Конекта с престижно отличие на Коника Минолта в Европа

1737
Spread the love

Print Sample Competition 2011 награди агенцията за директен маркетинг и българския офис на Коника Минолта за професионални решения за производствения печат.
Българската агенция за директен маркетингКонекта получи престижно отличие отКоника Минолта Европа за успешноприложение на услуги за дигитален печат.Print Sample Competitionе вътрешно състезание, оценяващонай-високите стандарти в производствотона печатни материали сред европейскитеклиенти на Коника Минолта. Всъстезанието, проведено през лятото натази година, се включиха офиси на КоникаМинолта Европа със свои партньори иклиенти, които използват решенията накомпанията.

inline_413_https://printguide.info/images/bizhub%20PRO%201200.jpg
На снимката:Konica Minoltabizhub PRO1200

Конекта успя да представи своитенай-модерни стандарти за оптимизиранопечатно производство, въпреки че нейниятспециализиран център функционира едваот година. Print Sample Competition дава оценказа качеството и креативността напродукцията и организационните аспектина управление на производствения процесвъв всички страни, които използватчерно-бели производствени системиKonica Minoltabizhub PRO1200. Bizhub PRO1200 е машина, печатаща със скорост120 стр/мин А4. Успешнатаконфигурация за нуждите на Конекта бев комбинация с довършителни устройстваза разнообразни видове сгъване, перфорацияи телбодиране.

Критериите за класиранебяха предизвикателството пред коетофирмата се изправя, за да реши определенипроблеми с настоящите си клиенти,плановете за развитие, реализация намашините и креативност в производствотона печатни материали. Това, което епривлякло в най-голяма степен вниманиетона журито към българската страна, саподобренията в производствената работа:„Ние харесахме развитието на дигиталнатасреда за печат, което Конекта постигав България. Това показва, че агенциятаима много силна потребителска ориентацияи умее да предложи най-точните решенияза своите клиенти, което е впечатляващо”– заявяват от Коника Минолта Европа.

Центърът за оптимизиран печат на Конектавече реализира над 2 210 000 отпечатъкас продуктите на Коника Минолта. Дейносттаму се базира на напълно дигитализиранпроизводствен процес и високо качествов печатните услуги, което отговаря напостоянно променящите се нужди наклиентския сектор.

„В лицетона Коника Минолтанамерихме партньор, който отговаря внай-пълна степен на основните ни нуждии планове за развитие.Компанията предлага адекватни и ефективнирешения, които спомагат на клиентитеда планират своята визия за следващитегодини. От своя страна ние се опитвамеда удовлетворим в максимална степеннашата клиентска база, която има различниизисквания за производство на печатниматериали. Признанието отевропейския център на Коника Минолтадоказва, че българският пазар продължававсе по-успешно да интегрира дигиталнитетехнологии за печат и да постига качество,съизмеримо с това в цяла Европа“,коментира управляващиятдиректор на Конекта Йордан Кумчев.

inline_594_https://printguide.info/images/Yordan_Kumchev_nora_ignatova.jpg
На снимката:Йордан Кумчев получава сертификата за отличието от Нора Игнатова(Коника Минолта България)

Предизвикателството,пред което се изправя Конекта,преди да интегрира дигиталните услугив своята дейност, е как да предложицялостни решения на своите клиенти,като същевременно има по-голям контролвърху производствения процес ивъзможността да го адаптира споредтехните нужди. След внедряването нарешенията за печат на Коника Минолта,агенцията е вече е не само изпълнител,но и консултант, който разбирапотребностите на своите клиенти. Всичкотова спомага за създаването на по-добриотношения с крайния потребител иуспешното приложение на този бизнесмодел.

Допълнителнаинформация за двете компании:

Конекта
е основана през 2004 година и е част отинтегрираната група за маркетинговиуслуги Публисис МАРК. Освен основнитесфери на дейност – пълно клиентскообслужване чрез продажби по телефона,обслужване на промоционални кампании,директна поща, изграждане и управлениена база данни, агенцията специализираи в дигиталните услуги за печат, каторазработва успешно редица кампании.Фирми от банковия и финансов сектор,компании в сферата на отдалеченитепродажби, директния маркетинг, събиранетона вземания и издателския бизнес сачаст от браншовите сектори, коитоизползват съвременните електроннипроцеси за продукция.

КоникаМинолта в България е регистрирана презДекември 2004 г. Компанията е част отсветовна корпорация, чието седалище ев Токио, Япония. Konica Minolta е лидер впроизводството на печатни системи.Марката е на първо място, както в Европа,така и локално в България на пазара напълноцветни многофункционални печатнисистеми. Част от основната дейност накомпанията е консултация в сферата надигитални лазерни печатни системи.Машините намират своето приложение врекламния сектор, финансовия сектор иголеми компании с централизиран печат.Различните цветни и черно-бели печатнимашини KonicaMinoltaмогат да се разгледат наадрес www.konicaminolta.bg

Биографична информация