Color managment

2662
Spread the love

Управлението на цвета в софтуера за страниране – благословия или проклятие?
Има два основни въпросавъв връзка с управлението на цвета (colormanagement). Те идват от две различни групи потребители на графичнитетехнологии. Дизайнерът пита: как да използвам функционалността науправлението на цвета в моята програма за страниране? Хората, които сезанимават с предпечат си задават въпроса: Как да накараме клиентите сида изключат управлението на цвета в софтуера си?

И двете изисквани могат да бъдат удовлетворени до голяма степен, чрезразбиране на процесите, които протичат в програмата. В този текст щеразгледаме как трябва да се работи в Adobe InDesign.

Настройки в InDesign

Ако погледнете панела с настройки за цвета (фигура 1.), налични вInDesign, ще видите, че повечето от тях са същите като във всяка другапрограма на Adobe. Показаните настройки гарантират, че Indesign щезапази всеки прикачен ICC профил. В случай, че не открие прикаченпрофил, ще използва този който е избран за работно пространство поподразбиране (default Working Spaces).

Fig. 1: Настройките на цвета в InDesign са същите като тези във всичкипрограми на Adobe.

inline_241_http://prepressbg.com/images/50Figure-1.jpg

Обичайните настройки тук ще бъдат Adobe RGB (1998) или sRGBза RGB работно пространство и U.S. Web Coated за CMYK (SWOP)v2 работно пространство. (В Европа е по-вероятно да се използватEuroscale Coated или FOGRA). При такива настройки, дизайнерът ще виждана екрана цветове, които в голяма степен наподобяват резултата на печат(ако мониторът е калибриран). Така при поставяне на документи вIndesign, в цветовото им пространство няма да има промени, които дасъздават затруднение на предпечата.
По-старите програми за предпечат като цяло нямат възможност за задаванена потребителски настройки на отделните изображения, включени вдокумента. Това не се отнася за InDesign. Просто цъкнете сдесния бутон (или с натиснат Ctrl за Mac) или изберете Edit >Assign Profile и ще видите диалоговия прозорец, показан на фигура 2.Тук можете да изберете подходящ ICC профил, както и начинът наобработка, който желаете да използвате при преобразуването само наизбраното изображение.

Fig. 2: Indesign прави лесно потребителското настройване на ICC профилии избирането на начина на обработка.

inline_275_http://prepressbg.com/images/50Figure-2.jpg

Нито една от посочените настройки не би трябвало да създаде проблемипри предпечатната подготовка.
Ако изберете View > Proof Setup > Custom , ще видитепрозореца, показан на фигура 3. Тук е необходимо повече внимание.Изберете ICC профила, който съответства на крайното устройство, в общияслучай печатна машина, в първото падащо меню.

Fig. 3: InDesign позволява точен преглед на екран, независимо далиизображенията в документа ще бъдат преобразувани, или не.

inline_678_http://prepressbg.com/images/50Figure-3.jpg

Ако изображенията в документа ще бъдат преобразувани към този профил,когато се подготвя файл за печат или на по-късен етап, НЕ избирайтеотметката Preserve CMYK Numbers. Ако изображенията няма да бъдатпреобразувани, сложете отметката. На този етап ще се наложи да общуватес клиента си. Въпросите, чиито отговори търсите са: Ще бъдат ликонвертирани изображенията? Кой ще го направи? Ако не отметнетеSimulate Paper Color, InDesign ще използва relative colorimetricобработка, за да покаже резултата на монитора. Ако го отметнете,програмата ще се опита да представи цветовете по начин, по който бихаизглеждали отпечатани на хартия.
Относно Simulate Black Ink: ако не го отметнете, няма да имакомпенсация на черното, съответно, ако я изберете, ще има компенсацияна черното, която се стреми да симулира резултатът при печат. В общиятслучай е добре да сте включили отметката.

Ако изберете Simulate Paper Color отметката, InDesign ще използваabsolute colorimetric алгоритъм за обработка на изображението на екранаи нямате да имате друг избор, освен да използвате компенсацията начерното. Отново да подчертаем, тези настройки не влияят на по-къснатапредпечатна обработка.
Сега, погледнете в диалоговия прозорец File > Print, който щеизползвате за печат на цветна проба. Ако изберем Proof вPrint секцията на панела, InDesign ще преобразува всички обекти към ICCпрофилът, избран във View > Proof Setup > Custom section,запазвайки всички изходни профили и обработвайки избраните целевипрофили. Избирането на опцията Let InDesign Determine Colors и SimulatePaper Color в зоната Options ще даде на дизайнера добра представа какъвще е крайният резултат. Ако отпечатвате файл, обаче, той НИКОГА нетрябва да се използва за печат. Ако случаят е такъв, деселектирайтеSimulate Paper Color. Бих препоръчал дизайнерът да създава документи запроверка на цветовете, но да изпраща документът в InDesign нахората, които се занимават с предпечат и да ги остави те да се уверят,че настройките са правилни.

Какво точно е нужно

При внимателна работа и следене на детайлите детайлите, InDesign можеда даде на специалистите в областта на графичния дизайн и предпечата,точно това, от което се нуждаят. Дизайнерът получава точна софтуернапроба и симулирана цветна проба. Предпечатните специалисти ще получатфайлове, които след отпечатването дават резултатите, очаквани отдизайнерите. Направете няколко опита, използвайте точните ICC профили инай-важното, общувайте помежду си, за да може накрая всички да садоволни. Наистина!
От John Nate, Newspapers & Technology

Превод: Мартин Новев

Източник: newsandtech.com

Биографична информация