикатаТр.Трайков, с ръководството на КРИБ,писмата до министър Т.Дончев и доевропейската конфедерация Intergrafса част от действията, които предприехме в тазинасока. Очаква се положително решаванена нашите справедливи искания дабъдем включени във всички форми нафинансирането.

Анализът показва,че вноса на машини от група №8443 е отновонай-голям, близо 90%от всички машини и съоражения, внесенипрез 2010г. Както е видноот таблиците в Приложение №3 всичкигрупи машини иматспад в обемите,катотой е най-голям в групата за броширанеи подвързване

Възстановеное традиционното първенство на вноса отГермания,който е близо20% от цялото количество, а Чехия, коятобеше фаворит през 2009г,. е четвърта съсспад в пъти по-малко за периода.

Вносът на машиниот страни извън ЕС е 17% от целия внос, носам засебе си бележиръст от 40% спрямо 2009г. Това показва, ченезависимо, че Европа си остава центърна печатарското машиностроене и техеносновен доставчик в България, токонкуренцията в лицето на Китай и някоидруги продължава да се засилва и дапечели позиции в технологичното обновя-ване на родните печатници и медийникомуникации.

Очакваме, че щепродължи добрата практика да внасямевисокотехнологична,съвременна и функционална печатарска техника. СПИБще насърчава с всичкивъзможни начини и средства тази тенденция.

Обобщенитеданни за 2010г. показват минимален ръствъв вноса на някои групи стоки запечатарската индустрия. По съществообаче сме свидетели на продължаващатастагнация на бранша и редица проблеми,като силнонамалените поръчки и тиражи, отлива наклиенти, забавени плащания, нелоялнавътрешна конкуренция, необоснованицени, засилваща се конкуренция наелектронните медии и неблагоприятниябизнес-климат в България през изминалататрудна година. Това доведе до съкращенияна работници и персонал, свиване накапиталовите разходи, намаленипрограми и другинепопулярни, но необходими мерки.Вътрешнофирмената задлъжнялост вбранша продължава и достигна многовисоки размери и изостря колегиалнитени взаимоотношения. В рамките на СПИБсе прави възможното за преодоляване на последствията и излизане откризата.

С този прегледна вноса през 2010г. искаме да посочимсъстоянието итенденциите вбранша, да помогнем на колегите да видятцялата картина и да си направят съответнитеизводи за работата си през тази годинаи така да осъществим една стабилна ипрогресираща печатарска индустрия презтази решаваща година.

Ръководствотона СПИБ е в състояние да предоставицялата първична информация на всичкиколеги, които проявят интерес и може даим послужи за допълнителни справки ианализи.

Източник на информацията СПИБ

Биографична информация