4 основни предимства, които носи интеграцията на ERP система за собствениците и управителите на печатници

135
4 основни предимства, които носи интеграцията на ERP система за собствениците и управителите на печатници

За всички днес е ясно, че дигиталната трансформация на производствените компании е в ход. Без значение колко изостанала е България в това отношение и колко много имаме да наваксаме, много предприятия вече се ориентираха и започнаха да дигитализират производствата си посредством внедряването на различни системи, автоматизация на машини и други.

ERP – реален съюзник на управляващите печатници

Изправени пред предизвикателствата на променливите условия, управителите и собственици на печатници имат нужда от инструмент, с който бързо и лесно да адаптират и навигират компанията. Такъв инструмент е иновативната и правилно интегрирана ERP система.

Какви са реално ползите и как помага?

  • Разходи, разходи и пак разходи

Системата за управление на производството дава възможност за ефективно, точно и бързо следене и анализиране на разходите. Тя предоставя лесен достъп до информация за: разходите за материали, режийните разходи за различните дейности и машини, разходите за труд и работна заплата. За целта е необходимо еднократно въвеждане на ключовите стойности по материали, дейности, ресурси и други. Системата автоматично изчислява разходите и ги разпределя по параметри за всяка конкретна производствена поръчка. Правилното въвеждане на стойности позволява проследяване на всички разходи, които се генерират в производството и следователно дава възможност за тяхното управление и контрол.

Ефективното управление на разходите е основен приоритет на всеки мениджър. Нужно е те не просто да бъдат констатирани и вкарани в таблица, а да бъдат анализирани своевременно. На база на този анализ може да се извлече прогнозно планиране на бъдещи разходи и да се дефинират дейностите с по-висок от предвидения разход. Цялата информация за разходите трябва да бъде лесно достъпна и максимално актуална във всеки един момент и на тази база да се правят оптимални калкулации.

  • Складови наличности и вложени материали

Като продължение на предходния въпрос, складовите наличности и вложените материали са основно перо в разходната част, които се следят регулярно.
Управлението на веригата на доставките (Supply Chain Management) в TOWERP се организира в отделен модул. Той е пряко свързан с всички останали модули, акумулира информация от всеки от тях и автоматично отразява всички промени.

Функционалностите в модула дават възможност за:
– точно отчитане на складовите наличности, разделени по групи – налични, поръчани, резервирани, бракувани количества
– движение на артикули – между складове, към/ от подизпълнители, към/ от цехове и много други варианти
– цени на материали по доставки – как са варирали цените на различните материали за определен период от време
– Количество изразходвани материали – за определен период и със стойност по артикул

Често в много производства голям проблем е презапасяването с материали и стока. Това се дължи на неправилното или липсващо следене на поръчани, вложени и експедирани количества. Оптимизирането на този процес може реално да доведе до намаляване на затворените оборотни средства с 20-25% в рамките само на една година.

 

TOWERP

 

  • Доволни клиенти

Ефективното управление на поръчките е ключов фактор за успех и задържане на извоюваните позиции. Модул Клиентски поръчки дава информация за статуса на всяка една поръчка:
– Кои поръчки са планирани за производство?
– Колко от тях са вече в производство?
– Кои са произведени и готови?
– Какъв е финансовият статус на всяка една поръчка?
– Дали е спазен крайният срок за доставка?

Отговорите на тези и много други въпроси са организирани в списък, който се достъпва с натискането на един бутон и който предоставя бързи връзки към поръчаните артикули, производствени поръчки, комуникацията с клиентите и други. По този начин на всеки клиент може да бъде върната обратна връзка за статуса на неговата поръчка и добрите партньорски отношения да бъдат гарантирани.

  • Каква е производителността на всяка машина и колко време работи?

Ключов въпрос за всеки управител, защото оптимизацията на работата на машинния парк е изключително важна. Инвестицията в печатарски машини е най-сериозното перо за всяка печатница и е критично важно те да бъдат експлоатирани правилно, за да гарантират бързото ѝ възвръщане. Производственият модул дава възможност да се следи производителността на всяка машина – както като време на работа и брой произведени поръчки, така и като разход за всяка машина.

Системата позволява генериране на аналитични справки за отделните машини за съответен период. Те предоставят информация дали конкретната машина се използва оптимално като се превръща в адекватен инструмент за ефективното управление на машинния парк. Предимствата от интеграцията на ERP система далеч надхвърлят изброените дотук и безспорно варират в зависимост от спецификите и мащабите на всяка печатница.

За да бъде такава система максимално ефективна, е необходимо:

  • Да бъде избран партньор, а не просто доставчик на ERP
  • Да бъде интегрирана правилно – екип от опитни интегратори и отдаден екип от страна на възложителя
  • Да бъде адаптивна и стъпила на съвременни технологии, а не морално остаряла

Прочетете повече по темата.
В следващата статия ще засегнем по-детайлно как ERP системата помага на мениджърите от другите нива.
А дотогава, можете да се свържете с TOWERP или да се запишете за демонстрация тук.

Интернет портал за печатни технологии.