Ролните дигитални преси HP Indigo

2355
Spread the love

Единствено дигиталният печат може да осигури рентабилност на производството на етикети при малки и средни тиражи.
Новопоколение етикети
inline_167_https://printguide.info/images/mirage_labels1.jpgРазвитиетона етикетите от прости носители наинформация за името и марката на продуктадо съвременно комплексно маркетинговосредство, което трябва да привличавниманието на клиента, като същевременносъдържа подробна информация за продукта,поставя несравними изисквания и новипредизвикателства към производителитена етикети. Съвременните фирмени маркиизискватвисококачествени етикети с повечецветове, сложни характеристики, по-голяморазнообразие от използвани медии,по-малки обеми на тиражите при бързавъзвръщаемост.

Днесразличните технологии за производствона етикети предлагат разнообразнивъзможности за избор с иновациите втрадиционнитетехнологии – лито и флексо, но единственодигиталният печат може да осигурирентабилност на производството прималки и средни тиражи.

Откъси до средни тиражи
Традиционнитеметоди за печат на етикети изискватдълъг подготвителен процес и отпечатванетона коректури докато се постигне желаниярезултат, което означава загуба настотици метри скъпи медии. Етикетите,отпечатвани конвенционално са статичнии всички променливи данни като дата напроизводство, срок на годност, бар кодовеи други трябва да бъдат отпечатвани впоследствие.
Времетоза извършване на всички тези процеси едълго и отделните задачи не могат дабъдат изпълнявани в кратки срокове, аотпечатването на малки тиражи еизключителноскъпо и нерентабилно. Резултатъте висока себестойност на етикета, коятоне може винаги да бъде възстановена.
Отдруга страна,къситетиражи са изключително привлекателниза клиентите, а с помощта на дигиталнияпечат това се превръща в средство запечалба, вместо в проблем.

Цветовивъзможности
inline_546_https://printguide.info/images//mirage_labels2.jpgДигиталнитепреси HP Indigo могат да отпечатват до 97процента от цветовата гама PANTONE® , катопо този начин се осигурява точнотовъзпроизвеждане на корпоративни имаркови цветове. Пресите могат даизползват и бяло HP ElectroInk мастило. Белиятцвят е от основно значение при печат напрозрачни етикети. Бялото мастило същопозволява да се печата двустранно,дори и при малки тиражи. Сизползването на HP IndiChrome, технологиятаHP Indigo предлага на потребителя неограниченброй цветове за избор, както и точновъзпроизвеждане на спот цветове.

Разнообразиена медиите

Дигиталанитепреси HP Indigoмогат да печатат върху всякакви видовесамозалепващи материали за етикети,различни видове хартия и синтетичниматериали, в т.ч. и картони, с дебелинаот 12 до 450 microns (от 12 до 350 микрона за HPIndigo ws4500). Съвместимимедии са самозалепващи хартии, синтетични(PE, PET, OPP, teslin, фолио, PVC) и специализирани медии, в т.ч.метализиран PET.

Ролнитедигитални преси HP Indigo ws4500 и HP Indigo WS6000

inline_298_https://printguide.info/images//hpws6000_mirage.jpgHPIndigo ws6000
Скоростна печат -30 метра в минута в 4-цветен режим; 60 метрав минута в 1 или 2-цветен режим
Размерна изображението– 317x 980 mm максимално
Resolution:812 and 1219 dpi; 2,438 x 2,438 при режим на високарезолюция
HPIndigo мастила– Cyan, Magenta, Yellow, Black
Допълнителницветове – бяло мастило
Разширеницветови възможности- печатс 5-ти, 6-ти и 7-ми цвят; HP Indigo Ink Mixing System

inline_242_https://printguide.info/images/hpws4000_mirage.jpgHPIndigo ws4500
Скоростна печат-15 метра в минута в 4-цветен режим; 30 метрав минута в 1 или 2-цветен режим
Размерна изображението- 308x 450mm максимално
Резолюция- 812 x 812 dpi;
812x 1,624 dpi когато се печата в режим високарезолюция
HPIndigo мастила– Cyan, Magenta, Yellow, Black
Допълнителницветове – бяло мастило
Разширеницветови възможности- печатс
5-ти,6-ти и 7-ми цвят; HP Indigo Ink Mixing System

Днесролните дигитални преси HPIndigo ws4500 и HP Indigo WS6000 предлагат възможностиза производството на разнообразниетикети, ръкавни етикети и гъвкавиопаковки.
HPIndigo ws4500 е седемцветна преса със скоростна печат до 15 метра в минута върху ролкис диаметър 130 cm и е проектирана занепрекъснат режим на работа 24/7. ПресатаHP Indigo WS6000 е подходяща за производствотона по-големи тиражи етикети и опаковки.Със скорост на печат до 30 метра в минутапри пълноцветенрежим на печат пресатапозволява изпълнението на по-големитиражи при по-ниска себестойност,в сравнение с конвенционалния печат.

Предимства
• печатна къси тиражи: от един единствен етикетдо няколко хиляди метра рентабилнопроизводство;
• цветникоректури: висококачествени цветникоректури или производство на мостривърху същия материал, като заданиетоза печат
• извършванена всякакви довършителни операции впресата в т. ч. ламиниране и лакиране;
• смянана заданията за печат в движение –различни етикети могат да бъдатотпечатвани един след друг, без да сеспира пресата, като по този начин сеизползва максимално нейния капацитет;
•възможностза печат на променливи данни, коетопозволява да се променя всеки текст илиданни за изображение. Това осигурявалесна изработка на тестови мостри илиетикети със специална номерация, кодовеили дори персонализирани етикети напълна скорост. Освен това,всякакъв вид информация, като номерации,срокове на годност и баркодове могатда бъдат добавяни върху всеки единетикет.
ПреситеHPIndigo за печат на индустриални приложенияпредлагат и допълнителни преимущества,както за печатниците, така и за технитеклиенти. Те не трябва да бъдат разглежданипоотделно, а като част от едно интегриранорешение, което може да бъде инсталиранокато единствено производствено съоръжениеили да бъде интегрирано със съществуващооборудване за предпечатна обработка идовършителни дейности.
Комбинациятаот високо качество на печат, ефективности рентабилност на производството, кактои възможността за интегриране надигиталния печат в съществуващавече работна база, правят привлекателнопреминаването към дигитален процес напечат на етикети и опаковки.

МиражГруп ООД

inline_499_http://prepressbg.com/images/mirage_logo_new_black.gif

Биографична информация