Проверка на технико-технологичното състояние на печатната машина

2395
Проверка на технико-технологичното състояние на печатната машина
Spread the love

Проверката натехнико-технологичнотосъстояние на машината се извършва със специална тест-форма, коятосъдържа контролни и измерителни елементи за количествена оценка наредица показатели – стабилност на намастиляване, равномерност нанамастиляване, дублиране и приплъзване, съвпадение на цветовете,раиране, нарастване на растеровия тон в единични налагания на цветоветеи др.

Предложената внастоящата тест-форма изглежда последният начин:

1. Радиална мира
2. UGRA скала
3. Цветни илюстрации
4. Полета 50% растер
5. Плътни ивици
6. Две ивици цветни скали
7. Ивици за контрол на приплъзването и дублирането
8. Контрол на сивия баланс
9. PMS скала
10. Нониусна скала
11.Обозначаване на цветоотделките
12. Пасерови елементи
13. Растеров клин
14. Грайфер
15. Позитивен и негативен текст
16. Плътни ивици перпендикулярни на посоката на печат
17. Двойно наслагване на мастилата
18. Преливаща се скала ISO 300
19. Линии за геометричност на отпечатъка
20. Скала с преливащо се наслагване на два цвята
21. Ивици за контрол на приплъзването и дублирането
перпендикулярни на посоката на печат
22. Скала на критичните цветове
23. AGFA скала

inline_62_http://prepressbg.com/images/Uuuntitled-1.jpg

Обективните методи заоценка наработата на печатните машини се основават на връзката между отделнитедефекти на отпечатъка и подходящи контролни и измерителни елементи,които дават информация в количествен израз. Тази информация може да имадиректна оценъчна стойност или да служи за изчисляване на определенипоказатели (коефициенти). От съществено значение е да се определятоптималните стойности и допустимите отклонения за показателите, коитосвидетелстват за качествена работа на машината. Контролните иизмервателни елементи се комплектуват в тест-форма, като броят иместоположението на всеки елемент не е случайно, а зависи от условиятана възникването и появата на дефектите при печата.
Известни са различни системи за контрол на качеството на печата: Фогра,Хартман, Угра-Гретаг, Оптус и др. Независимо, че тяхното основнопредназначение е за контрол и регулиране на оптимизиран пробен итиражен печат при наличието на технически изправна печатна машина,някои от елементите на тези системи могат да се използват и за контролна състоянието на самата печатна машина чрез оценка на дефектите напечата. В най-общият случай изискванията към контролните знаци иелементи се определят от изискванията към качеството на печатнотоизображение, но да са с по-висока чувствителност. Контролните иизмервателни елементи могат да се използват за контрол и оптимизация накопирния и печатния процес. Те служат за количествена оценка на редицапоказатели: стабилност на намастиляването, равномерност нанамастиляването, дублиране и приплъзване, съвпадение на цветовете(подавателен и предавателен пасер), раиране, нарастване на растеровиятон в единични налагания на цветовете, геометрични размери на образа,време за експонация на печатните форми и др. Частично тези елементи навключени в скалите за контрол на печатния процес. Някои от тези скалиса:

inline_894_http://prepressbg.com/images/Diploma.jpg 1.Fogra-PMS-1
Скалата съдържа следните полета:
Поле Т
растер – 60 лин./см;
точка – кръгла форма.
растеров тон – 80 %.
Служи за контрол на възпроизвеждането на растеровия тон в печатнияпроцес.
Поле V
плътно поле
В комбинация с поле Т служи за определяне на оптималното намастиляване.
Поле М
растер – 60 лин./см;
точка – кръгла форма;
растеров тон – 39 %.
Служи за контрол на възпроизвеждането на растеровия тон в печатнияпроцес.
Поле D/D
inline_819_http://prepressbg.com/images/Diploma2.jpgСъстоисе от успоредни линии с наклон 0°, 45°, 90° спараметри:
ширина на линиите 124 mм;
разстояние между линиите – 84 mм.
Служи за установяване на дублиране и приплъзване. При усановяване навизуална
разлика в двете полета, се прави залкючение за наличие на дублиране иприплъзване, като може да бёде установена и посоката на проявяване надефекта – по окръжността на цилиндъра или по неговата образуваща.
Поле К
А – плътно поле;
В – негативни линии с дебелина от 4 до 40 mм, групирани в 9 полета;
С – позитивни линии с дебелина от 4 до 40 mм, групирани в 9 полета;
Служи за стандартизиране на копирането. За целта се правят серия отекспонации с различно експонитане от явно недоекспониране до явнопреекспониране, като всяка следваща експонация е два пъти по-голяма отпредшестващата. По така изработените проби се определя времето заоптимална експонация, която се извършва в следната последователност:
– определя се разрешаващата способност на пластината. За целта се търсина коя проба позитивните и негативните линии са откопирани едновременнов едно и също поле (обикновенно 6 mм).
– определя се времето за оптимална експонация. Тя е в зависимост отразрешаващата способност на пластината. В най-общия случай оптималнаекспонация е тази, при която последните откопирани позитивни линииотстоят на 3-4 полета от полето, определящо разрешаващата способност.

2. UGRA-OFFSET TESTKEIL1982

полутоновклин – състои се от 13 полета.
Служи за контрол на експонацията и определяне градацията насветлочувствителния слой.
микролинии– състои се от 12полета. Всяко поле представлява концентрични окръжности, образувани отпозитивни и негативни линии с дебелина 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30,40, 55, 70 mм. Служи за определяне на разрешаващата способност наофсетовите пластини; определяне интервала за копиране; стандартизиранена копирането.
растеров клин– състои се от 10 полета; растер – 60 лин./см; растеров тон от 10 до100%.
поле за приплъзване идублиране– при приплъзване линиите, които са напряко на направлението на печатзапазват дебелината си. Визуално това се изразява чрез потъмняване наполето с напречните линии. При дублиране се получава двойно отпечатванена линиите една до друга, което визуално също се проявява катопотъмняване на линиите в определена посока. Да разлика отприплъзването, дублирането може да се появи вёв всяка посока.
позитивни и негативнимикролинии– състои се от 12 полета; растер 60 лин./см; 6 полета позитивнимикроточки 0.5, 1, 2, 3, 4, 5% и 6 полета негативни микроточки 99.5,99, 98, 97, 96, 95%. Служи за установяване началото и края навъзпроизвеждане на растеровия тон и в пробния печат за оценкапечатаемостта на микроточките, останали на формата.

3. Контролна скала ГАТФ

inline_46_http://prepressbg.com/images/Diploma3.jpg

Скалата се състои от три части:

inline_766_http://prepressbg.com/images/Diploma4.jpg

1.) Щтрихова радиална мира за установяване на дублиране и приплъзване.
При наличие на дублиране в центъра на мирата се появява изображение подформата на цифрата У8Ф. Мирата се състои от 36 бели и 36 черни клинове(стъпка 10°) с бяло петно в средата с диаметър 0.05 – 0.07 мм.Оценката е визуална. След отстраняване на причините за дублиране евъзможно в центъра на мирата да се появи овално петно с определенапосока на осите на овала, в зависимост на посоката на приплъзване.
2.) Щтрихов елемент УSLURФ с взаимно перпендикулярни линии към линиитена фона. Щрихите в двете посоки са с еднаква дебелина и с еднакворазстояние. Чувствителността на елемента е от порядъка начувствителността на растеровото поле с L= 60 лин./см. При наличие наприплъзване УSLURФ се различава от фона (в зависимост от посоката отпосоката на приплъзването думата става по-светла или по-тъмна от фона).
3.) Цифров растеров елемент за оценка на нарастването на растеровататочка (при отсъствие на дублиране и приплъзване).

4. ХАРТМАН – ИНТЕРНАЦИОНАЛ

inline_720_http://prepressbg.com/images/Diploma5.jpg

1.) Растерово поле 60 лин./см и 80% растерова площ. Служи за определянена печатния контраст заедно с плътното поле.
2.) Плътно поле 100%. Определя оптималното намастиляване.
3.) Арихово поле с линии на 0° и 90° и 84 лин/см. Факонтрол на приплъзването и дублирането.
4.) Растерово поле в такова сёотношение на растеровите площи за тритецвята, което при използване на европейската триада мастила даванеутрално сив цвят. Сив баланс.
5.) Растерово поле 5% растерова площ. Контрол на копирането иотпечатването на дребни детайли.
6. 7. 10. 11.) Плътни полета с наложени цветове. Контрол на възприеманена мастилата.
8.) Комбинирано поле, състоящо се от Ируб растер с 28 лин/см и финрастер 60 лин/см. Контрол на увеличаване на растеровата точка
9.) Пасеров знак. Контрол за пасване на цветовете.

5. ТИЛП

inline_730_http://prepressbg.com/images/Diploma6.jpg

1.) Плътно поле 100%. Определяне оптималното намастиляване.
2.) Растерово поле с линиатура 60 лин/см и растерова площ 75%.Определяне на печатния контраст заедно с плътното поле.
3.) Комбинирано поле, състоящо се от три части:
– ляво поле с линиатура 28 лин/см и растерова площ 60%;
– средно поле – 84 лин/см и растерова площ 52%;
– дясно поле – 28 лин/см и растерова площ 65%;
Определяне увеличаването на растеровата точка.
4.) Комбинирано поле, състоящо се от растеров квадрат с линиатура 60лин/см и 45% растерова площ; щрихова част – 75 лин/см под ъгъл0°,-45°, 45°, 90°. Определяне на приплъзването идублирането.
5.) Растерово поле в такова съотношение на растеровите площи за тритецвята, което при използване на европейската триада мастила даванеутрално сив цвят. Сив баланс.
6. 7. 8.) Плътно поле с бинарно наложени цветове. Контрол навъзприемане на мастилата.
9.) Комбинирано поле от негативни и позитивни точки с растерова площсъответно 1%; 2%; 3%; 4%; и 99%; 98%; 97%; 96%. Контрол на копирането ина отпечатването на дребни детайли.
10.) Пасеров знак
Контрол на пасване на цветовете.

6. Скала за едноцветенпечат Е

inline_333_http://prepressbg.com/images/Diploma7.jpg

Скалата може да се използва и за многоцветен печат
1.) 100%;
2.) 75%;
3.) 50%;
4.) 25%;
5.) Контрол на приплъзване и дублиране;
6.) Нарастване на растеровата точка;
7.) 4%;
8.) 97%.

7. FOGRA – PMSDruckkontrolleiste (DKL)

inline_756_http://prepressbg.com/images/Diploma8.jpg

Скалата съдържа три групи елементи:
1.) Плътни полета с единично, двойно и тройно налагане.
2.) Растерови полета 40% и 80% в черно, разположени до растеровитрицветни балансирани сиви полета, със същата оптическа плътност.
3.) За всеки цвят полета: К (микрощрихове, позитивни и негативнилинии), S (2, 3, 4, 5% растерови точки), щрихои линейни полета, полета40%, 80%, 100% . Отделните полета имат следните предназначения:
– полета 100% и 80% – за определяне на оптималното намастиляване;
– полета 40% и 80% – за денситометричен контрол на тонопредаването, заопределяне нарастването на растеровата точка;

inline_842_http://prepressbg.com/images/Diploma9.jpg

– плътни полета в единично, двойно и тройно налягане – за определяневъзприемчивостта на мастилото при печат “мокро намокро”;
– балансирани полета – за денситометрично и визуално определяне насивия баланс;

inline_676_http://prepressbg.com/images/Diploma10.jpg

– поле К – за визуален количествен контрол на копието и на печатнатаформа;
– поле S – за визуален контрол на шпиц-точката;

inline_1_http://prepressbg.com/images/Diploma11.jpg

– поле D – за визуален контрол на дублирането и приплъзването вразлични посоки.

inline_481_http://prepressbg.com/images/Diploma12.jpg

Освен комбинираните скали, в една тест-форма се включват и другисамостоятелни елементи, които спомагат за откриването на различнидефекти. Някои по-важни елементи са:
Нониусна скала– Заколичествена оценка на пасера. При изработване на монтажите началният(нулев) щрих на нониусната скала следва точно да съвпада с началниящрих на основната скала. За целта се използва скала с точност 0.02 мм.На отпечатъка съвпадението на началните щрихи от двете скали означава,че липсва нарушение на пасера. Ако първото деление (и за всякоследващо) на нониусната скала съвпада с началния щрих на основата,пасерът е с отклонение 0.02 мм, или поредния номер на делението отскалата, съвпадащ с началния щрих на основата и умножен по 0.02, даваотклонението в пасера. Пасерът се измерва в двете посоки – пообразуващата и по окръжността на печатния цилиндър в няколко места.Тази скала се използва за оценка на предавателния пасер. Всеи следващцвят се сравнява с основната скала, отпечатана в първия цвят.

inline_476_http://prepressbg.com/images/Diploma13.jpg

GRETAG CMS-3 КОНТРОЛНИИВИЦИ
При монтаж наизображението
Рязане на дължина
GRETAG CMS-3 цветните контролни ивици (колорбарове) се доставятнеотрязани на ролка с дължина 5 или 10 метра и могат да бъдат позитивнии негативни. За отрязване на определена желана дължина са осигуренисиви марки.

inline_708_http://prepressbg.com/images/Diploma14.jpg

GRETAG CMS-3 представлява специален HR филм на сребърна основа.Характерната форма на всеки тестов елемент (блокче) осигурява леснаидентификация на различните функции. Ъгловите точки имат за цел даулеснят позиционирането на измервателния уред върху жълтото блокче.Измервателните елементи са с размери 6mm x 5.9mm. Дължината наповтаряемост е 260mm, като всяка единица съдържа 44 елемента.

Монтаж на изображение

В общия случай контролната ивица се позиционира в края на печатнатастраница по посока на движението. Ивиците са много тесни и следователноне изискват много място. Могат да бъдат монтирани по средата на листаили в началото, откъм грайфера ако това е по-подходящо.

Цветнаидентификация
Лентите са със етикет за идентификация на цвета. Етикетите (надписа) ес плътност около 0.25 за позитивните и 1.7 за негативните ленти.Следователно тези етикети са видими на филма, но не се копират върхуплаката.

Прикопиране
Микролинии

inline_603_http://prepressbg.com/images/Diploma15.jpgМикролиниитепредставляват концентрични окръжности с различни дебелини на линиите идистанция между тях. Микролиниите заедно с непрекъснатите, с клиновиднонамаляваща плътност ивици и точките с нисък процент на растера в ъглитена концентричните окръжности, осигуряват прецизен контрол приекспонирането на плаките. Настройката с тяхна помощ се извършвааналогично на UGRA ивиците и съгласно препоръките на UGRA или FOGRA.

Ивици с клиновиднонамаляваща плътност
inline_886_http://prepressbg.com/images/Diploma16.jpgВдопълнение към микролиниите, ивиците с клиновидно намаляваща плътностмогат да се използват за наблюдение и контрол при експониране на литоплаки. Плътностите на отделните елементи са 0.6D, 0.9D, 1.2D и 1.5D.Емпиричните стойности за правилна експонация на позитивни диазо плакиса:
Плътност 0.6D: изчезва с експонацията
Плътност 0.9D: появява се непёлно върху плаката
Плътност 1.2D: плётен тон вёрху плаката
Плътност 1.5D: плётен тон вёрху плаката
UGRA ивиците с клиновидно намаляваща плътност се използват запървоначално задаване на коректни условия за експонация.

Точки с нисък процент нарастера
inline_594_http://prepressbg.com/images/Diploma17.jpgТочкитес нисък процент на растера в ъглите на блокчетата с концентричниокръжности позволяват допълнителна проверка при експонация на плаката.Площта на точките в четирите ъгъла на блокчето са съответно 1%, 2%, 4%и 6%. Тези точки са много полезни при проверка за размазване илидублиране на изображението. Ако се наблюдава нарастване на точката внякакво направление, точките се експонират като дублирани или овални.

Припечат
Блокчета с плътен печат
inline_538_http://prepressbg.com/images/Diploma18.jpgТеса равномерно разпределени по цялата контролна ивица. Докато се изготвиплаката те се мерят по цялата ширина на ивицата. По време на печата, сеизмерват по-често разположените след основното изображение и по-рядкоостаналите. Стойностите на плътността на цвета би трябвало да сенастроят в съответствие с напътствията на GRETAG.

Блокчета с растер
inline_870_http://prepressbg.com/images/Diploma19.jpgВконтролната ивица има две блокёета с 40% и 80% растер съответно запозитив и 60% и 20% за негатив. Служат за определяне на нарастването натоёката (в режим на измерване Dot Gain):
Последователност на измерване:
1. Измерване на блокчето с плътен печат
2. Измерване на блокчето с растер 1
3. Възможно е измерване на блокчето с растер 2
Показания: Нарастването на тоёката в проценти спрямо точката
на филма (уравнение на Мюре-Дейвис).

При подготовката, нарастването на точката се измерва по ширината нацялата страница. По време на печат се наблюдава нарастването само вобластта на основното изображение. Стойностите на нарастване на точкитесе настройват съгласно напътствията на GRETAG.
Измерване на относителен контраст (режим Contrast).
Процедура на измерване:
1. Измерване на блокче с плътен печат.
2. Измерване на блокче с растер.
Показания: Дава относителния контраст при печат (стойности между 0 и 1).
Отностителният контраст е резултат от взаимната връзка между плътносттана плътен и растерен печат. Колкото по-висока е стойността наконтраста, толкова по-избистрена е градацията на цветовете иизображението е по-ярко (колоритно, брилянтно). Относителният контрастможе да бъде един от критериите за намиране на оптималните условия запечат. Трябва обаче, да се вземат под внимание и фактори като баланс насивото и отместване (offsetting). Относителният контраст може да бъдеизползван като индекс за сравнение на мастила, хартии, офсетни платна и(може би) подложки. Стойностите на относителния контраст, измерени наблокчета с различен процент на растера не могат да бъдат сравняваниедно с друго.

Trap – припокриване намастилата

inline_820_http://prepressbg.com/images/Diploma20.jpgПредставлявапреценка за нанасянето на мастилото от втория цвят върху повърхносттана предишно нанесения първи (режим Trap): Последователност приизмерване:
1. Установяване на автоматичен избор на филтър.
2. Измерване на блокчето с плытен печат на първия цвят.
3. Измерване на блокчето с плытен печат на втория цвят.
4. Измерване на блокчето с отпечатани един върху друг двата цвята.
Показания: Трансфера на втория цвят вырху пырвия се изразява в проценти(100% = слой от втория цвят вырху хартията). Измерванията на блокчетатаплытен печат за първия и втория цвят се правят в близост до блокчето сотпечатани един върху друг двата цвята. Това се прави, за да сеизбегнат неточности от неравномерност в дебелината на слоя мастило поширината на листа. Препоръчва се това измерване да се прави рядко,както по време на подготовката, така и при печат. Припокриването намастилата зависи предимно от степента на изсушеност на първия цвят ивискозитета на мастилото.

Блокчета с концентричниокръжности.

inline_628_http://prepressbg.com/images/Diploma21.jpgСлужиза визуална преценка на нарастване на точката в дадено направление.Концентричните окръжности реагират веднага (видимо) на нарастване наточката в дадено направление. В този случай, на този лист не битрябвало да се измерва нарастване на точката, защото нарастването наточката в направление е анормално състояние, което би трябвало да секоригира, ако изобщо е възможно.

Индикатор за замазване:

inline_724_http://prepressbg.com/images/Diploma22.jpgДватъмни сегмента се формират по посока на печата. Точките по ъглите саотпечатани овални в посока на печата.

Индикатор за дублиране:

inline_636_http://prepressbg.com/images/Diploma23.jpgДваили повече тъмни сегмента могат да се появят в различни направления.Дублирането може да се долови и наблюдава и при
точките с нисък процент на растера в яглите на блокчето с концентричниокръжности или на микролиниите.

Блокче за баланс насивото.

inline_721_http://prepressbg.com/images/Diploma24.jpgСлужиза наблюдение на баланса между жълто, циан и магента: площта на точкатаза различните цветове е внимателно подбран, за да се получи неутралносив цвят при нормални, стандартни условия на печат. За постигане надобяр баланс на цветовете е много важно допуските за плътностите инарастването на точката на отделните цветове да са изместени (по-големиили по-малки) в едно и също направление и с една и съща числовастойност (например +5% или -5% за всичките три цвята).
Блокчетата за баланса на сивото се оценяват визуално в сравнение сблокчето с 80% черно или чрез измерване с денситометър или, дорипо-добре, със спектрофотометър.

Празни блокчета.

inline_878_http://prepressbg.com/images/Diploma25.jpgЗазануляване (тариране на денситометъра) за съответната хартия: За всяканова работа (нов тираж), денситометърът трябва да се занули засъответната хартия. Ако се печати пети или шести цвят, той може да сеотпечати вярху позицията на празното блокче. Специални цветове не могатда бъдат измерени прецизно с помощта на денситометър. За подходящаколориметрична оценка трябва да се използва спектрофотометър.

Пасерови елементи– За оценкана отклонението в регистъра. Разполагат се в двата края на страничнатамарка на разстояние 80 мм от задния край на листа. Отпечатват се въввсички цветове. Могат да имат различна форма, позитивни и неативниелементи. Дебелината им е до 0.10 мм.

inline_67_http://prepressbg.com/images/Diploma26.jpg inline_709_http://prepressbg.com/images/Diploma27.jpg

Преливащи се скали– Да визуална проверка на градацията на изображението. Състои се от 8правоъгълника с преливащи се цветове от всеки цвят по отделно,комбинация от два цвята, и комбиация от три цвята.

inline_368_http://prepressbg.com/images/Diploma28.jpg

Раиране -Може да се появи при плътни отпечатъци по цялата площ на формата,когато се проверява грайфера на машината. Оценката е визуална. Втест-формата следва да се включат по-големи полета с относителна площ всредните тонове (около 40 – 50%), тъй като растерът е по-чувствителенот плътното поле. В две взаимно перпендикулярни посоки за всеки цвят сеизмерва оптическата плътност и се сравнява с установените допуски.Стойностите не бива да се различават помежду си от Ј0.02 D, т.е.разликата между Dмин и Dмакс Ј 0.04D. Тази разлика може да се оценисамо с помоща на денситометър. Полетата следва да се разположат впредния и заден край на листа.

Растеров клин– Състои се от 13 оплета за всеки цвят със растеров тон съответно: 100,95, 92, 81, 74, 68, 56, 44, 32, 22, 15, 7, и 4%. Служи заденситометричен контрол на нарастването на растеровата точка.

inline_364_http://prepressbg.com/images/Diploma29.jpg

Полета с позитивен инегативен текст – Служи за определяне на четливостта натекста. Прави се във всеки цвят.

inline_262_http://prepressbg.com/images/Diploma30.jpg

Стабилност нанамастиляването – Характеризира изменението нанаситеността на отпечатъка при постоянен режим. Определя се чрезизмерване на зоналните оптически плътности на 10 места, приблизителнона еднакво разстояние, на 10 листа. За всеки отпечатък се изчисляватсредните стойности d на оптическата плътност. От получените 10стойности се избират Dмакс,Dмин, изчислява се Dср, а след това -коефициентът на стабилност на намастиляването К1. Допуска се изменениеК1 от 0 до 0.04.

Равномерност нанамастиляването – Характеризира степента на разпределениена мастилото по повърхността на формата. Оценява се чрез измерване наоптическата плътност в плътни ивици, разположени по посока на печата, вдвата края на листа. За всяка ивица се правят по 5 измервания на 10отпечатъка. За всеки лист се намират по 3 съотношения: dмин/ dмакс.Коефициентът на равномерност за всеки цвят се определя като среднастойност от сбора на 30 стойности (10 отпечатъка х 3 отношения).Допуска се коефициента за равномерност на намастиляването – К2 =1ё 0.95.

Регистър -Проверява се чрез измерване на разстоянието от задния край на листа дохоризонталния щрих на измервателния елемент, който за монтажа еразположен на разстояние 80 мм. Същият елемент се отпечатва и гърба исе замерва аналогично разстоянието от края на листа. Използва сеизмерителна линия с точност 0.02 мм. Допуск до 0.6 мм.

Паралелност на отпечатъка– Оценява се косвено чрез отклонения в подавателния и предавателенпасер в двете взаимно перпендикулярни посоки. При спазване наустановените допуски се осигурява паралелност на отпечатъка.

Дължина на отпечатъка– Оценява се чрез измерване на разстоянието между щрихи с дебелина 0.1мм и сравняването му с аналогичното разстояние на формата. Щрихите серазполагат по средната линия на монтажа по посока на печата, вначалото, средата и в края, за всеки цвят. Измерва се с точност 0.5 мм.Допуск до 0.5 мм.

Минимална растерова точка– Установява се визуално с лупа с 10х увеличение за всеки цвят.Необходимо е да са възпроизведени 5% и 95% растерови полета. Растероваилюстрация с помнещи се цветове – Тази илюстрация съдържа обекти коитоедно значно се свързват с точно определен цвят. Служи за визуалноопределяне на отклоненията в градацията на многоцветния печат.

inline_73_http://prepressbg.com/images/Diploma31.jpg

Шпионка -Този елемент се постава в долния ъгъл на форматния лист откъм страната на грайфера. Има за цел да даде информация за товаправилно ли функционират предната и странични марки на печатнатамашина. От голямо значение е монтажът на самия елемент – микролиниитетрябва да са успоредни на края на офсетовата пластина, а оттам и накрая на печатния лист. Преценката е визуална.

inline_827_http://prepressbg.com/images/Diploma32.jpg

Автор: Цветан Панагонов

Биографична информация