Безвъзмездно финансиране за въвеждане на системи за управление в предприятията (ERP / CRM)

2724
Безвъзмездно финансиране за въвеждане на системи за управление в предприятията (ERP / CRM)

Това е валидно и за фирмите от печатния бранш, интересуващи се от специализираното вертикално ERP решение – eGraph

Какво е ERP.
Какво е eGraph.

Пълната информация за финансирането вижте тук:

Безвъзмездно финансиране за въвеждане на системи за управление в предприятията (ERP / CRM) и покриване на международно избрани стандарти

От 29 Юни 2011г. българските компании могат да кандидатстват за еврофинансиране за въвеждане на системи за управление на предприятията ERP / CRM и за покриване на международно признати стандарти. Ако желаете да получите допълнителна информация относно възможностите и изискванията по програмата, можете да прегледате текста по-долу или да посетите сайта на ФТС България- www.fts-eu.com

Програма/схема:
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 (бюджет по процедурата – 25 млн. евро).BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в българските предприятия ” по Оперативна програма “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013г.

Цели:
Процедурата цели да допринесе за насърчаване наконкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление на бизнеса, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес, постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар.

Краенсрок: До 28 Септември 2011г.
Какви проекти/дейности се финансират?

Видове проекти:
1. Закупуване и въвеждане в експлоатация на системи за управление на ресурсите в предприятията (ERP) или за управление на връзките с клиенти (CRM)
2. Въвеждане на системи за управление като :- БДС EN ISO 9001:2008; БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS); БДС EN ISO 22000:2006; БДС EN ISO 27001:2007; ISO/IEC 20000-1:2005; СД ISO/TS 16949:2010;БДС EN ISO 13485; SA 8000:2008 (Social accountability 8000) и др.
3. Постигане на продуктово съответствие от предприятията: СЕ маркировки – подкрепа за постигане на съответствие съгласно директивите на Новия подход на ЕС; Оценка на съответствието – подкрепа за постигане на съответствие на продукти със съответните международни изисквания и стандарти, продуктова сертификация;
4. Контролни системи – оборудване за оценка на съответствието (ДМА) – еталонно оборудване, средства за калибриране и др.
5. Въвеждане на добри производствени практики (GMPs).

Кой може да кандидатства? Изисквания?
Допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните общи критерии:

 • Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите,(не могат да кандидатстват клонове на местни или чуждестранни юридически лица) и•
 • Да имат седалище в Република България, и•
 • Имат минимум 1 приключена финансова година (2010г.) преди датата на обявяване началото на процедурата за набиране на проектни предложения.
 • Имат годишен оборот (нетни приходи от продажби) за годината, предхождаща годината на кандидатстване (2010г.) равен на или надвишаващ 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева.

Продължителност на проектите:
12 месеца (1г.)

Размер на безвъзмездното финансиране:
75% от общите допустими разходи по проекта.

Минимална стойност няма
Максимална стойност 200 000 евро

Допустими дейности:

 • Kонсултантски услуги – предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на системи за управление, и/или консултантски услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти, и/или консултантски услуги, свързани с въвеждане на добри производствени практики;
 • Инвестиционна подкрепа – за стимулиране на инвестициите в ново оборудване и нови технологии, които допринасят за въвеждане на дадена система за управление/добра производствена практика, и/или постигане на съответствие с изискванията на изградената/ите система/и за управление и/или с изискванията на европейски/международни стандарти, и/или добри производствени практики;
 • Услуги за сертифициране на системи за управление от акредитирани лица по сертификация на системи за управление и/или за удостоверяване на съответствието на продукти от съответните оправомощени от държавата или акредитирани лица, нотифицирани органи за оценяване на съответствието или производители /в случаите на поставяне на маркировка за съответствие СЕ/, и/или за удостоверяване въвеждането на добри производствени практики.

Допустими разходи:

 • Разходи за закупуване на ДМА – оборудване машини, съоръжения (вкл. ИКТ) и др., свързани с въвеждането на дадена СУ/ ДПП и/или постигането на съответствие на продукти;
 • Разходи за закупуване на нематериални активи – специализиран софтуер, вкл. ERP и CRM Система;
 • Разходи за услуги;
 • Разходи, свързани с въвеждането на СУ и съответните международно признати стандарти, ДПП;
 • Разходи за сертифициране/удостоверяване на съответствието на продукти;
 • Разходи за изготвяне на проектното предложение.

За повече информация: 02/ 818 36 63 / info.bg@fts-eu.com Стефан Янчовичин, Димитър Сарафов, ФТС България ООД

Интернет портал за печатни технологии.