Печат с редуцирано количество или без печатарска пудра

1825
Печат с редуцирано количество или без печатарска пудра
Spread the love

Печатарската пудра сеизползва в листовия офсетов печат като ефективно решение за елиминиранеили редуциране на слепването/откопирването в стапела. То може така даувреди печатната продукция, че единствен начин на възпроизвеждане да еновото отпечатване. Печатната пудра също действа и като смазоченматериал, спомагайки за преминаването на листите и намалявайкиуврежданията от трансферирането на печатния материал.

В същото време печатарската пудра има и редица недостатъци.

В последните години увеличаващите се скорости на печат и изискваниятаза продуктивност засилват риска от слепване/копиране и така сенасърчава употребата на печатарска пудра;
* бърза работа и обръщане в много кратко време /по-възможност по-малкоот 10-15мин./
* високи стапели /повече от 8000 листа/1,6м. и повече/
* висока скорост на печат /до 15000 л/ч/
* по-ниски грамажи и вариращи по качество субстрати
* силно намастиляване

Напредъкът в технологията на мастилата и грижливия контрол на всичкиаспекти на печатния процес предлагат днес възможността да се редуцираили елиминира печатната пудра.

Какво е печатарскатапудра?
Печатарската пудра е образувана от микро частици, разпределени поспецифична големина. Частиците могат да бъдат на база калциев карбонатили органични карбо хидрати като нишесте /скорбяла/ или захар.Органичната нишестена пудра е най-често използваната в офсетовия печати в зависимост от приложението са налични различни градации от20µ до 60µ. По-големият размер на частиците давапо-голяма защита при печат, но може да засили недостатъците.
Печатарската пудра нормално е налична във вид на: гранули с промазка,чийто хидрофобен слой подобрява проводимостта и увеличаваантикопиращото действие и на гранули без промазка, адаптирани къмпоследващи обработки /лак или ламинат/.

Защо печат без пудра?
Както предлага предимства, така и печатарската пудра е свързана средица проблеми:
– риск от злополука – хлъзгава полирана повърхност,нестабилност на напечатания стапел
– прах в печатния цех
– износване на машинните части
– честа смяна на въздушните филтри
– видима при напечатания краен продукт, намалява гланца
– проблеми при довършителните процеси; лакиране и ламиниране
– негативно влияние върху устойчивостта на изтриваемост
– натрупване върху гуменото платно при печат на обратната страна налиста
– нежелан ефект върху литографското изпълнение при смесването смастилото
– разходи: приблизително 4 000 евро/година за 750кг пудра за3В машина 24/7

Печат с редуцираноколичество или нула печатарска пуда
Ключът към редуцирането или елиминирането на печатарската пудра евнимателен подбор на консумативите и цялостен контрол на печатнияпроцес:
– предпечат
– консумативи
– машина и работна среда

Предпечат и контрол накачеството при печат
Контрол на дебелината на филма ще Ви осигури намаляване на риска отслепване при печат без пудра.
Професионално изготвените файлови данни ще Ви осигурят постояннирезултати и методи като UCR могат да се използват за редуциране намастиленото покритие. Предпечатът и дизайнът трябва да саадаптирани за печат без пудра; минимални количества могат да сеизползват когато се печатат многоцветни изображения със силнонамастиляване.
Оптичната плътност трябва да бъде в нормите за листов офсетов печат ида се контролира с денситометър спрямо ивица за контрол на печата/Fogra, Brunner, Gretag…./

Подбор на мастилата
Идеалното процесно мастило за печат без пудра има следнитехарактеристики:
– много бързо попиващо мастило, не оставащо жилаво на повърхността,т.е. с малък риск към слепване, даващо възможност за висок стапел смалко или без пудра и позволяващо най-бърза работа и обръщане.
– Отлично литографско поведение, особено на бързи машини: постигане набърз и стабилен баланс вода-мастило при широка гама от условия намашината, без емулгиране, осигурявайки високо, постоянно качество припечат
– Добра механична устойчивост /устойчивост на изтриваемост/, с минимумпрестой позволява бързо обръщане върху широка гама от печатни субстрати
– Добро ниво на гланц и устойчивост на изтриваемост
– Съхне бързо и ефективно без помощни средства /инфра ред, топълвъздух…/
– Висока интензивност, позволяваща малка дебелина на мастиления филм

Помощни средства
Да не се добавят помощни средства към мастилото при печат без пудра,освен изрично препоръчаните от производителя на мастилото; те могат дадоведат до слепване или други печатни условия

Субстрати
Субстратите трябва да бъдат подбрани при баланс на характеристиките им,особено възможност на хартиения повърхностен слой да абсорбира маслатаот печатарското мастило като запазва добро ниво на гланц, устойчивостна изтриваемост и качество на печат.
Следва да се използва този печатен материал, който предлага постояннихарактеристики след проведени печатни тестове и работен опит.
И гланцови, и матови хартии, особено модерните промазани хартии, могатс успех да се печатат без печатарска пудра.*
Рискът от слепване се увеличава при по-високо грамажните хартии/> 150гр.; печатът при тях може да изисква минимално количествопудра
Не порестите субстрати и синтетичните хартии не са подходящи за печатабез пудра.

Печатарската машина иусловия в печатния цех
Печат без печатарска пудра е възможен на всеки тип от модернитевисокоскоростни машини при скорост и над 12 000отпечатъка/час. При двустранен печат втората страна да се печата смалко пудра за да се избегне откопирването и натрупването, както припечат с пудра. Използването на IR сушилка да се избягва, за да сенамали риска от последващо омекване на мастилото в стапела.
Машината да бъде чиста и в добро работно състояние преди започване напечата. Настройките на водачите трябва да бъдат оптимизирани, за данамалят маркирането и слепването, когато листа дойде в стапела.Настройките на мастилните и водни валци трябва да се контролиратрегулярно.
Условията в печатния цех идеално биха били 23ºС и 50%влажност. Машината да е оборудвана с охладител, който да поддържа натемпература в печатната секция 25-30ºС.
Модерно интегрираните овлажнителни системи позволяват печат с постояннии редуцирани нива на водата, като така намаляват тенденцията къмемулгиране и слепване. Да се печата винаги с минимално вода.

Височина на стапела ибърза работа и обръщане
Височина на стапела до 6000 листа /135гр. хартия/ може да се прилага суспех. За по-високи стапели да се проведе предварителен тест.
Обръщане може да бъде извършено до 15-20 минути. При обръщането стапелада се провери преди печата от задната страна.

Воден разтвор
Качеството на водата трябва да бъде в препоръчаните норми за офсетовпечат – средно ниво на твърдост 8ºdH. Ако качествотона водата не е подходящо или е вариращо следва да се коригира чрезсистема за обратна осмоза и обратно втвърдяване.
Водната добавка следва да се избере съгласно вида на водата и условиятана печат.
Водният разтвор да се следи ежедневно като се замерват стойностите наелектропроводимост и рН. Стойностите следва да се поддъпжат внормалните параметри за офсетов печат /10% алкохол и рН 4,8-5,3/.Стойности на рН над 5,5 и електропроводимост над 1500µS могатда предизвикат проблеми с емулгиране на мастилото иоткопирване/слепване.
Заб. Ако в печатницата е взето решение за печат с редуцирано количествоалкохол, следва да бъдат предприети контролни проби на всяка стъпка отпечатния процес, за да се подсигурят условията на печат, настройките напечатната машина, височината на стапела…

Пластини, гумен платна ивалци
Нормално пластините, гумените платна и валците са съвместими със, безили с малко количество пудра

Довършителни процеси
Печатна продукция без използвана пудра може с успех да се лакира своден лак in-line или в последствие off-line.
При елиминирането на печатарската пудра са предпочитани off-lineдовършителните процеси. За UV-лакиране или ламинат е необходимопредварително да проверите дали печата е напълно изсъхнал.

inline_447_http://prepressbg.com/polygraphy/images/media/pics/J&S.gifСтатиятае публикувана благодарение на Друк Партнерс

Биографична информация