Пет автоматизирани софтуерни решения за публикуване на каталози

2042
Spread the love

Тук можете да научите за различни програми, с чиято помощ да създадете и публикувате продуктови каталози от продукти и съпътстващите ги маркетингови материали. В тази статия можете да прочетете за петте най-добри решения в тази област.
Приложенията, за коитоможете да прочетете по-долу, автоматизирати опростяват сложната и досадна задачапо създаването на различни типовекаталози. Освен това, благодарение натях обновяването на информацията ставапо-лесно и опасността от допускане нагрешки намалява многократно.

Matrix CMS
MatrixCMS е софтуерно решения, коетоще ви позволи автоматично създаване накаталози, на базата на продуктоватаинформация, изображения и графики, коитосе съхраняват в базата данни. Изображениятаи текста се поставят на страницата катоавтоматично се прилага зададения стил.Между базата данни и страницата сезапазва връзка, която позволява леснотои бързо обновяване на информацията вкаталога.
С помощта на програматаможете да създадете разнообразникаталози, от прости образци със снимкаи описание на продукта до такива скомплексна техническа информация исложни таблици. Можете да създавате ощеброшури, бланки, листовки с продуктоваинформация и други продукти. Matrix CMSработи с QuarkXPress, Adobe InDesign, подMac OS X и Windows.

Catalog Genie
CatalogGenie ви позволява управлявате ипубликувате цялата текстова и графичнаинформация за продуктите си. Можете дасъздавате собствени категории и даредактирате каталозите. Систематапозволява да създадете специалникаталози за определени клиенти с помощтана ръководена работна среда. Catalog Genie ебезплатен за употреба с до 5 000 продуктав базата данни. За добавянето на по-голямброй е нужно да имате платен лиценз.

TradingBell PIM
С TradingBellPIM, можете да създадете каталозиза печат, запис на CD и преглед в интернет.С помощта на модула InCat за InDesign CS3, можетеда контролирате оформлението презработната среда на TradingBell. Това пестивреме на графичните дизайнери, защотоавтоматично контролира и прилага стиловекъм информацията за продуктите. Можетеда създавате различни каталози без дапроменяте структурата на оригиналнатабаза данни.
WebCat е друг модул, койтови позволява лесно да управлявате видана онлайн каталога си, както и наличнитеколичества от продуктите, отстъпкитеот цените, данъците, поръчките икомуникацията с потребителите презелектронната поща. Чрез CDCat можете дасъздадете CD каталог с възможности залесно търсене и вградена количка запокупки за приемане на поръчки. TradingBellPIM е съвместим с Mac и PC.

CatBase
CatBaseе софтуер, който ще ви позволи дапубликувате каталози по различни начини.Това може да стане чрез програми застраниране като InDesign, текстови файлове,XML, в интернет, Word, Excel и други. Можете даизползвате бази данни или да вкаратеинформацията ръчно. Има възможност заобновяване на информацията в публикациятабез да се променя изгледа й. Добавениса и възможности за автоматизация наповтарящи се поръчки. CatBase е съвместимс Mac и PC.

Catalog Organizer Deluxe
CatalogOrganizer Deluxe ще ви позволи дасъздавате и управлявате голяморазнообразие от каталози. Няма ограничениза броя записи или бази данни, коитоможете да създавате с приложението.Можете да свалите безплатна 45-дневнапробна версия. Catalog Organizer Deluxe работи самос Windows .

inline_767_https://printguide.info/images/03-05-2011.jpg

Автор: DeborahWoehr, brighthub.com
Превод: Мартин Новев

Биографична информация