Проблеми при офсетовия печат и начини за тяхното отстраняване (част 1)

1653
Проблеми при офсетовия печат и начини за тяхното отстраняване (част 1)
Spread the love
Причина:
Лакиране на напечатаните листове.

 Начини заотстраняване на дефекта:
По правило количеството лак, което се подава на листа, е доста голямо,за да се постигне равномерен и затворен (плътен) лаков слой, коетогарантира добър резултат от лакирането. Но това, от своя страна,предизвиква слепване на листовете. За да не допуснем слепването,най-добре е да извършим описаното по-горе проветряване на листовете вправирно избрано време. При лакиране на дебел картон можем даобразуваме по-високи купчини, а след превозването на купчината отмашината, отново трябва да обърнем на страна купчината, така челистовете на картона да съхнат вертикално. В тази позиция листоветележат в купчината без да се слепват.

Причина:
Запушени дюзи на устройството за пулверизиране с пудра.

Начини за отстраняване надефекта:

Обработването с пудра на напечатаните листове ги предпазва от копиранеи слепване. Но „пудренето“ (разпрашването) има и своите недостатъци,като например това, че лошо се приемат следващите слоеве на цветнотомастило, възникват проблеми с по-нататъшната обработка на листовете идр. Постоянно трябва да се контролира зададеното количество пудра,което се пулверизира върху напечатаните листове. Защото дюзите напулверизиращото устойство могат да бъдат запушени, а количеството напудрата може да бъде намалено или сведено до нула.

Дефект:
Прилепване на листовете към гуменото платно.

Причина:
Засъхващо цветно мастило.

 Начини заотстраняване на дефекта:
Листовете най-често прилепват към гуменото платно (докато са впечатната секция), ако между изработването на отделните копия изминаватвърде много време, а машината продължава да работи през цялото времена празен ход. Поради скоростта на офсетовия цилиндър и цветниямастилен апарат (устройстото за цветните мастила) – цветното мастиловлиза в контакт с все по-голямо количество атмосферен кислород, всравнение с кислорода по време на престоя на машината. Цветнитемастила, които се закрепват чрез окисляване, започват да засъхват върхугумата и стават по-лепливи, което е причина за прилепването на хартиятакъм гумата. При по-дълъг мастилен апарат преди изработването накопието, най-напред трябва да се прекарат през машината около 40 листастара хартия (макулатура), и да се работи при включен мастилен апарат(устройство на цветното мастило). Освен това, гуменото платно илиповърхността на цветното мастило в мастиления апарат трябва да сенапръскват със средство, което предотвратява засъхването на цветнотомастило, или пък повърхността на гумата да се протрие с талк.Последната възможност е втриването на печатарско масло в повърхносттана офсетовото гумено платно. Това, наистина, намалява разтегливостта нацветното мастило, но затова пък става причина за скъсяване живота наофсетовите гуми. Можем да си помогнем също така чрез втриване вофсетовата гума на малки количества препарат срещу засъхване нацветното мастило. Този проблем изчезва, след като започне печатането натиража.

Дефект:
Хартиен прах.

Причина:
Лошо лепене на хартията.

 
Начини за отстраняване надефекта:
Причината за появата на прах най-често се дължи на натуралнинерециклирани хартии с дефектно обработена повърхност, която нямаспособността да задържа пълнителите, които се намират в хартията. Втакива случаи можем да си помогнем, като ламинираме хартията на мокро,или като я лакираме. Най-добрият начин, обаче, е улавянето на праха вмашината чрез ламиниране на листовете на мокро с помощта на старапластина и често измиване на офсетовите гуми.

Дефект:
Тъп нож в резачката. Проблеми с напасването на цветовете (пасера).

Причина:
Разлики, предизвикани от неправилно полагане (наслагване) на листовете.

Начини за отстраняване надефекта:
Притискателния ремък (панделка) не достига листа или го достига твърдеслабо. Да се установи височината на капака на плюс 2/10 мм. Да серегулира правилно натискът на пружината. Да се използват добри пружинии подходящ сегмент. Да се контролира влизането на листа. Притискателнияремък трябва да притиска листа в отсечка около 5 мм. Ако листът сепритиска (придърпва) твърде силно, тогава трябва да се приложатконтролни и други помощни средства.
Хартията не е отрязана под прав ъгъл. Да се коригира рязането и акотова е възможно -ограничителят на притискателното рамо да се фиксирапод съответен ъгъл. Капаците на предните притискателни рамена саразположени твърде ниско или крайните ролки се намират върху листа. И вдвата случая предното притискателно рамо не достига листа. Да серегулират предните притискателни рамена на дебелина плюс 2/10 мм, акрайните ролки 1 мм зад поставения лист. Ако неправилно поставенителенти затрудняват транспортирането на лист, тогава тези ленти трябва дасе регулират по стабилизиращите линии. Твърде ниско разположенитетранспортни сачми, четкови ролки и притискащи устройства задържаттранспортирането на листовете. Да се проверят всички елементи и дабъдат нагласени правилно. След това трябва да се наблюдава маркировкатана страничните притискателни рамена. Капаците на предните притискателнирамена са разположени твърде ниско и задържат влизането на листа. Товасе забелязва особено при краищата на хартията при рязане. Капаците напредните притискателни рамена са разположени твърде високо. Листътвлиза твърде дълбоко. Подвижните щипки са разположени твърде ниско илине са контрирани. Листът изскача от притискателните рамена. Да сеизползват сачми и четкови ролки, които не позволяват на листа даизскача. Подвижните щипки са разположени твърде високо. Листът енагънат и се подава без гаранция за пасване. Тактовете на апарата(автоматичен подавач на листове) са установени неправино. Листът идватвърде рано и силно отскача. Листът идва твърде бавно и няма време заизравняване. Също така може да бъде поет, преди още да достигне допредните притискателни рамена. Да се нагласи върху съединителя по такъвначин, че листът да застане 5 мм преди току-що затвореното преднопритискателно рамо. По отношение на скосените (полегати) преднипритискателни рамена почти не стига времето за изравняване на листа.Хартията е наелектризирана или се закача в промеждутъка междуизвеждащата маса с транспортните ленти и ламаринения гребен. Къмизвеждащата маса да се залепят ленти от хартия с покритие (с покривенслой) и да се спуснат във вътрешността на ламаринения гребен.Наклоненият поток от листове поради наклоненото положение насмукателите, неравномерното притискане на ролките или неравномерниятопън на лентите – са причина за липсата на пасер. Ако са твърде къси,тогава крайните ролки няма да ги придвижат до предните притискателнирамена. Да се използват транспортни сачми или да се изравнят всичкилистове за печатане на тиража. Ако листовете са твърде дълги, тенапират върху предните притискателни рамена и се смачкват в тях, защотокрайните ролки натискат силно листовете или все още се намират върхулистовете. Това влияе върху предните притискателни рамена. Да сеизравнят листовете, които са предназначени за печат на тиража. Отновода се установи по прецизен начин пътя на движение на листа и постояннода се контролира. Вече напечатаните листове да се прекарат няколко пътипрез машината. Да се следи обозначението за началото на печатния образ.

Причина:
Твърде меко гумено офсетово платно.

Начини за отстраняване надефекта:
Идентични последствия, каквито са описаните в точка „Неправилнообстругване“. Да се изработи по-твърда гума с помощта на калибриранкартон.

Причина:
Твърде висок натиск. Начини за отстраняване на дефекта: Неправилниятнатиск води до твърде силно пресоване на хартията. В резултат на тованастъпва силно разтягане на хартията и липсва размерна стабилност(стабилност на размерите). Натискът максимум 1/10 мм. Само при печатвърху картон може да има по-голям натиск.

Причина:
Неравномерен луфт или твърде голямо подаване на овлажняващ разтвор.Начини за отстраняване на дефекта: Влажната хартия се деформира впо-голяма степен, отколкото сухата. Ако по време на печатането натиража постоянно се променя подаването на водата, то тогава в купчинатаще имаме листове с различна степен на деформация. Да се печати свъзможно минимално подаване на овлажняващ разтвор.

Причина:
Неподходяща хартия.

Начини за отстраняване надефекта:
Печатането на големи широки щрихи върху хартия с ниска граматурапредизвиква силно деформиране на хартията. Дори при правилно регулиранена машината се появяват видими разлики в пасването, поради отлепванетона хартията от гуменото платно. За печатане на големи щрихи и широки,плътни мотиви трябва да се използва хартия с по-голяма маса на кв.метър.

Причина:
Неправилна посока на влакната в хартията.

Начини за отстраняване надефекта:
В офсета по принцип се използва хартия, нарязана на листове от тяснахартиена лента. Изменението на стабилността на размерите може да секоригира с изменение на рязането. Може също така да се сменятподложките под пластината с по-дебели подложки и да се скъси дължинатана печатния образ при първия цвят. Деформацията на хартията щевъзстанови първоначалния размер на печатния образ, а следващите цветовепасват на стандартната дебелина на гуменото платно. При листове, коитоса рязани от широка хартиена лента, което не може да се избегне, защотото произтича от изискванията на следващата обработка на хартията -нужно е да се ламинира хартията на мокро преди печатането на тиража.Ако поради недоглеждане се печати върху хартия с неправилна посока навлакната без ламиниране на мокро, тогава монтажът трябва да се промени.Нормално може да се печати първият цвят, а следващите цветове трябва дасе премонтират съобразно напечатания лист.

Причина:
Хартията не е плоска.

Начини за отстраняване надефекта:
Хартията може да бъде нагъната, поради температурните разлики по времена складирането и съхраняването й, а също така поради различнатасклонност към набъбване на двете страни на хартията. Това се отнасяпреди всичко до хартиите, които нямат покривен слой, особено хартиите,които са покрити само от едната страна. Непокритата повърхност нахартията ще поглъща влага в по-голяма степен и ще се разширява, апокритата повърхност няма да претърпи промени. Листовете се огъват спокритата страна навътре. Вълнообразното нагъване се изправя по времена печатането и предизвиква лошо пасване на цветовете. Хартията трябвада се климатизира 2 дни или преди полагането й в автоматичнотоподавателно устройство – да се изправя и огъва ръчно на малки купчини,за да може хартията отново да стане плоска.

Причина:
Неправилно манипулиране с напечатаните листове хартия, след първопреминаване през машината.

Начини за отстраняване надефекта:
Притисканата поради тежестта хартия „работи“ след печатането по-малко,отколкото непритисканата. Поради това, след напечатването и отвежданетоот машината, върху купчината веднага трябва да се поставят за тежестоколо 100 листа макулатура. Плоскостта на хартията оказва също такавлияние върху последващата обработка на хартията. Да се поставяттежести и да се изправят и по-малките купчини хартия.

Причина:
Промяна на начина на поставяне на листовете в машината.

Начини за отстраняване надефекта:
В рамките на един комплект цветове не трябва да се променя положениетона притискателното рамо или на предните рамена. Поредните цветове серегулират само с помощта на пластината или на управляващата система нарегистъра. По този начин се гарантира поставянето на листовете винаги седни и същи места на предния край на листовете в предните рамена.

Причина:
Различни положения на предните рамена при печатане на две машини.

Начини за отстраняване надефекта:
Ако наистина искаме да постигнем едно и също положение на преднитерамена, то тогава главното условие, на което трябва да отговаря еднотакова печатане, е използването на две печатарски машини от един и същтип. Ако, поради краткия срок, един и същ комплект цветове се печати надве машини, то тогава трябва де се обърне специално внимание, за да сеосигури еднакво положение на предните рамена при предния ръб (край) налистовете във втората машина, каквото е тяхното положение в първатамашина. За тази цел листът трябва да се постави в първата машина и следпритискане от страничните рамена – да се отбележи положението напредните рамена върху листа. Този лист ще бъде еталон за вторатамашина. Промяната в положението на предните рамена винаги предизвикваразлики в пасера.

Причина:
Прекалено много регенериращи средства и миещи препарати, коиторазтварят цветното мастило.

Начини за отстраняване надефекта:
Силните миещи препарати и постоянното измиване на офсетовите гуми срегенериращи средства прави все по-голяма лепливостта на гумите.Особено новите гуми са силно чувствителни на действието на миещитепрепарати и на регенериращите средства. За нормално измиване на гумитеда се използват миещи препарати за гуми или за валци.

Причина:
Гъсто цветно мастило.

Начини за отстраняване надефекта:
Гъстото цветно мастило въздейства отрицателно при печатането на плътнишироки щрихи и тежки мотиви. Прибавката на 4% паста намалявалепливостта на цветното мастило, премахва прилепването на листовете къмгумата и осигурява равномерно печатане.

Източникна информацията: Михаел Хубер България

Биографична информация