Xerox отново е световен лидер

1604
Spread the love
Този път в управлението на печатни услуги, според Gartner
За поредна година, Корпорация Xeroxзатвърдипозициите си на световен лидер вуправлениетона печатни услуги, благодарение на стремежа на бизнесакъм намаляване на разходите, постиганена по-добра производителност и екологичнаустойчивост.Преди броени дни Gartner,Inc.обяви Xeroxза световен пазарен лидер, реализиралоколо 40 процента от приходите в тозисегмент всветовен мащабза 2009 г.
СпоредGartner,Inc.,тозипазарен сегмент регистрира двуцифренрастеж през 2008г.ИтукXeroxе начело, като успява да привлече значимиглобални клиенти като Procter& Gamble,IngersollRandи Carillion,ида реализира поредица от революционнипостижения между които:

  • Xerox EnterprisePrint Services (EPS): първият по рода си набор от комплексниуслуги, които обхващат всички елементи на печатната инфраструктура нададена компания, включително всички мрежови офисни устройства иведомствен принт център, ако е наличен такъв. EPS всъщност е платформаза обвързване на печатната база с ключови бизнес приложения, с целвъвеждането на нови технологии и работни процеси, които да подпомогнатслужителите в усилията им за повече ефективност.
  • XeroxPrint Services: Цялостно решение за комплексно управление напечатни услуги за средния и малък бизнес, посредством глобалната мрежаот партньори на Xerox.
  • Xerox е единствената компания, предоставяща управление иоптимизиране на печатни услуги, която осигурява ефективен мониторингвърху над 1.5 милиона устройства на различни производители по цял свят.Това дава възможност на компании като Dow Chemical и Reuters да севъзползват максимално успешно и последователно от съществуващатапечатна инфраструктура, независимо от едно или друго местоположение имащаб на операциите.

Тезипостижения, заедно с признатия потенциална компанията за анализ на тенденциитена развитие в индустрията, превръщатXeroxв безспорен лидер в предлагането набезкомпромисно качество при управлениетона печатни услуги, в глобален мащаб.Xeroxeпозициониранаот Gartnerи като най-влиятелната компания вМагическите Квадранти, отразяващиглобалното разпределение на пазара приуправлението на печатни услуги за 2008 и 2009.Наскоро, Xerox бе обявен залидер в този сегмент и в доклада наQuocirca “Управлениена печатните услуги в Европа” през2009.
“Бешедоста динамична година за пазара науправление на печатни услуги. Xeroxуспяда се задържи на върха, благодарение насериозния ни ангажимент към бизнеса наклиентите ни”заявиСтивънКронин,президентнаXeroxGlobalServices.“Успешнотоуправление на печатни услуги опира вкрайна сметка до свършената работа, недо обещания. Като пионер в областта, сдоказани ресурси при постигането наясно зададени и измерими резултати Xeroxпродължава да печели признанието наклиентите.”
Списъкътс компании, които са се възползвалиот доказаните стратегии за управлениеи оптимизиране на печатните услуги на Xerox,включва и:

  • KeyCorp:като използва оценката основана на XeroxLean Six Sigma компанията, предлагаща финансови услуги успявада намали оперативните си разходи с повече от $6 милиона за периода надоговора, сключен с Xerox.
  • QinetiQ:една от водещите компании в областта на отбранителните технологии исигурността, със седалище във Великобритания, намали енергийните сиразходи и въглеродните си емисии с 44 процента.
  • SunMicrosystems, Inc.: намали печатните си разходи с 25 процентав световен мащаб. Поради редуцирания обем консумативи за обработване надокументи /като тонер и опаковки/ компанията е съкратила голяма част отенергийните си разходи, както и таксите, свързани с отпадъците.
  • UniversalOrlando: след предприетото оптимизиране на работната среда,увеселителният парк вече успява да спазва заложените показатели запечатни разходи, както и за прилагането на политики за екологичнаустойчивост и сигурност.

ЗаКвадрантитена влияние (MagicQuadrants)
През 2009Gartner,Inc.патентова идеята си за графичнопредставяне на пазарите на различниуслуги и продукти, за определен периодот време. Квадрантите визуализиратпозицията на различни вендори на пазара,въз основа на зададени от Gartnerкритерии.Подобно представяне няма за цел даприпознае като по-качественипродуктите, услугите и доставчиците,онагледени в тезиКвадранти,нито да насърчи потребителите да сеобръщат единствено към компаниите,позиционирани в лидерскиясектор. То има чисто изследователскихарактер, без каквито и да е намеренияда служи като ориентир при избора надоставчик.Gartnerсе разграничава от всякакви изричниили подразбиращи се намерения поотношение на този изследователскипродукт.

Източник: xerox.bg

Биографична информация