По време на IPEX 2010, наградиха най-добрите приложения създадени с технологиите на Xerox

1046
Spread the love

Компанията представи 18 различни технологии, семинари по бизнес развитие и редица доходоносни приложения
Нанай-голямото годишно изложение впечатната индустрия, IPEX2010,клиенти на КорпорацияXeroxот цял свят представиха преимуществатана дигиталния печат чрез приложения,които водят до увеличаване на продажбитеи стабилен ръст на печалбата за технитекрайни клиенти.

„ВXerox,стратегиятани е да улесняваме доставчиците напечатни услуги в генерирането на приходичрез силата на дигиталнияпечат”,каза Мирослава Цветанова,GraphicArts Solutions Managerв XeroxБългария.“Клиентитени използват технологии и софтуер, зада превърнат предизвикателствата предтехните собствени клиенти във възможности,които носят приходи – това е печелившакомбинация в сегашната пазарна ситуация.”

Наорганизиран от Xeroxпо време на IPEXконкурс„Най-доброто от най-доброто”бяхаоценени приложения, създадени от членовена Глобалнатамрежаот премиумпартньорина Xerox.Приложения от повече от 17 държави бяхаоценявани според качество на изображението,бизнес резултати и употреба на Xeroxтехнологиив следните категории: книги,маркетингматериали,отпечатани на дигиталнииофсетни машини,директенмаркетинг,фотоизданияитранспромоционалниматериали.Във всяка категория бяха наградени потрима победители.

Тазигодина победителитеса: CathedralCorporation;ColorCentricCorporation;ColorFast,S.A.deC.V.;DeBudelseb.v.;dsicmmGroupLimited;DMM,Inc.;GlobalDiseña;KeigerDirect;LaserTryk.dk;LateralGroup;MBAGroupLtd;medialogikGmbH;Pondres;ProgressiveCommunications;TeleMail;TOCHOCo,Ltd;andWuhanCaifengDigitalImageExpressPrintingCo.Ltd.

Някоиот спечелилите проекти:

  • Базираната във Великобритания Lateral Group,компания за мениджмънт на интегрирана комуникация, е създала кампанияза инициативата Change4Life (Промяна за живот) на Британскотоправителство, която е насочена към повишаване общественатаинформираност относно наднорменото тегло. Интегрираната кампанияизисквала сложен и устойчив микс от данни и технологии. Материалите задиректна поща включвали повече от четири милиона пункта променливаинформация и били отпечатани на Дигиталнапроизводствена система Xerox iGen3™ 110 със софтуерна XMPie®– компания на Xerox.

Последвалатакампания е генерирала200 процента повече регистрации оточакваното. LateralGroupе провеждала подобна кампания срещувредата от пиенето на алкохол за глобалнакомпания за фармацевтика и потребителскистоки.

  • MBA Groupсъздаде първото в света стопроцентово персонализирано списание,съдържащо променлива информация на избрани страници и генерирайки 256процента повече запитвания към рекламодателите в това уникално издание.Британската компания произвела списанието в тираж 12 000 на печатнасистема с безконечен формуляр Xerox 980 Color със софтуерXMPie.
  • Мексиканската печатница ColorFastсъздаде промоционален календар, за да представи възможностите си предсвоите настоящи и потенциални клиенти. Отпечатан на дигиталнатацветна система Xerox 700 той помогнал на компанията даувеличи продажбите си с 60 процента в сравнение с предишната година.
  • LaserTrykсе възползвали от качеството на печат на печатнатасистема с безконечен формуляр Xerox 1300™, производственатасистема Xerox Nuvera® 200 EA 200 EA и Xerox iGen3 110за производство при поискване на малотиражни черно-бели книги с офсетнокачество.

Тазидатска компания е реализирала множествопоръчки на издатели, разчитащи натрадиционния външен вид на офсета, нокоито търсели варианти да се справят спревишени количества и разходи засъхранение. Богатството от решения наXeroxпредлага на LaserTrykзначителна гъвкавост – използване наiGen3за малотиражни цветни корици, ачерно-белите системи – за вътрешнистраници с високо качество.

XeroxнаIPEX

Нащандът на XeroxвЗала 7 бяха представени 18 различнитехнологии, включително и демо напроизводствената мастилено-струйнатехнология и новите системи XeroxColor800/1000.От системи за безконечен формуляр доширокоформатни решения, от черно-белипроизводствени системи до автоматизиранирешения за опаковане, посетителите наизложението видяха на живо нови генериращиприходи приложения в действие на живо– всички насочени към подпомагане надоставчиците на печатни услуги вразрастването на бизнеса им.

Взалата RealBusinessLive,Xeroxпредстависъщо и инструменти за разработване нанов бизнес, както и решения за подобренияна работния процес –фокусирани върху развитието наекспертизата в печатната индустрия ина клиентските бизнес модели – зауспешно реализиране на печелившиприложения в света на дигиталния печат.
inline_804_https://printguide.info/images/MBA%20Group_Variable%20Pub.jpg
/наснимката: първото в света стопроцентово персонализирано списание,съдържащо променлива информация на избрани страници/

inline_128_https://printguide.info/images/The%20Lateral%20Group_Obesity%20Awareness%20Campaign.jpg
/наснимката: материалите за директна поща включващи повече от четиримилиона пункта променлива информация/

Източник: www.xerox.bg

Биографична информация