Трансформацията на листовия печат

2961
Spread the love

Мираж Груп ООД ви предлага решения от край до край с листовите дигитални преси HP Indigo
Дигиталният печат днес е неразделна част от графичните изкуства.Пазарът на листовите печатни продукти продължава да се разраства инастоящите тенденции правят възможностите на дигиталния печатизключително привлекателни за доставчиците на печатни услуги. През 2005г. само 9% от печатните страници са произведени дигитално, като товавключва най-вече търговски приложения като- офис приложения, CAD,краткосрочни промоционални материали и други подобни. Към 2010 г. сеочаква съотношението на дигиталния печат за търговски приложения данарасне с една трета до 12% от общия обем или почти 1500 милиардапечатни страници.

Няколко са основните причини за бързия растеж на дигиталния печат. Тазитехнология е днес достатъчно развита и съществува добре изграденаинфраструктура и верига на доставки за обслужването й. Второ,тенденцията към непрекъснатото намаляване на обема на тиражите– вече повече от 66% от печатните задания са с тиражи под5000 бр. Трето, с елиминирането на подготвителните процеси, загубитепри подготовка на заданието за печат и необходимостта от допълнителнооборудване, дигиталният печат се превръща в сериозен конкурент наконвенционалния по отношение на себестойност на продукцията. И не напоследно място, дигиталният печат предлага инструменти за добавенастойност на отпечатаната продукция. Пълноцветното отпечатване наперсонализирани приложения позволява производството нависококачествени, издръжливи и привличащи вниманието продукти, коетосъкращава времето за възвръщане на инвестицията в дигитална преса.Такива приложения варират от обикновени персонализирани печатни изделияза директен мейлинг до специализирани фото продукти и напълноперсонализирани ръководства за луксозни автомобили.

По-голямапроизводителност и ефективност
Портфолиото на дигиталните преси HP Indigo продължава да се развива ида предлага решения за производствени капацитети от 100 000 до над 1000 000 страници на месец. Новите преси дават възможност за гъвкавотговор на нуждите на клиентите и предлагат средства за печелившопроизводство на нови продукти като различни промоционални приложения,персонализирани каталози и фото-книги.
Представянето на листовата преса HP Indigo 7000 издигна дигиталнияпечат до ново равнище. Докато HP Indigo 5500 остава професионалнатапреса за капацитети от средна величина, то пресата HP Indigo 7000привлече вниманието на печатници с изисквания за по-големипроизводствени обеми.

Нови източници на приходи
Дигиталният печат е отлично допълнение на конвенционалния, а подходътна HP е да съдейства на печатарите да интегрират възможностите му втехните операции. Едно от наличните средства е HP Indigo Commercial JobEstimator, което изчислява производствените разходи при дигиталните иконвенционалните преси. Това дава възможност за вземане на правилноторешение дали да се печата дигитално или конвенционално.
Другите предимства на дигиталния печат включват възможността заизползване на до 97% от цветовата гама PANTONE®, коетопозволява точното възпроизвеждане на фирмени и маркови цветове.Широката гама медии – от 65 g/m2 до 350 g/m2, върху коитоможе да се печата с помощта на пресите HP Indigo, разширява още повечепортфолиото на печатните продукти, които могат да бъдат предлагани нанови и досегашни клиенти.

Листовите дигитални пресиза днешния пазар
В момента се предлагат пет листови дигитални преси HP Indigo. Те сапроектирани за различни обеми на печат и разнообразни приложения, новсички споделят една и съща технология, основаваща се на уникалнататехнология HP ElectroInk.
HP ElectroInk е течно мастило, приложено чрез офсетов процес, врезултат, на което продуктите съчетават вида и усещането за традиционенофсет.

inline_911_http://prepressbg.com/images/hp3500.jpg• Седемцветната преса HP Indigo 3500 сголемия си обем на печат е изгодно решение при производствен капацитетот 100 000 цветни страници на месец. Скоростите на печат са до 4000четирицветни страници за час, като пресата поддържа отпечатването напроменливи данни (Variable Data Printing) и двустранен печат.

inline_323_http://prepressbg.com/images/hp5500.jpg•Пресата HP Indigo 5500 еуниверсалното производствено съоръжение за печатници, произвеждащи от400 000 до 1 милион четирицветни страници на месец. Пресата предлаганови бизнес възможности,  като косвени маркетингови средства,персонализиран директен мейлинг, специална фотография, книги,ръководства,  календари. С възможностите си за печат със седемцвята тази преса предлага високо ниво на автоматизация и е проектираназа непрекъснат производствен цикъл 24/7.

inline_68_http://prepressbg.com/images/hpw3250.jpg• Многофункционалната преса HP Indigo w3250 същое проектирана за големи обеми листови приложения – директенмейлинг, издателски приложения. Седемцветната листова преса HP Indigo w3250 поддържа скорост на печат от 8000 четирицветни странициформат A4 на час. Достатъчно издръжлива за непрекъсната работа 24/7,пресата може да достигне производствени обеми от три милиона цветнистраници на месец. С пълната гама средства за персонализиран печат,тази преса е особено подходяща  за директен мейлинг ибанкови  приложения. Голямо разнообразие от вградени и външнидовършителни опции са налице, за да отговорят на различните специфичниизисквания.

inline_962_http://prepressbg.com/images/hp7000.jpg• Дигиталната преса HP Indigo 7000предлага изключителна продуктивност и ниска себестойност за големиобеми печат. Със скорост на печат до 120 страници в минута в пъленцвят, месечен капацитет от 3,5 милиона цветни страници е напълновъзможен. Високото ниво на автоматизация и широката гама от специалнихарактеристики допринасят за по-ниските производствени разходи инамаляване на загубите. С най-модерни средства за управление нацветовете, с поддръжката на ICC профили, дигиталната преса HP Indigo7000 осигурява резолюция на печата до 1219 dpi, както и предлагавъзможно най-широката гама от 4, 6 или 7 цвята HP Professional
PANTONE® Emulation включително и  PANTONE®Goe™.
Производствената ефективност е подобрена с вградената нова система забърза смяна на мастилата  (On- press Fast InkReplacement  system – OFIR), което позволява промяната наспециални цветове в движение.

inline_430_http://prepressbg.com/images/hpw7200.jpg
• Дигитална  преса  HP Indigo W7200 Digital Pressпредставлява невероятно съоръжение с двойно управление, проектирано запроизводството на големи обеми къси серии от приложения с променливиданни. С капацитет за производство на до седем милиона цветни страницивъв формат A4, или 30 милиона монохромни страници на месец, пресата HPIndigo W7200 е идеална за отпечатва нето на къси серии печатнипроизведения, големи обеми персонализирани приложения за директенмейлинг и промоционални бюлетини.

Главни области на развитие
Портфолиото на дигиталните преси HP Indigo е така проектирано, че дапозволи на доставчиците на печатни услуги да се възползват от новитетенденции в пазара на печатни продукти.
Търсенето на производство на къси серии печатни произведения се очаквада нарасне от приблизително 20 милиарда страници през 2006 г. до около38 милиона страници през 2009 г. Това се дължи главно на нарастващотоизискване за малки тиражи, редки и самостоятелни издания и представляваоще една възможност за доставчиците на дигитални печатни услуги.Специализираните фото продукти, поздравителни картички и календари,отпечатани на пресите HP Indigo, създават нови приложения задигиталната фотография и чудесни възможности за фотоателиета ипечатници.

inline_499_http://prepressbg.com/images/mirage_logo_new_black.gif                            inline_65_http://prepressbg.com/images/PP_GOLD_black_1.jpg
Мираж ГрупООД е изключителен представител и сертифициран сервизен партньор заБългария на дигиталните преси HP Indigo

Биографична информация