Лепилни ленти

1732
Лепилни ленти
Spread the love

Съществуватразлични начини и способи за да свържемили асемблираме предмети:
Шиенесвързване с помощта на конци
Фрикциясвързване чрез триене. Използва сепри свързване на метални изделия
Заваряване– този метод е широко разпространен засвързване на метални и полимерни изделия
Механичносвързване – като примерможем да посочим свързването чрезкламери и редица други.

През19 век химиците започнали да модифициратестествените субстанции като вулканичнатагума и рафинирания петрол. Всеки единот тези процеси допринесъл за откриванетона адхезивите и за усъвършенстване натози химичен процес който днес се прилагауспешно при производството на адхезивиза обувното и опаковъчното производство.

Двадесетивек беше белязан с развитието наполимерната химия и внедряването намодерни адхезиви като синтетичнитесмоли, които служат за основа нанай-разпространените адхезиви сега.

Приизползването на адхезивни ленти имаредица преимущества, в сравнение салтернативното използване на лепила имеханична фиксация. Част от тезипреимущества са:

 • голяма лепилна площ
 • по-лесен метод за асемблиране
 • могат да се използват за скрепване на различни по структураповърхности
 • подобрена стабилност по отношение на дименсиите
 • лепилните ленти не само слепват, но и изолират повърхностите
 • повърхността на лепилния слой служи като буфер за вибрациии удари
 • лепенето често може да е напълно автоматизиран процес

Защода се използват лепилни ленти?

 • чисто използване
 • безопасни са при употреба
 • не се създава безпорядък
 • минимално количество отпадък
 • минимални разходи
 • адхезивите се дистрибутират под определена форма
 • подлежат на довършителни процеси, като не ги затрудняват
 • могат да се нанесат на дадена повърхност с помощта налайнера носител

Производствона лепилни ленти

Производствотона лепилни ленти е сложен и комплексенпроцес. Той може да се различава взависимост от технологията на отделнитепроизводители. Въпреки това, можем даразграничим пет компонента, които даосновните съставни части на всякалепилна лента:

Носител– естествено, както вече споменахме,за да достигне всеки адхезив, то тойтрябва да притежава носител. Най-лесноможем да обясним ролята на носителя акоразгледаме добре познатите на всекипотребител изолиращи ленти за електрическикабели. При този тип ленти носителят еизграден на базата на PVC. При други типовеленти като носител се използва и текстил,но това зависи от предназначението нададения вид.
Лайнер– той се използва за да разграничиадхезива от носителя или от друг видадхезив, като му позволява лесно„развиване”. Използва се за да предпазиадхезива преди неговата употреба. Честосе използва и като идентификация за даможе в производството без загуба навреме да разграничим различните видовелепилни ленти само с прост поглед. Многочесто при производството на лепилнипродукти се използва синхронизиранахартия, която играе ролята на лайнер.

Етотук е мястото да разграничим носителяи лайнера – това са два съвсем различникомпонента, имащи различна роля. Когатоговорим за носител, то трябва да отбележим,че адхезива не се отделя от носителя.За носител можем да говорим при добрепознатите изолиращи ленти за инсталациии масово употребяваните във всеки офиседностранни лепилни ленти.

Когатоговорим за лайнер, то тук адхезива есамо временно прикрепен и лайнера есамо и единствено временен приносител.А пример можем да посочим производствотона лепилни точки на базата на Hot Meltлепилата. При едно такова производствов 90 % от случаите, когато се касаепроизводство на опаковки с големиколичества, например роли от 5000, 10 000точки, то тогава се използва силиконизиранахартия, която играе ролята на лайнер.Разбира се, лайнера може да бъде не самосиликонизирана хартия, но и филм. Припроизводството на лепилни точки заretail продукти се използват най-честофилмови подложки, тъй като тук вече вдадена опаковка има под 1000 точки, и тозитип подложка е много по-удобна приизползване от крайния потребител.

Праймер/ Активно покритие –присъствието на тази съставна частправи повърхността на адхезивния слойактивна и подходяща за лепене. Този слойспомага за сигурното закрепване наадхезива върху носителя и пречи за мигрирането на адхезива.

Покритиеза лесно отлепяне
– тозислой спомага за контролираното развиванена дадена лепилна лента. В някои случаиможе да се използва вместо лайнер придвойно лепящи ленти. Трябва да отбележим,че този тип покрития обикновено забавятстареенето на лепилния слой и правиизползването на избрания от вас продуктпо-дълго, като запазва неговитепървоначални характеристики. Обикновено,без използване на подобен вид покритиялепилните ленти имат срок на съхранениеот няколко месеца, докато при наличиена забавящ покритието слой срокът насъхранение достига година, а в някоислучаи година и половина. Разбира се,всяка компания разработва и използвасобствена формула, и съответно продуктитена всяка една се различават по своитехарактеристики.
Зада сте сигурни в характеристиките наизползваните от вас адхезивни ленти илепилни точки проверете срока за годности използвайте в рамките на указанотовреме от производителя. За най-добрирезултати използвайте в рамките на еднагодина. Това важи особено за лепилнитеточки и адхезивите на база топлотопимилепила.

Адхезиви
– при производството на лепилни лентисе използват различни видове адхезиви– на базата на силикон, феноли, топлотопимии други. Всеки вид адхезив има различнихарактеристики. Някои от тях имат идопълнителни характеристики, с коитотрябва да се съобразите – напримертемпературоустойчивост, УВ-устойчивости други. Всеки производител има своиформули за разработваните и предлаганипродукти. Много важно е да не забравяте– когато имате нужда от лепилна лента,моля ви да не купувате преди да сте секонсултирали и изпробвали предварителнодаден продукт. Преценете надеждносттана своя доставчик – ако просто можетеда си купите чувал с лепилни ленти отдадена компания, без да ви е зададенвъпрос за какво ще използвате изделията,то тогава потърсете друг доставчик.Компания, която държи на своя имиджвинаги преди да ви продаде ще ви консултираи ще ви предложи да изпитате заедноразлични варианти. В този случай ще стесигурни, че сте избрали правилнияпродукт.

Исками се да обърна внимание и на още нещомного важно – безопасността. Многочесто в опаковъчното производство сеизползват така наречените сплайсингленти, особено при автоматизиранителинии за производство на хартиени торби.Съгласно изискванията на ЕС, използванитеадхезиви трябва да отговарят на определениусловия и да са безопасни за здраветона потребителите. Не използвайтенепроверени и с неустановен произходадхезивни продукти, за които няма койда гарантира дали са безопасни. Използвайтепродукти с доказано качество, което щеви спести редица неудобства, а и вие щезнаете, че произвеждате безопасенпродукт.

Форматна лепилните ленти

Когаточуете „лепилна лента”, навярно първото,което си представяте е навита ролка.Разбира се, тъй като в последните годинилепилните ленти се превърнаха в неизмененпродукт във всяко опаковъчно производствосе наложи производителите да се съобразятс изискванията и нуждите на потребителитеи да ги дистрибутират не само под форматана ролка, но така също и като готови заупотреба детайли.

Най-честосрещаните форми на лепилните ленти са:

Джъмбороли
– особено удобни заголеми производства. Най-подходящи закорпоративни потребители, които могатда ги нарежат на необходимите и най-удобниза тяхното производство широчини.

Форматиранироли
– повечето производителипредлагат на клиентите си готови,форматирани роли. Те са нарязани наопределени широчини. Така можете дазакупите най-удобния за вас размер. Незабравяйте – стремете се да използватестандартни широчини, за да не оскъпяватесвоята продукция. Ако разбира се налагада използвате точно определена широчина,не е необходимо да търсите при всичкипроизводители – попитайте дали вашиятдоставчик може да произведе за васжеланата широчина. Това не би трябвалода е проблем за сериозните производители.Все пак проблема ви се разрешава съссмяна в настройката на ножа на джъмборолата.

Форматирании щанцовани елементи
– теса много удобни за използване, тъй катови спестяват излишно време за форматиране.Можете да поръчате както стандартниформати, така и продукти, отговарящи навашите изисквания. При голям тираж натози тип продукт цената не се оскъпявазначително. Все пак преимуществата завас не са за пренебрегване – производителносттаще се увеличи, а да не забравяме и факта,че ще липсва технологичен отпадък отнеоползотворени продукти.

Макарии шпули
– това е удобнаалтернатива. Сравнително по-малка отджъмбо ролите. Подходяща идея за всякопроизводство.

Производствотона адхезиви е комплексен и сложен процес,свързан с използване на специфичнитехнологии. Лепилните ленти са познатии се използват повече от 100 години, катопродължават да бъдат усъвършенствани.Техните приложения също се развиват,като се използват нови и различниматериали. Това прави употребата налепилните ленти подходяща приполиграфическа индустрия, опаковъчнаиндустрия, козметична и фармацевтичнаиндустрия, производство на изделия отполимерни материали, изолиране наинсталации и редица други.

Автор:инж. Радостина Тасева – Управител„Гетина” ЕООД
Встатията са използвани материали нафирма SCAPA

Биографична информация