Ще доведе ли електронната хартия до пълното изчезване на традиционния печат?

3308
Spread the love

Наскоро колега ме попита дали продължаващото развитие на електронната хартия ще сложи край на традиционния печат, най-вече на офсета. „Няма начин!” – отговорих аз. И оставам на това мнение, въпреки че нещата не са толкова прости.

inline_620_https://printguide.info/images/11-05-2011-01.jpg

Въпреки, че електроннатахартия използва термините „хартия” и„електронно мастило”, в действителностне става дума за печатен процес. Затоватермините могат да бъдат подвеждащи.По-скоро става въпрос за екран, с предначаст, която показва информацията и заднастрана, която съдържа електроннитекомпоненти.

Екранна технология

Съществуващата електроннахартия е базирана на технологии,разработени от различни компании. Многоот устройствата, които са на пазараизползват технологията на компаниятаE Ink, базирана на електрофореза. Известнаоще като електронно мастило, при нея сенанася тънък слой материал върху екран,подобен на хартия. Според компанията„градивните елементи на електроннотомастило са милиони микрокапсули, сдиаметър колкото на човешки косъм.
Капсулите съдържат положително зареденибели частици и отрицателно зареденичерни частици, разположени в прозрачнатечност. Прилагането на отрицателноелектрическо поле кара белите частицида се преместят в горната част намикрокапсулите, където стават видимиза потребителя. Така зона, в която са сепреместили изглежда бяла. Чернитечастици са в обратната страна на екранаи не се виждат. По същия начин се получаватчерните зони, но при поле с положителензаряд.”

Друго решение етехнологията Vizplex, отново на E Ink. Тя сесъстои от електронно мастило смикрокапсули, нанесено на пластмасовматериал с покритие от иридиев оксид.Полученият филм се комбинира с лепиленслой, за да се получат листове Vizplex, коитосе вгражда в екрана от производителина TFT екрани.
inline_334_https://printguide.info/images/11-05-2011.jpg
Най-известните именав разработките на задните панели заелектронната хартия са Polymer Vision и PlasticLogic. Роля имат и компаниите за потребителскаелектроника, като Sony,които предлагатпродукта и откриват подходящи приложенияза него. Тъй като електронната хартиявсъщност представлява дисплей, когатоговорим конкуренция от страна наелектронна хартия, трябва да сесъсредоточим върху пазара за екрани,не върху традиционният печат.

Печатът е по-добър заопаковки

Очевидно, електроннатахартия няма да замести традиционниятпечат на пазара за опаковки. Флексографскияти офсетовият печат ще останат на първомясто в защитата и разпространениетона продукти, относително малката роляна дълбокия печат също ще се запази.Технологията, която си струва да сенаблюдава в този сектор е мастиленоструйнияпечат, защото той може да намали времетои цената за подготовка. Нещо повече, тойдава възможност всяка опаковка да еперсонализирана, което е засилваща сетенденция във всички печатни сектори.Можете да прочетете повече за бъдещетона инкджет технологиите тук.

За сега скоростта намастиленоструйните решения не може даконкурира традиционните технологиипри големи тиражи. Тенденцията обаче екъм увеличаване на производителносттаим, която се съчетава със скъсяванетона тиражите във всички области. Тезидва фактора ще накарат много печатницида изберат мастиленоструйната технология.Има и значителна възможност технологиятаза електронна хартия да добави малкиекрани на опаковката, която да съдържарецепти, допълнителна информация запродукта и дори реклами. Това, обаче, енов пазар, а не заместител на съществуващия.

Реклами в търговскиобекти

В търговските обекти,рекламите на местата за покупка ставатвсе по-често разпространени. Търговцитесе стремят да привлекат клиентите чрезвсевъзможни средства. Традиционно тозитип реклами се печатаха с флексотехнология заради неравните повърхностина материалите. Мастиленоструйниятпечат навлиза бързо и в тази област.Въпреки това, в тази ниша електроннатахартия може да заеме значителна роля.Тя предлага променящи се изображения,цвят (не и пълноцветно изображение, замомента) и ниска консумация на енергия.Електронният дисплей е многопо-привлекателен от обикновения отпечатанзнак. Технологията In motionна E ink е отличен пример в тази област.

Електронни четци

В друга област,електронната хартия е създадена, за даимитира вида и усещането на хартията,като по този начин се прицелва в няколкотрадиционни пазара на печатни изделия,като книги и вестници. Технологията еизключително подходяща за тези приложения.Тя е тънка и гъвкава, симулира вида иусещането на истинската хартия, иманиска консумация на енергия, чете селесно на ярка слънчева светлина и накрая,не е задължително да е цветна (макар че,в повечето от случаите се избира тозивариант.) Затова не е изненадващо, чечетците на електронни книги се предлагатвъв всякакви разновидности. Все още еспорно дали този продукт ще спечелитрайно потребителите, след като успяда привлече вниманието им. В някоислучаи, като учебници и справочници,концепцията има смисъл. Когато чететеза удоволствие, тя все още не е доказана.Ситуацията с вестниците е различна. Туквъзможността за обновяване на информациятае първостепенна. Няколко услуги заабонамент за вестници през електронниустройства постигнаха значителен успех,особено в Азия и Европа.

Последствия за околнатасреда

Едно от последствиятаза природата е, че екранът от електроннахартия отстранява хартията, следователноспасява дървета. Според Вестникарскатаасоциация на Северна Америка, през 2006,САЩ са използвали 9,6 милиона тонавестникарска хартия, почти 25% отколичеството за целия свят. По приблизителниизчисления въздействието е значително.През 2006 за да задоволят търсенето навестници в САЩ са използвани 95 милионадървета, замърсени са 460 милиарда литравода, отделени са 331 милиона тона парниковигазове. Можете да прочетете повече запроизводството на хартия тук.

Нещо повече, електроннатахартия се счита за технология, коятопомага за опазването на околната среда.Според доклад за 2007 на Кралския институтпо технологии в Стокхолм, „електроннатахартия вреди на околната среда по-малкоот хартията, напечатана с мастило. Същотака, тя е вреди много по-малко от четенетов интернет.” В епоха, в която компаниитесе стремят да бъдат „зелени”, това имазначителна роля.
И така, в бъдещеелектронната хартия няма да заменитрадиционния печат, въпреки че може даго допълни в някои области и заемепазарни позиции в други. Докатотехнологията се подобрява и хорататърсят по-големи печалби, положениетоможе да се промени.

Автор: Linda M. Casatelli
Източник: epapercentral.com
Превод: Мартин Новев

Биографична информация