Състояние на полиграфическия отрасъл през 2010г.

3032

Ръководството на СПИБ спази и тази година традицията в началото на всяка календарна година да информира членове си за състоянието и динамиката на отрасъла през предходната година.

Първичната информация е изискана и предоставена на СПИБ по официален път от: НАП- дирекция ”Интрастат”- за вноса на всички печатарски хартии,картони,мастила,химикали, машини и съоражения от страните в Европейския съюз и от Централно управление на Агенция Митници за вноса от страните,извън ЕС.

Важно е да се проследи състоянието на вноса и оттам на цялата ни печатарска индустрия в година на продължаваща сериозна икономическа
криза. Факт са сериозните затруднения, които изпитаха в дейността си всички колеги – силно намалените поръчки, къси тиражи, забавени плащания,трудно кредитирене от банките,спрени финансирания на проекти и т.н.

Настоящата информация е предназначена за всички специалисти в печатарската индустрия и предоставя както статистиката за 2010г., така и очакванията ни за настоящата година.

Хартии и картони

2009г. 2010г. %
хил.лв. 457 000 489 000 + 7
хил.кг. 294 000 323 000  + 10

подробности виж в Приложение №1

Първоначално резултатите от справките недвусмислено сочат, макар и минимален, ръст във вноса и потреблението на хартии и картони през м.г. Той се изразява във внесените в повече 29 000 тона за 32млн.лв. през 2010г
спрямо 2009г. За съжаление, това не означава, че икономическата криза си е тръгнала от бранша – напротив, всички ние знаем, че това не е така. Все пак тези данни може да се приемат като окуражителни симптоми за нейното преодоляване и навлизане в нов, възстановителен период.

Анализът по видове хартии показва устойчивото първенство на хартиите от групата на LWC и хромовите с код № 4810, където вноса е за близо 95млн.лв. и е 87 125 тона и съставлява вече 1/4 от целия внос на хартии. Поради непрестанните повишения на цените от европейските доставчици, то количествата на внесената хартия от тази група от страни извън ЕС са достигнали тонаж, равен на количествата, внесени от ЕС. Ръстът на вноса от “трети страни” през 2010г. е над 2 пъти спрямо 2009г. Това и други доказателства принудиха Европейската Комисия да въведат високи мита при вноса на тази хартия от Китай, засега само до м.юни т.г.

Офсетовата хартия от група №4802 също бележи ръст с 6 000тона за 9млн.лв. Крафтовата хартия от група № 4805 макар и със спад в количествата от 4 000 тона има ръст от 14 млн.лв., което недвусмислено показва повишаването на цените в тази толкова масова група хартии. Състоянието на вноса на вестникарската хартия с код № 4801 през 2010г. се запазва същото, както и в предходната година, но трябва да отбележим, че вносът от Русия е вече 3 пъти по-голям от другите доставчици. Трябва да отбележим ръста на самозалепващата хартия от група № 4811 с близо 6 000 тона, както и на цигарената хартия от група № 4813 с над 140 т.за повече от 2 млн.лв.

Продължава ръстът на вноса от страните извън ЕС, който спрямо 2009г. се е повишил с 20% и е достигнал вече 1/3 от целия внос у нас.

Прегледът на вноса по държави показва известно постоянство при водещите вносителки на хартии и картони. Отново най-голям е бил вносът от Германия – на 30 000т. за 62млн.лв., колкото е бил и през 2009г., но вече е само 10% от целия внос. Следват страни като Италия, Австрия, Гърция и други общо 30 държави. От таблицата е виден големият ръст на вноса от Полша и Словения.

Като цяло вносът на хартиите и картоните за печатарската индустрия запазва първенството си в абсолютните стойности на обемите и стойността спрямо другите две групи – мастила и машини. Макар и само в цифрово изражение, ръст в този сегмент на бранша има и считаме, че през 2011г. той ще се запази и утвърди като положителна тенденция.

Печатарски мастила и химикали

2009г. 2010г. %
хил.лв. 23 300 25 500 + 9
хил.кг. 2 700 2 970 +10

повече подробности виж в Приложение №2

В тази група стоки за печатарската индустрия се отчита ръст от 10%.

Както при хартиите и картоните той е повече статистически, но все пак е ръст, а не спад. Силната конкуренция на пазара, динамиката в субектите и предлаганите артикули показват устойчивото развитие на тази група стоки.
Отново вносът от групата на цветните мастила № 32-151-900 е най-голям – за 19млн.лв. и 2400т., като бележи ръст от 50% спрямо 2009г. Ръстът от 800хил.лв. в стойностите на мастилата за дигитален печат идва от повишението на техните цени, защото количествата са като 2009г.

Вносът от Германия е отново най-голям, близо 1/4 от цялото количество и с ръст спрямо 2009г. от 24%. Следва вносът от Гърция, Белгия и др.

Делът на вноса от т.нар.”трети страни” продължава да е незначителен и е само 17% от цялото внесено количество, като той е най-голям при дигиталните мастила.

Продължава търсенето и влагането в печатните процеси на екологични, водоразтворими и други щадящи природата и хората печатарски мастила и химикали. Считаме, че тенденцията на оживяване на този сегмент от вноса за печатарската индустрия ще се запази и през тази година.

Печатарски машини и съоражения

2009г. 2010г. %
хил.лв. 283 500 169 000 – 40
хил.кг. 3 835 3 300 -14

подробности виж в Приложение №3

Очаквано вносът на тази група стоки за печатарската индустрия бележи значителен спад спрямо 2009г., която от своя страна беше катастрофално слаба. Разбира се, този факт има своето обяснение и то е в почти спряното инвестиране на фирмите в технологичната модернизация, липсата на оборотни средства, спряното европейско съфинансиране по Оперативни програми и не на последно място – свръхкапацитетът на машинния парк, спрямо силно намалените поръчки и темп на работа. От най-динамично развиващата се група стоки, която имаше ръст 2-3 пъти до 2008г., то в годините на кризата нейния спад е с по 40-50% ежегодно. Все пак трябва да отбележим факта, че делът на вноса на високотехнологични и модерни машини значително превишава на тези “втора ръка” и с остарели конструкции и функции.
 
Следва да споменем, че СПИБ издаде през 2010г. над 20 становища за иновативност при кандидатстването на наши фирми по европейски грантови схеми за технологично обновяване. Класираха се 4 от тях.

Тук е мястото да отбележим и стремежа на ръководството на СПИБ да възстанови участието на печатарската индустрия в Оперативната програма ”Конкурентоспособност”. Срещите с министъра на икономиката Тр.Трайков, с ръководството на КРИБ, писмата до министър Т.Дончев и до европейската конфедерация Intergraf са част от действията, които предприехме в тази насока. Очаква се положително решаване на нашите справедливи искания да бъдем включени във всички форми на финансирането.

Анализът показва, че вноса на машини от група №8443 е отново най-голям, близо 90% от всички машини и съоражения, внесени през 2010г. Както е видно от таблиците в Приложение №3 всички групи машини имат спад в обемите,като той е най-голям в групата за броширане и подвързване

Възстановено е традиционното първенство на вноса от Германия, който е близо 20% от цялото количество, а Чехия, която беше фаворит през 2009г,. е четвърта със спад в пъти по-малко за периода.

Вносът на машини от страни извън ЕС е 17% от целия внос, но сам за себе си бележи ръст от 40% спрямо 2009г. Това показва, че независимо, че Европа си остава център на печатарското машиностроене и техен основен доставчик в България, то конкуренцията в лицето на Китай и някои други продължава да се засилва и да печели позиции в технологичното обновя- ване на родните печатници и медийни комуникации.

Очакваме, че ще продължи добрата практика да внасяме високотехнологична, съвременна и функционална печатарска техника. СПИБ ще насърчава с всички възможни начини и средства тази тенденция.

Обобщените данни за 2010г. показват минимален ръст във вноса на някои групи стоки за печатарската индустрия. По същество обаче сме свидетели на продължаващата стагнация на бранша и редица проблеми, като силно намалените поръчки и тиражи, отлива на клиенти, забавени плащания, нелоялна вътрешна конкуренция, необосновани цени, засилваща се конкуренция на електронните медии и неблагоприятния бизнес-климат в България през изминалата трудна година. Това доведе до съкращения на работници и персонал, свиване на капиталовите разходи, намалени програми и други непопулярни, но необходими мерки. Вътрешнофирмената задлъжнялост в бранша продължава и достигна много високи размери и изостря колегиалните ни взаимоотношения. В рамките на СПИБ се прави възможното за преодоляване на последствията и излизане от кризата.

С този преглед на вноса през 2010г. искаме да посочим състоянието и тенденциите в бранша, да помогнем на колегите да видят цялата картина и да си направят съответните изводи за работата си през тази година и така да осъществим една стабилна и прогресираща печатарска индустрия през тази решаваща година.

Ръководството на СПИБ е в състояние да предостави цялата първична информация на всички колеги, които проявят интерес и може да им послужи за допълнителни справки и анализи.

Източник на информацията СПИБ

Интернет портал за печатни технологии.