Предложения от Коника Минолта за предстоящaта програма за Технологична модернизация на МСП

338
Предложения от Коника Минолта за предстоящaта програма за Технологична модернизация на МСП

Предстои обявяването на прием на проектни предложения по „Технологична модернизация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост от 15.07.2022г.

Целта на процедурата е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

Решенията, които Konica Minolta може да предложи, са:
Машини за производствен/индустриален печат
Системи за интелигентно видеонаблюдение
Дигитални процеси и система за управление на информация

Ако се интересувате от въвеждането на тези решения с помощта на процедурата за „Технологична модернизация на МСП“, можете да заявите безплатна предварителна оценка за своята компания, като изпратите запитване:

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Детайлна информация за процедурата:

I. Допустими кандидати:
1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

2) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

3) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби
Микро предприятие ≥ 210 000 лева
Малко предприятие ≥ 750 000 лева
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

5) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби
Микро предприятие ≥ 70 000 лева
Малко предприятие ≥ 250 000 лева
Средно предприятие ≥ 1 000 000 лева

6) Да развиват своята основна икономическа дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), както следва:

Национални приоритетни икономически дейности:

Код по КИД Икономическа дейност

Високотехнологични производства:

C21 Производство на лекарствени вещества и продукти
C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Средно към високотехнологични производства:

C20 Производство на химични продукти
C27 Производство на електрически произведения
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
C30 Производство на превозни средства, без автомобили

Други производства:

Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:

J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
J60 Радио- и телевизионна дейност
J61 Далекосъобщения
J62 Дейности в областта на информационните технологии
J63 Информационни услуги
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
M72 Научно-изследователска и развойна дейност

Регионалните приоритетни сектори:

Код по КИД Икономическа дейност
C10 Производство на хранителни продукти
C11 Производство на напитки
C13 Производство на тъкани
C14 Производство на облекло
C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
C17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
C18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
C23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
C24 Производство на основни метали
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
C31 Производство на мебели
C32 Производство, некласифицирано другаде
C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
J58 Издателска дейност

7) Да са заявили подкрепа за код на икономическа дейност, попадащ в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно НСМСП 2021-2027.

II. Допустими дейности:
Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

III. Допустими разходи:

1) Разходи за закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.
2) Разходи за закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, включващ:
2.1) разходи за придобиване на специализиран софтуер;
2.2) разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи за управление.

ВАЖНО: Разходите по т. 2.2) не трябва да надвишават общо 50 000 лева.

IV. Интензитет на помощта: според режима на помощта

При режим „регионална инвестиционна помощ“ в зависимост от мястото на изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиция е, както следва: Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности
извън ЮЗР (NUTS-2)1
Максимален интензитет на помощта за дейности
в ЮЗР (NUTS-2)
Микро и малки предприятия 50 % София град (столица): 40%
София област: 50%
Област Благоевград: 50%
Област Перник: 40%
Област Кюстендил: 45%
Средни предприятия 50 % София град (столица): 30%
София област: 50%
Област Благоевград: 50%
Област Перник: 30%
Област Кюстендил: 35%

 

При режим “минимална помощ“ (de minimis) е, както следва: Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни предприятия 50 %

V. Минимален и максимален размер на помощта:

Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие
50 000 лева Микро предприятия: 200 000лева
Mалки предприятия: 350 000 лева
Средни предприятия: 600 000 лева

 

ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава:

– за микропредприятия40% от реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
– за малки предприятия25% от реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
– за средни предприятия10% от реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019 г.

VI. Срок на изпълнение на проекта: 9 (девет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

Специфичен индикатор, свързан с изпълнението на инвестицията: С оглед на необходимостта от удостоверяване на резултатите от изпълнението на проекта, крайните получатели ще имат ангажимента да постигнат следния индикатор: „Предприятия с увеличен оборот”. Посоченият индикатор измерва наличието на увеличение на оборота на предприятието към 2024 г. (годината след приключването на проекта) спрямо оборота за 2021 г.

Важно: Крайните получатели задължително трябва да постигнат минимум 15% увеличение в оборота (съгласно горепосоченото описание на индикатора). В случай на неизпълнение на горепосочената минимална стойност на индикатора, предоставените средства подлежат на възстановяване.

Очакван старт на прием по процедурата: 15 Юли 2022 г

Повече информация: Коника Минолта България

 

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.