Създайте и генерирайте баркодове директно в Indesign с BarcodeMaker и BarcodeMaker 2D

4771
Spread the love

Printguide.info проведе кратък тест на продуктите на Teacup Software, които добавя възможности за създаване на различни типове баркодове в InDesign CS3 и по-високи версии.
BarcodeMaker2Dможе да генерира 2D(двуизмерни)кодове, които които събират повечеинформация в по-малко място оттрадиционните. Софтуерът дава възможностза генериране на най-популярните иналожени в индустрията 2Dкодове,включителноData Matrix, QR Code, Maxi Code, Aztec Code и PDF417.

Насвой ред, BarcodeMakerпредлага лесен и удобен начин загенериране на стандартни едноизмерникодове. Може да генерира около 30 типакодове, включително ISBNи ISSN.Потребителската следа е разбираема иима всички необходими настройки.

BarcodeMaker иBarcodeMaker са платени, но иматобщ интерфейс с безплатния плъгин наTeacupPatternMaker. Типът инастройките на баркодовете се избиратот панела PatternMaker чрезпадащи менюта и полета за въвеждане настойности. Приложенията могат да работятсъвместно и с плъгина DataLinker.Така става възможно създаванетона голям брой кодове чрез зададена отпотребителя база данни с помощта наелементарна за ползване потребителскасреда.

BarcodeMaker 2Dсе предлага за Windowsи Mac OS заInDesign CS3 и по-високи версии.Цената му е $169. Ако купитеBarcodeMaker и BarcodeMaker 2Dще получите отстъпка от 20%. За повечеинформация и сваляне на тестова версияна програмата посетете тозиадрес.
inline_721_https://printguide.info/images/2010-07-04.jpg
Наснимката: Генериране на стандартенбаркод EAN-13 чрезBarcodeMaker

inline_624_https://printguide.info/images//2010-07-04-1.jpg
Наснимката: генериране на2D баркодMaxi Code с текст “printguide.info”с BarcodeMaker 2D.

Източник:teacupsoftware.com
Текстанаписа: Мартин Новев

Биографична информация