Как трябва да инвестират малките и средни печатници

2026
Spread the love

Малките и средни предприятия в печатната сфера трябва да правят по-фокусирани инвестиции и да станат по-предприемчиви. До тези изводи стигнаха участниците в обсъждане, проведено на изложението Northprint, в което участваха представители на цялата верига на доставки за печатната промишленост.
inline_921_https://printguide.info/images/13-05-2011.jpg
Дебатът беше озаглавен„Дилемата на инвестициите: как малкитеи средни компании в печатния бизнес дапланират през 2011, за да осигурят бъдещетоси”. Целта на дискусията беше да серазгледат ключовите фактори, коитотрябва да ръководят вложенията. Групатаексперти включваше управителя на PrintResearch International John Charnock, маркетинг директорана Ricoh Великобритания Chas Maloney, Gary Peelingуправител на BPFL Murray Booker и Precision Printing.

Наложи се извода, че впоследните години е имало „пълнапромяна” на цялостните критерии заинвестиции. Основни акценти са станалиуслуги, ориентирани към клиентите, кактои намаляване на времето за реакция приизпълнение на поръчките.

Инвестиции и финанси

Печатниците бяхапосъветвани да инвестират само следкато са проучили нуждите на клиентитеси, изследвали са областта, в която искатда инвестират и са открили пазарите,които искат да привлекат. Charnock каза:„Печатниците трябва да купуват преси,защото имат нужда от тях, не защото гиискат. Трябва да знаете и да разбиратезащо компанията предприема инвестицията.Ако не е така, не трябва да инвестирате.”Maloney добави, че фирмите трябва да потърсятсъдействието на доставчиците ипроизводителите, както и да обмисляткаква ще е възвръщаемостта на вложението.
Кредитната криза същоимаше роля в отлагането на решениятаза инвестициите, тъй като финансиранетостана много по-трудно. Според Maloney,осигуряването на пари остава сериозенпроблем за много малки и средни печатниции също така може да им отнеме многовреме. Booker се съгласи, че става „всепо-трудно да си осигуриш финансиране”и че има по-малко институции, които гопредлагат. „Трудно е, но има варианти.Печатниците трябва да се опитат дапреговарят”, добави той.

Умения и партньорство

Печатарите получихасъвет да не се съсредоточат само върхутехнологиите. Вместо това трябва даобърнат внимание на всичките си активи,включително служителите и услугите,области, в които инвестициите санай-наложителни. Maloney каза: „Ключът е вусвояването на нови умения. Компаниитетрябва да обмислят как да оползотворятактивите, хората и технологиите, с коиторазполагат. Това е на първо място”.Peeling добави, че компаниите трябва даработят повече с доставчиците си или сдруги фирми и да търсят растеж чрезсътрудничество. „Печатницитетрябвада използват интернет, за да споделятресурси – това позволява взаимодействиемежду групи малки или средни предприятия.Като индустрия, ние имаме нужда отпо-добро сътрудничество. Трябва дасвържем ресурсите.”

Според Maloney: „Компаниитетрябва да задоволят нуждите на клиентатака, че да имат печалба. Говорете съссегашните си и потенциални клиенти иги питайте от какво имат нужда, независимодали става дума за технологии, хора илиуслуги.” Charnock каза: „Трябва да степриспособими и готови за промяна. Печатътне е различен от това да си собственикна кръчма, трябва да сте предприемчиви.Не можете да оцелеете, ако просто сиседите, трябва да започнете да мислитепо различен начин. Използвайтепартньорството си с клиентите. Компаниите,които са полезни, оцеляват.”

Източник: printweek.com
Текста написа: МартинНовев

Биографична информация