Kампания „БЕЗ РИСК”

1425
Kампания „БЕЗ РИСК”
Spread the love

Oт 4 декември до 31 декември 2006 г. СИБС провежда кампанията „БЕЗ РИСК”, насочена към собствениците и управителите на търговски дружества от малкия и средния бизнес, която има за цел да се избегнат съществени рискове, произтичащи от използването на нелицензиран софтуер.
Сдружениетона издателите на бизнес софтуер
стартиракампания „БЕЗ РИСК”

    През последните години част отусилията на Сдружението на издателите на бизнес софтуер/СИБС (TheBusiness Software Alliance/BSA) са насочени към разработването насистема от мерки, подпомагаща придобиването и използването налицензирани компютърни програми и ефективното управление на придобититесофтуерни активи.

Вподкрепа на тези усилия, в периода от 4декември до 31 декември 2006 г.СИБС провежда кампанията„БЕЗ РИСК”, насоченакъм собствениците и управителите натърговски дружества от малкия исредния бизнес, която има за целпопуляризиране на ефективното управлениена софтуерните активи на тези дружества.

Инициативатана Сдружението на издателите на бизнессофтуер „БЕЗ РИСК” е да помогнеда се избегнат съществени рискове,произтичащи от използването нанелицензиран софтуер и да предложипрактически съвети за оптимизиране наразходите по придобиването и инсталиранетона компютърни програми, както и повишаванеефективността на трудовия процес вуправлението на дружествата въз основана законни и високо функционални системнирешения

Врамките на кампанията се предвиждаразясняване на проблема как недобротоуправление на софтуерните активи билишило бизнеса от продуктивност и лесноби могло да доведе до нежелани случаина софтуерно пиратство. Компютърнитепрограми са обект на авторско право исе ползват със закрилата на Закона заавторското право и сродните му права(ЗАПСП) и Наказателния кодекс (НК) на РБългария, които предвиждат строгисанкции и наказателно преследване завсяко деяние, определено като софтуернопиратство

inline_245_http://prepressbg.com/images/BSA_kampania%20_Bez%20Risk.GIFЗадопълнителна и подробнаинформацияв рамките на инициативата БЕЗРИСК,практическисъвети, безплатни ръководства, информацияи други ресурси могат да бъдатнамерени наИнтернет страницата на Сдружението,www.bsabg.org/.

Сдружениетона издателите на бизнес софтуер / СИБС(TheBusiness SoftwareAlliance/ BSA)е международна нестопанска организация,посветила своите усилия на създаванетона безопасна и законна онлайн среда.Сдружението представлява намеждународния пазар и пред съответнитеправителствени органи и организациисветовната софтуерна индустрия ипартниращите й хардуерни производители.Членовете на Сдружението са компании,които развиват своята дейност внай-динамичния икономически сектор всветовен мащаб. В рамките на своитепрограми СИБС насърчава технологичнитеиновации чрез своите образователни иобществени инициативи, свързани съсзакрилата на авторското право, сигурносттана кибер пространството и електроннататърговия. Членове на СИБС са кактосветовни софтуерни гиганти като Адоби,Апъл, Аутодеск, Бентли Систъмс, Борланд,Ейвид, Интернет Секюрити Систъмс,Макромидия, Майкрософт, МакАфи, Сайбейз,Саймантек, СНС Софтуер/Мастъркам,СолидУъркс, ЮДжиЕс и др., техни хардуернипартньори като АйБиЕм, Дел, Интел, СискоСистъмс, Хюлет Пакард, както и българскитесофтуерни издатели и разпространителиБиЕмДжи, Датекс, ДиТра и МайкрософтБългария.

Биографична информация