GUA oт 23 – 26.2.2011г. в Атина

2621
Spread the love

Kodak провежда ежегодната среща на потребителите на техника, софтуер или други решения на фирмата.
Поканени са да присъстватвсички фирми, които са регистриранипотребители.

Впрограмата на събитието са включенимногобройни лекции за най-новите продуктина Kodak,подредени по профили – опаковки,комерсиален печат, вестници и дигиталнирешения. Интересни ще бъдат и срещитес ръководството на фирмата, ипродукт-мениджъритена популярните продукти на фирмата –InSite, Prinergy, Storefront, Preps,Nexpress, Trendsetter идр. Посетителите ще имат възможносттада се срещнат и с технически ръководители,с хора от развойните отдели на Kodak, съсслужители и специалисти, работещи впечатници в Европа, да обменят своя опити наблюдения на пазара и развитието натехнологиите.

Кактовсяка година домакините от Kodak са сепогрижили за специални бонуси за всякафирма, изпратила свой служител насъбитието.

Зарегистрация е достатъчно да се обадитев офиса на фирмаГЕДООД,официален представител на Kodakза България. Повече подробности засъбитието можете да получите и настраницата на организацията mygua.org

inline_861_https://printguide.info/images/gua_button.jpg


ГЕД ООД, Направление Kodak – Оборудване, софтуер и консумативи

Тел.: 02 / 80 61 255
Факс:  02 / 8061 293
E-mail: trade@ged-bg.net

Биографична информация