01. Как да научим всичко за Adobe Photoshop?

3527
Spread the love

Как да научим всичко за  AdobePhotoshop !?

Ръководство за начинаещина Стамен Стаменов, www.zoomania.org 
Главапърва.

Всичкое в клавиатурата на вашия компютър, скрито катоконтролиране на работното Ви поле. Всяка опция е буква от клавиатуратаВи. Следтова вече може да се търсят другите неща, по допълнителните падащименюта, горе впрограмата – именувани по съответния начин.

Каквостава като натиснете следните букви от латинскатаазбука на клавиатурата ви (EN).

 
M– дава възможност да маркирате определен участък отснимката (работното Ви поле). Има 4 вида възможности. Ползвайте 1та и2тавъзможност. Другите две са просто линии и Вие, като начинаещи не щесхванетесмисъла им. При натискане на този бутон, горе в програмата, Ви сепоявяват еднинастройки на опцията М – важно е да знаете, че Feather в началото навашеторазвитие, нека да е на 0рх – Style = Normal, а вече в процеса наизрастването Ви,като ползвател на програмата можете да промените тези две настройки ида видите,какво ще стане. Вляво от Feather има 4вида прозорчета, работейки сопцията М,пробвайте всяко 1 от тези прозорчета и ще видите резултата.

V– дава възможност да местите снимка в снимка или простообекти по работното Ви поле (снимка). Местенето става, като просто сляв бутонна мишката, натиснете върху снимката; задържате бутона и прехвърлятеснимкатавърху другата снимка и т н.Това е много полезна опция. Една отнай-полезните впрограмата и една от най-основинте. Защо, ще попитате:

Кактоспоменах по-горе, при всяко натискане на дадена опция,се сменя и работното поле в програмата Ви. На самата опция инейните настройки,можете да ги промените, според изискванията на вас самия/самата. Винагиползвайте следната настройка: /Show Bounding Box/Това ви показва, върху койточно обект работите в момента. Ще Ви дам следния пример: (отворотеснимка Х,натиснете буква М, маркирайте един квадрат от снимката Х, след тованатиснете букваV и леко мръднете със стрелките, в някоя посока и ще видите интересноявление).Или друг пример: (натиснете М, маркирайте един квадрат от снимката илиокръжност- натиснете Ctrl – C – Ctrl – N – Ctrl – V) Ctrl – C – копира,маркираното от Вас място – Ctrl – N създава точно, ново копие намаркираното от Вас място, вотделен прозорец в програмата + запазва точните размери на това копие,а – Ctrl- V вече премества копието и то става, видимо за Вас, в новия прозорец.В новияпрозорец Вие имате две снимки, копие на старата снимка и под нея, бялополе, тоествторо работно поле. Тук отново влиза в роля бутон V – моля ,натиснетего.Цъкнете върху /Show Bounding Box/ и ще видите, как едно от работните Виполета,се заобиколя от едни линии и на всяка линия на нейния ъгъл, има по 1квадратче,та дори и по средата на тази линия. Задръжте внимателно мишката си надедно, оттези квадратчета, докато мишката Ви не се промени –  да станедве противоположнистрелки. И след това веднага кликнете върху квадратчето. Какво стана!!!Горе вработното поле на програмата Ви, са се появили 7 бели квадратчета идругисимволи – нали така!! Кликнете върху това квадратче, на което вляво иматазибуква W и мръднете скролчето на мишката, да видите каква промяна щестане, поснимката Ви. Ако искате тази промяна да е равномерна по дължина иширина наснимката, натиснете там, където има един символ, като верига. Намира семеждудвата 100% обозначението. И пак се върнете на W и вече промяната ще еравномерна. Това е така, наречената Free Transform. Или просто катокликнете, сдесен бутон на мишката, върху работното поле, с линиите и малкитеквадратчета, НЕвърху белия фон, ще видите разни обозначения – засега ги оставете, неим мислетеза какво са. За да сте сигурни, върху кое работно поле работите, вижтевдяснодолу на програмата Ви, има така наречените слоеве (Layers). Но тях щегиразискваме друг път. В друг урок. В общи линии, трябва да разберете, чебукватаV служи за местене на маркирани неща, от снимка в снимка или по саматаснимка,било то с мишката или със стрелките. Още служи и за промяна намаркирани неща,на самите тях по ширината и дължината им, но при маркирано /ShowBounding Box/ -за да виждате настройките на буква V. Това са едни от основните аспектина тазибуква.

 

L– дава възможност за бързо маркиране, по 3 различни начинана обекти от работното Ви поле (снимка), но трябва да се комбинира, взависимостот вашите желания или с комбинацията Ctrl – C – Ctrl – N – Ctrl – V илиснатискането на буква V и местенето на обекта, в ново работно поле. Азползвамвинаги този вид в средата, който е – той е най-лесен за манипулация идаванай-точни резултати, лишени от неточности. Но се работи бавно иметодично и севнимава къде се цъка с мишката. Защото, не може да се върне процесаназад, пригрешка а трябва да се почне от началото!!!!!!!!

 

I– дава възможност за появата на инструмент, с койтоопределяте цвета, който Ви е нужен, за да оцветявате даден обект отработното Виполе (снимката), сходен с цвят от самата снимка. Той върви скомбинация, следтова на бутон G, който е самият бояджия, ако мога така да се изразя илибутон В- заместващ функцията на бояджията.

 

C– дава възможност да режете, очертан от Вас обект отснимката – работи се предимно в правоъгълни форми. При наличието наизлишниобекти, като старо гадже или тъщата на снимкатанатискате С – маркиратеТъщата и просто ударяте Ентъра и горката женаотпада от семейният Ви албум 🙂 Много полезен инструмент е. Този бутониманастройки, но те не се пипат – няма смисъл – те се намират пак горе, вменюто напрограма Ви, но при натиснат бутон.

 

K– не е много изследвана от мен и ми е малко с неяснопредназначение, поради липса на специфична литература и знания.

J– не е много изследвана от мен и ми е малко с неяснопредназначение, поради липса на специфична литература и знания.

 

B– замества G – горе в настройките, внимавайте да е на дветеместа по 100%. Отляво на работното Ви поле има една дума Brush.Натискайки върхунея, виждате разни разновидности на бутон В и разни форми и тук вече,идва ролятана фантазията Ви. От изпадащото меню, при натискане на Brush, ще Видитееднастрелка, горе вдясно и от там си определяте видовете Brush, а взависимост отлегалния вид на програмата Ви, (лицензирана, нелицензирана версия).Моята е копие,от лицензирана са и броят и вида на Brush видовете. Това е.

 

S– дава възможност, в най-общо обяснение да клонирате частот снимката Ви, пак върху снимката или друго работно поле (снимка).Примерно,искате да сложите 3то око, между очите на Вашата жена или мъж.Натискате бутон S,след това бутон Alt и при това положение Alt, го задръжте малко. Видътна мишката Ви се е променил, като на оптичен мерник, на пушка )) Вижте,преценете коя точночаст от окото ще центрирате, с този мерник и натиснете – пуснете Alt ипростонатиснете с ляв бутон на мишката, върху снимката и се засмейте от ефектаВнимателнотоборавене и свикване с този бутон,ще Ви донесе много радости и веселби, пред домашния компютър. Бутонътбива 2 Вида. Аз ползвам 1ия /Clone Stamp Tool/, от втория не съмдоволен. Видовете на бутоните се виждат, като се кликне, върху тях сдесен бутон намишката.

 

Y– дава възможност за арт обработка на снимката -художествени форми. В зависимост от работното меню, което сте изрбали.Тозибутон бива два Вида: 1 History Brush Tool и 2 Art History Brush – азнай-честосъм ползвал номер 2. Доволен съм от резултата. Най-добри неща сеполучават, приработа или комбинация с менюто на Brush, горе вляво.

 

E– дава възможност за триене по работното поле (снимка).Този бутон бива 3 Вида. Виждат се с десен бутон на мишката, върхубутона, катоцъкнете. 1 Eraser Tool / 2 Background Eraser Tool / 3 Magic Eraser Tool- азлично, най-често ползвам номер 1 – чисто и просто гумичка. НОО ако исвикнете,прави невероятни неща. При комбинация с други бутони от клавиатуратаВи,естествено.

 

G– дава възможност за боядисване, на маркирани илинемаркирани части, от вашата снимка. този бутон бива 2 Вида. GradientTool -Paint Bucket Tool – много съм доволен и от двата Вида. Обърнетевнимание наработното им поле, горе в полето на програмата. В зависимост отжеланията Ви, Виесами задавате, как ще се боядисва, маркираната или немаркирана част навашатаснимка или какви цветове ще е. Цветовете се избират отдясно, дето пишеColor -Swatches – Styles изберете това Swatches, ще Видите много нюанси нацветове. Втова меню вдясн,о пак в него има стрелкичка малка, от нея си определятеВида нацветовете. Те са многоооооооооо …….Ако Ви трябва сходен цвят, отсаматаснимка и не Ви се търси по цветовете, на програмата, натиснете буква Iи простокликнете върху зеницата на окото и автоматично избирате цвета и следтованатиснете пак G и боядисвайте очите си, каквито поискате …….

 

R– дава възможност за разни затъмнявания – изсветлявания ит н. неща, по маркирани или немаркирани части върху снимката Ви.Варианти много.Този бутон е 3 Вида. Blur Tool – Sharpen Tool – Smudge Tool, аз личноползвамномер 1. Работете с него по-често и ще се усмихвате по-често.

 

O– дава пак възможности да се редактират нюансите, намаркирани или немаркирани части от снимката Ви. Тонаж на определеницветовеформи и отблясъци. Работете и с него. Опознайте го – полезен е.!!!!Бива 3 Вида. Dodge Tool – Burn Tool – Sponge Tool – малко са братовчедис буква R ))

 

A– не е много изследвана от мен и ми е малко с неяснопредназначение, поради липса на специфична литература и знания

 

T– дава възможност за нанасяне на текстове и думи илиизречения, било ръчно или с копи пейст. Сложен бутон – всичко е горе,в работното меню на бутона. Големина нашрифта; Вид; цвят и т н. Работете много често с него – той е един, отнай-честоползваните, според мен.

 

P– не е много изследвана от мен и ми е малко с неяснопредназначение, поради липса на специфична литература и знания

 

U– сложен бутон!!!!!!!!!! Даващ възможност за нанасяне надесетки операции; символи; елементи; фигури; и т н. Всичко това, сенамира вменюто на бутона, горе при натиснат бутон. Аз май имам, сега ги броихоколо над300 вида елемента, но това пак казвам, зависи от лицензиите напрограмата Ви и тн……. Тези елементи се намират в Shape. Избирате елемента – отиватенаснимката и просто движите, при натиснат ляв бутон мишката, по снимката- елементътсе появява и Вие го слагате. После натискате V и местите със стрелкитеилиръчно, с мишката, при натиснат ляв бутон, този елемент……….многоможе да сепише по бутон U – не го оставяйте на мира и работете с него, той енезаменим…….

 

N– не е много изследвана от мен и ми е малко с неяснопредназначение, поради липса на специфична литература и знания

 

I– служи за избиране на даден цвят, от където си поискате – многополезен – незаменим

 

H– служи за местене – той е във Вид на ръка ))))))

 

Z– служи за увеличаване или намаляване на снимката, в даденучастък от нея . Разгледайте работнотому поле, при натиснат бутон и ще Видите това: Aktual Pixels – Fit OnScreen -Print Size и две лупички вляво с + -, в тях. Чрез тях, Вие определятедали, самоще намалявате или само ще увеличавате снимката. Особен момент е приувеличенаснимка, как да местите самата снимка или с лентите, в нея или натиснетеШпация(дългия бутон от клаВиатурата Ви), задръжте го и се появява еднаръчичка иместите увеличения периметър, на където си желаете. Това е.

 

W– забраВих този бутон – дава възможност замаркиране на едноцветни места от снимката Ви. Можеи разноцветни, но ефектът се разводнява. Служи също и за, един видизрязване,на част от снимката, след като сте натиснали – маркирали и натиснетебутонDelete. Това е накратко – нали гозабравих, В зависимост от процента наTolerance, ще е и маркирането. Ако процентът е висок, около 30, с еднокликване начерен цвят, Вие маркирате всичко черно или близки до черното, цветове.Ако епроцентът е 10 и натиснете пак на черното, то Вие маркирате, но самочерно, безблизките на черното цветове и т н…..

 

Товаса всичките букви, които натискайки ги,  си спестяватепостоянното цъкане с мишката, в работното поле, вляво на програмата(лявататънка лента)….така свиквате и по-качествено опознаватепрограмата иработите с нея. Фотошопът е за хора с въображение. Търпение и огромналюбов къмтворчеството, като процес. Той е незаменим помощник на фотографите. Нои опасеннеприятел, ако свикнат с честата или прекалената му употреба.

 

Крайза днес – с урок номер 1
Стамен Стаменов

www.zoomania.org 

 

 

Биографична информация