Изисквания към устойчивостите на офсетовите мастила, във връзка с последващите им обработки.

457
Изисквания към устойчивостите на офсетовите мастила, във връзка с последващите им обработки.
Spread the love

Изисквания към устойчивостите наофсетовите мастила, във връзка с последващите им обработки.

Напечатаниятматериал може да изисква последващаобработка по следните причини:
а/да се защити повърхностния слой срещумеханично или химично влияние
б/да се подобри, респ. да се наблегне върхуизразителния ефект на напечатанотоизображение

Чрезразлични методи на последваща обработка/лакиране, карандриране, фолийно каширанеи т.н./ се въздейства върху напечатанияматериал и може да се достигне до нежеланипромени в изображението, ако устойчивоститена използваните мастила не отговарятна изискванията. Следващите изреченияследва да дадат насока, за да не седостига до подобни проблеми:

  1. Лакиране с офсетов надпечатен лак
Масленобазиранитеофсетови надпечатни лакове могат да серазглеждат като непигментирани офсетовипечатарски мастила. Оттам нямаспециални изисквания към устойчивоститена използваните печатарски мастила.
  1. Лакиране с дисперсионни лакове
Дисперсионнителакове по принцип се разработват слабоалкални. Използваните мастила трябвада бъдат устойчиви на алкали / DIN16 524, част2/. В тази си устойчивост от скалнитемастила изключение прави Magenta,но поради слабо алкалното съдържаниена вододисперсионните лакове, скалнитемастила се лакират без проблеми.
Дисперсионнителакове могат да съдържат разтворители.Т.е. използваните мастила трябва дабъдат устойчиви на спирт. / DIN16 524, част1, абзатц 2.3.1 разтворители/
  1. Лакиране с UV-лакове
Използванитеофсетови мастила трябва да бъдаталкалоустойчиви и устойчиви наразтворители, като за скалната Magentaважи казаното в т.2
  1. Лакове на основата на разтворители /нитро лакове/
Мастила,които ще се лакират с лакове на основатана разтворители, трябва да бъдат устойчивии на спирт, и на разтворители.

Акоотпечатаният материал допълнително щасе каландрира, то като следващо изискванее „устойчивост на температура” до 120˚С

  1. Каширане с несъдържащи пластификатори фолия
Прифолийно каширане могат да се използватразлични типове лепила с различниизисквания към устойчивовостите наофсетовите мастила.

а/2-компонентни лепила /съдържащиразтворители или несдържащи разтворители/
Офсетовитемастила следва да бъдат устойчиви наразтворители и на спирт.

б/лепило на водна основа
Мастилататрябва да са алкалоустойчиви

  1. Каширане със съдържащи пластификатори PVC-фолия и/илисъдържащо пластификатор лепило
Вдопълнение към казаните в точка 5характеристики, при използването насъдържащи пластификатор PVC-фолия/респ. Лепило/ да се внимава мастилатада са устойчиви на пластификатори. Втози случай е задължителна консултациятас доставчика на мастила.

Общипрепоръки
1.Ако предвиждате последваща обработкана тираж, които по своята специфика,материал и т.н. не е познат на печатарите,то на всяка цена използвайте мастила,които да са устойчиви на алкали иразтворители.

Отпрактиката е познато, че и отпечатанапродукция, без да са следени характеристикитена мастилата, не създава проблеми припоследващи обработки.
Отподобни резултати обаче, зависещи ивлияещи се от степента на междинносъхнене на мастилата, от печатнияматериал, от съпътстващи детайли всамите довършителни процеси, не следвада сте сигурни, че същите тези мастилапри други условия ще доведат до същитедобри резултати.

2.Мастила по Пантон и смесени мастила:много от основните мастилата по Pantoneимат ниска степен на светлоустойчивост,както и не са алкало- или спиртоустойчиви,съответно тъкъв е и резултатът присмесените с тях мастила.
Зада се постигне по-висока степен насветлоустойчивост трябва да се заменятосновните компоненти.
Заедно последващо UV-лакиранеили ламиниране трябва да се избератбазови мастила, които са alkali-и loessemittelустойчиви /в повечето случаи това еневъзможно да стане от основни Pantone/.
Пигментитес по-високи устойчивости показват, всравнение с базовите пигменти, разликав колористиката.

3.Устойчивостите на отделните мастиласа упоменати на етикета на опаковката.

inline_697_http://prepressbg.com/images/druk/tablica1.gif
inline_443_http://prepressbg.com/images/druk/tablica2.gif

inline_447_http://prepressbg.com/polygraphy/images/media/pics/J&S.gifСтатиятае публикувана благодарение на Друк Партнерс
Автор: Радослава Господинова
За контакти: Друк Партнерс

Биографична информация