Практически примери за персонализиран печат от Xerox.

2512
Spread the love

Xerox помага да отправите точното послание към правилните хора чрез дигитален персонализиран печат.
Компаниятапредставипрактическипримеринагъвкавипечатнирешения- отпоставянетонафирменологовърхупакетчезадъвкидосъздаванетоналокалнитуристическисправочници

Xeroxдемонстрираширокспектъротприложениязаперсонализиранпечатнасвоитедигиталнисистемиповремена drupa,най-голямотопринт-изложение,проведеновДюселдорфот 29 майдо 11 юни.

Нащандана Xeroxбяхапредставенинякоиотнай-високооценяванитеирентабилниприложениязапроизводствендигиталенпечат -персонализиранипромоционалниитранзакционниматериали,пакетисматериализадиректенмаркетинг,книги иръководства,както ихибридниофсетовиидигиталниприложения.Специалновниманиебешеотделенонаиновативниприложения,коитодаватновивъзможностизаразвитиенадигиталнияпечаткатобрандираненаопаковки,печатнапрофесионалнифотографскиматериали,включителноперсонализиранифотоалбумиикалендари.

„Приложениятазапечатсаезика,накойтоговорятнашитеклиенти”,казваКуинсиАлън,президентна Xerox Production Systems Group.„Всеповечепредприемачиосъзнаватпредимстватанаперсонализиранатакомуникацияисъздаватвпечатляващи,персоналнонасоченимаркетинговиматериалисдигиталнитетехнологиина Xerox.Целтани е дапокажемнай-добритепрактикив тазисфера,за дамогатклиентитени даизползваттезипринт-приложениязатехнитемаркетинговицели.”

Новитепечатнирешенияна Xeroxпредоставятнаклиентитенеограниченивъзможностизаувеличаванеколичествотонапродукциятаипечалбите.Напримерсдигиталнитепечатнисистемина Xeroxможетедаотпечататеиметонавашатакомпаниянапакетчетас дъвки,коитодабъдатраздаваникатоподаръции промоматериали.Или даизработителокалнитуристическисправочницив малкитиражизатуристи,коитосеинтересуватотопределениградовеирегиони.

Някоиотпредставенитеприложения:

  • Книгииръководства:Поредициотлокалнитуристическисправочници,отпечатанина Xerox Nuvera® 288 Digital PerfectingSystem, сцветнипритурки,отпечатанина Xerox iGen3® 110 Digital ProductionPress.
  • Информационнии промоматериали:Каталози,направенизазанаятчийскифестивали.
  • Транспромоматериали:Персонализираниписма,отпечатанина Xerox iGen3 110 Digital Production Press,зануждитенателекомуникационнакомпания.Целтанакомпаниятае даразширивръзкитесклиентитеси, катовсъщотовремеувеличиприходитеси чрезкръстосанапродажбанапродуктииуслуги.
  • Директенмаркетинг:Пощенскикартички,отпечатанина Xerox DocuColor® 5000 Digital Press.Целта еоткрояващитесецветниперсонализиранипродуктидазасилятпритоканаклиенти.
  • Офсетовидигиталенпечат:ХибриднапродукциянакнигизаГерманско-холандскоиздателство,отпечатанина Xerox 650/1300 Continuous Feed Printers,скорици,изработенинаофсет.
  • Новбизнес:Персонализираниопаковкизадъвки,произведенина Xerox iGen3 110 Digital Production Pressза маркетинговакомпания.
Полезенинструментзасъздаване,произвежданеипродаваненадигиталниприложенияеколекциятаотпрограмина Xerox ProfitAccelerator® Digital BusinessResources, спомощтанакоятопринтпровайдеритемогатдаразработятбързо иефективносвоядигиталенпечатенбизнес.

За данаучитеповечезаключовитеприложениявдигиталнияпечатпосетете xerox.com.

inline_921_http://prepressbg.com/images/Personalized%20printing_Source%20-%20Zebra_large.jpg
На снимката вижте едноотзабавнитеприложениянапечатанапроменливаинформация-персонализираникалендари,отпечатаниотЗебрана Xerox DC 5000.

– XXX –

XEROX елидер впроизводствотонацелияспектърцифровопечатнооборудване:отмоделизаперсоналнипотребителидовисокотехнологичнимашинизапрофесионалнаполиграфия.XEROXпредлагарешениязаповишаванеефективносттанаработатаидоходносттаотбизнесанаклиентитеси поцелиясвят, отмалкитеофисидомеждународнитекорпорации.Днескомпаниятаработивповечеот 170държавиипроизвеждазапазаранад 200продукта.Създаденатапрез 2004 г.дивизияXEROXЕвразияобединява23държави,средкоито еиБългария.Регионалнотопредставителствонакомпаниятав Софияосигурявапълнияспектъротуслуги,свързаниспродажбатаитехническотообслужваненаоборудванетона XEROX.Партньорскатамрежана XEROXБългариявключваповечеот 100големипартньорииреселъри.Систематанаследпродажбенотообслужванеразполагас над 50сервизницентъра.Допълнителнаинформациязакомпанията,нейнитепродуктиидейностиможе дасенамеринасайтовете- www.xerox.bgи www.xerox.com.

Законтакти:
ВалентинМитев, Marketingcommunications, Xerox Bulgaria, тел: 46069 20, valentin.mitev@xerox.com
ИвайлоБотушанов,New Moment PR, тел: 963 12 72, ivo@newmoment-bg.com

Биографична информация