Eastman Kodak Co поиска защита от кредиторите си в съда в Ню Йорк

1572
Spread the love
Eastman Kodak Company и техните подразделения в Съединените Щати започнаха по своя инициатива бизнес реорганизация под защитата на Глава 11.
Потокътна продукти и услуги към клиентите щепродължи в целия свят по обичайнияначин.

Подразделения,които не са в Съединените Щати, несавлючени в тозипроцеси не са обект на наблюдение от съда.

Компаниятае получила финансиране от $950 милионакато „финансиранеза длъжник в процедура” в СъединенитеЩати

Kodak се реорганизира,за да осигури израстването си катопечеливша и надеждна фирма.

Какво е глава 11 и как ще повлияе наКодак?

Eastman Kodak Company (“Kodak“или “Компанията”), обявиха днес, че теи техните подразделения в СъединенитеЩати са подали доброволни молби забизнес реорганизация под защитата наГлава 11 в подразделението на Съда поБанкрутите на Съединените АмериканскиЩати в Южен Ню Йорк.

Бизнесреорганизацията цели да укрепи ликвидностав САЩ и чужбина, да осигурипаричнипотоци от не-стратегически интелектуалниправа, донякъде да разреши проблемитесъс наследенизадълженияи да позволи на Компанията да се фокусира,върху своите най-ценни бизнес линии.Компанията е направила презпоследните години иновационниинвестиции в дигитални и други технологииза трансферна материали, успявайкида генерира близо 75% от своя оборот отдигиталния бизнес през 2011.

Kodak същотака е получилцелевикредит за предприятия в процедура настойност от $950 милиона за срок от 18месеца от Citigroup, за да подобрисвоята ликвидност и работен капитал.Кредитната линия подлежи на одобрениеот съда и други прецеденти.Компанията вярва, че има достатъчноликвидност за да продължи дейността сипо време на защитата по Глава 11, и дапродължи доставките на продукти и услугикъм своите клиенти по обичайнияначин.

Kodak очаквада плаща заплати и бонусина своите служители и да продължи своитеклиентски програми. ПодразделениятаизвънСАЩ не са обект на тези процедури и щепродължават да посрещат своите задължениякъм доставчици,в съответствие с тяхното възникване.Kodak и техните подразделения в САЩ щеуважат пообичаен начин всичкизадължениякъм своите доставчици, възникващи следвлизането в сила на защитата по Глава11.
“Kodakпредприема голяма стъпка към възможносттана фирматадазавърши своята трансформация”, казаАнтонио М. Перез, Председател на Бордана Директорите и CEO на Компанията. “Всъщото време, успявайки да създадемнашият дигитален бизнес, също такауспяхме ефективно да излезнем отопределени традиционни направления,като затворихме13производствени фабрики и 130 преработвателнилаборатории и намалихменашата работна сила с 47 000 човека от 2003г.насам. Сега трябва да завършимтрансформацията,като обърнем допълнително внимание наструктуратана разходите нии на продажбатана не-стратегически IP активи. Ние имаменамерение даработим заедно с всички заинтересованистрани, за да се развиемкато ефективна, компания на световнониво, в сферата на дигиталните технологиии иновациите на материали.“

“Следкато обмислихме преимуществата назащитата на Глава 11, Бордътна Директорите и целият висшмениджмънт единодушно вярват, че товае нужна стъпка и еправилнотонещо за бъдещето на Kodak,” продължи г-нПерез. “Нашата цел е да максимизираместойността за всички заинтересованистрани, включително нашите служители,пенсионери, кредитори и пенсионнифондове. Ние също така сме отдадени даработим с нашите ценениклиенти”

“Глава11 ни дава възможността да максимизираместойността на две критични части отнашето технологично портфолио: нашитепатенти за дигитален запис, които саизключително важни за голям набор отмобилни и други крайно-клиентскиелектронни устройства, които записватдигитални изображения и са генериралиповече от $3 милиарда като оборот отлицензи от 2003 г. насам; и нашите технологииза печат и трансфер,представляващитехнологичен пробив,които дават на Kodak конкурентно предимствов нашият растящдигитален бизнес.

Г-н Переззавърши, “Бордътна Директорите, висшият мениджмънт иаз бихме искали да подчертаем нашитеблагодарности за усилената работа ивярност на нашите служители. Kodak е примерза култура на съвместна работа и иновации.Нашите служители са носители на тазикулура и са важна част от бъдещият ниуспех”

Kodak направитази стъпка след предварителни дискусиис всички основнизаинтересовании има намерение да работи за приетатаот всички бизнес реорганизация внай-добрия интерес на всички участващистрани. Kodak очаква да завърши своетопреструктуриране в САЩ през 2013 г.

Компаниятаи Бордът на Директорите са съветваниот Lazard, FTI Consulting Inc. и Sullivan & Cromwell LLP. Вдопълнение, Dominic DiNapoli, вице-президентна FTI Consulting ще бъде СОпо преструктурирането, и ще подпомагауправленскияни екиппо въпросисвързани с процеса на преструктуриранепод защитата на Глава 11.

Повечеинформация за поисканата от Kodak защитапо Глава 11 може да бъде намерена винтернет на www.kodaktransforms.com

Kodak щевнася отчети за своята дейност всекимесец в Съда поБанкрути исъщо така смята да публикува тези отчетив частта “Investor Relations” на своята страницаKodak.com. Компанията ще продължи да внасятримесечни и годишни отчети към“Securities and Exchange Commission”, които също щемогат да бъдат намерени в частта “InvestorRelations”, на страницата Kodak.com

Име: Пламен Давидов

Професионален опит: Машинен инженер, практик, с богати познания в областта на печатните технологии и основният двигател на Полиграфия инфо. Над 12 години се занимава с предпечат, дигитален печат, експонация, специализирал в чужбина поддръжка на ctp на Dainipon Screen .

Настоящи занимания: Пламен е човекът, който следи тенденциите почти денонощно и определя редакционната политика на Printguide.info. Търсач на новости и информация, той е справочникът ни за всички фирми на българския пазар, оборудването, което имат и пазарния им дял. За нещата, които не знае, знае кого да попита и къде да потърси информация. Освен за редакционната политика, се грижи за техническата изправност на всичките ни сайтове.

В свободното си време: Посветен е на футболния отбор на Полиграфия инфо.